Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Specialmaterial ur förnybara råvaror

VTT är en av världens ledande utvecklare inom bioteknik. En specifik målsättning med forskningen är att utnyttja sockerarter i växtbaserad biomassa vid produktion av biobränslen och grundkemikalier. Forskningsmålen är kopplade till utvecklingen av en effektiv tillverkning av specialprodukter - bioetanol, biokemikalier och bioplaster.

Jord- och skogsbruksindustrins sidoflöden innehåller rikligt med socker som lämpar sig för biotekniska jäsningsprocesser. Råvaran består dock huvudsakligen av lignocellulosa, vars sockerföreningar inte kan utnyttjas i sitt ursprungliga tillstånd av mikroberna som används vid bioteknisk framställning av kemikalier. VTT använder sitt mångsektoriella kunnande för att engagera mikrober, jästsvampar och mögelsporer, sönderdela cellulosan så att den blir lämplig för jäsningsprocesser och tillverka önskade föreningar av den.

VTT koordinerar i detta nu det omfattande internationella NEMO-projektet, i vilket man utvecklar enzymer, med vars hjälp lignocellulosan kan sönderdelas till användbara sockerarter. I projektet skräddarsyr man också mikrobernas ämnesomsättning, så att de kan framställa stora mängder etanol ur olika sockerarter, ekonomiskt och effektivt. Enzymernas och jästsvamparnas lämplighet för industriella processer för framställning av biobränslen testas under projektets gång.

VTT utvecklar bioraffinaderikoncept, i inhemska och internationella offentliga projekt men även på uppdrag av företag. Ett av de senaste är det år 2007 påbörjade forskningssamarbetet med det nordamerikanska Mascoma Corporation, med anknytning till biobränsleproduktion. Mascoma utvecklar en ny typ av tillverkningsprocess, i vilken etanolen framställs genom att använda en typ av jäst, som på ett effektivt sätt producerar både enzymer som sönderdelar växtmaterial till sockerarter, och slutprodukten etanol. En teknik som minskar antalet processfaser i produktionen skulle vara mycket betydelsefull, även om den bara skulle lyckas delvis.


Mer information

Merja Penttilä
Forskningsprofessor
+358 20 722 4504

Tiina Nakari-Setälä
Technologiechef
+358 20 722 5134

Mer information

Merja Penttilä
Forskningsprofessor
+358 20 722 4504

Tiina Nakari-Setälä
Technologiechef
+358 20 722 5134