Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Hybridmedier introduceras som läroböcker

Hybridmedier är en kombination av tryckta och elektroniska medier. De integrerar olika tekniker som ökar de tryckta mediernas interaktivitet och konkurrenskraft.

Hybridmedier för med sig nya affärsmöjligheter i hela medievärdekedjan. VTT har introducerat nya koncept på området. Ett exempel är en hybridlärobok som utvecklades inom ramen för projektet Learning by Hybrid Media.

Hybridlärobok testades av elever

Målet med Learning by Hybrid Media var att kombinera tryckta och elektroniska läromedel med hjälp av en bildigenkänningsteknik som utvecklats hos VTT och på så vis skapa en rikare och effektivare inlärningsupplevelse.

Hybridläroboken utvecklades användarorienterat och i flera steg. Man ville säkerställa att användarna var beredda att använda de nya lösningarna. Vid utvecklingen beaktades lärarnas behov och motivation liksom de egentliga slutanvändarnas, barnens behov.

Projektet utmynnade i att VTT gav lågstadieelever möjlighet att prova en hybridbok i skolan, en traditionell lärobok kopplad till mobilen. Läroämnet blev engelska. De viktigaste användargrupperna var lärare, elever och föräldrar.

Hybridläroboken togs emot väl. Försöket visade att kombinationen av tryckta och digitala läromedel var en positiv erfarenhet och att mobilen passade in i skolvärlden. Lärarna och eleverna var motiverade och föräldrarnas attityd stödde användningen av hybridläroboken. Läroboken är praktisk att bära med sig och vore ett bra läromedel på lågstadiet.

Hybridläroboken vidareutvecklas och kan eventuellt lanseras på marknaden inom tre år.

Nya produktidéer och ny affärsverksamhet genom hybridmedier

Hybridmedieteknik, som används i t.ex. optiska koder, bildigenkänning, RFID-taggar och böjbara skärmar, ger möjlighet att tillföra ny funktionalitet i tryckta medier och skapa helt nya produktidéer.

Den ansats och teknologi som användes i hybridläroboksprojektet kan tillämpas på många områden, allt från reklam och produktkataloger till förpackningar och interaktiva etiketter. 

VTT har bred kompetens inom ny hybridmedieteknik, utveckling av användarorienterade produktidéer och utskrifts- och färdigbehandlingstekniker. Detta möjliggör utveckling av nya konkurrenskraftiga medie- och förpackningstillämpningar samt relaterade tekniker och material.

Om ditt företag är intresserat av samarbete kring hybridmedieteknik, besök http://www.foresttech.fi/ för mer information, eller ta kontakt!

Här kan du se hur man använder hybridläroboken.


Mer information

Anu Seisto
Specialforskare
+358 40 547 1609

Mer information

Anu Seisto
Specialforskare
+358 40 547 1609