Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Vesiosaamista Suomesta

Kemira Oyj:n ja VTT:n vesiteknologian keskus SWEET kehittää uutta teknologiaa, jonka avulla voidaan tehostaa veden käyttöä ja kierrätystä sekä luoda ympäristön kannalta kestävämpiä ja energiatehokkaampia ratkaisuja vesi-intensiiviselle teollisuudelle. Esimerkkejä tutkimusalueista ovat makean veden valmistus energia- ja kustannustehokkaasti merivedestä, jätevedenkäsittelyssä syntyvän biomassan hyödyntäminen energian- ja biopolttoaineiden tuotannossa sekä tuotteiden biohajoavuus. VTT:n hankkeissa on jo aiemmin kehitetty muun muassa ekotehokkaita ratkaisuja kaatopaikkavesien käsittelyyn.

Kemira Oyj:n ja VTT:n hiljattain perustama Center of Water Efficiency Excellence eli SWEET-vesitutkimuskeskus kokoaa yhteen nykyisen suomalaisen vesiosaamisen. Keskus tuottaa teknologiaa ja ratkaisuja paljon vettä käyttäville teollisuudenaloille sekä maailmanlaajuiseen vesipulaan ja kasvattaa Suomeen ainutlaatuista uutta vesiosaamista. Keskuksessa tehtävän tutkimuksen kokonaiskustannuksien arvioidaan olevan ulkopuolinen rahoitus mukaanlukien noin 120 milj. euroa seuraavan neljän vuoden aikana. Tavoitteena on myös synnyttää jatkoinvestointeja pilotti- ja demohankkeisiin. Keskus työllistää vuosittain noin 200 henkilöä.

Kemira on yksi johtavista vesikemian yhtiöistä maailmalla. Kemiralla on toimintaa 40 maassa, vuosikymmenien kokemus vesiteknologiasta ja kattavasti osaamista erilaisiin vedenkäsittelyn tarpeisiin. VTT:n ympäristö-, energia- ja prosessiteknologian osaaminen sekä rakenne ja toimintamallit, joissa pystytään yhdistämään eri teknologioita ja asiantuntemusta eri aloilta, auttavat luomaan huipputeknologiaa, jota voidaan hyödyntää veden puhdistuksessa, kierrätyksessä, monitoroinnissa ja prosessivesien käsittelyssä.

Keskeisiä aiheita VTT:n vesiosaamisen tutkimuksessa ovat veden kierrätyksen teknisten edellytysten parantaminen, aivan uusien materiaalien ja keinojen käyttö veden puhdistukseen, jäte- ja vesienkäsittelyn yhdistäminen monimutkaisiin yhteiskunnan energian- ja materiaalituotannonketjuihin yksittäisten käsittelyratkaisujen sijasta. Elinkaariajattelun liittäminen kaikkeen kehitystyöhön on ehdoton edellytys kestävälle kehitykselle. Yksi VTT:n teknologiakehityksen keskeisistä kohteista ovat edistyneet jatkuvat mittaus- ja prosessienhallintajärjestelmät, jotka takaavat tehokkaan veden talteenoton ja varmistavat kierrätetyn veden laadun.

VTT on ollut mukana muun muassa kehittämässä uusia ratkaisuja kaivos- ja kaatopaikkavesien sekä pilaantuneiden pohjavesien käsittelyyn ja hallintaan. VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteishankkeessa kehitettyjen ekotehokkaiden käsittelymenetelmien – biologinen sulfaatinpelkistys, biofilmi- ja kalvoprosessit sekä reaktiiviset suodinmateriaalit sivutuotteista – avulla jätteenkäsittelykeskuksissa voidaan veden kierrätystä lisäämällä vähentää ulosjohdettavan veden määrää, ympäristöön joutuvia päästöjä ja alueen veden kulutusta.

Kaivosvesien käsittelyyn on kehitetty VTT:n hankkeissa erityisesti biologiseen sulfaatinpelkistykseen perustuvia tekniikoita. Niilllä pystytään energia- ja kustannustehokkaasti vähentämään veden metallipitoisuuksia ja happamuutta. Kaivosvesien käsittely voidaan toteuttaa esimerkiksi hyödyntäen käytöstä poistettua louhosta bioreaktorina. Vähän seurantaa ja ylläpitoa vaativina kehitetyillä menetelmilä voidaan huolehtia tehokkaasti esimerkiksi kaivoksen jälkihoitovaiheen vesienkäsittelystä. 

Pohjaveden käsittelyä reaktiivisilla seinämillä on tutkittu ja kehitetty yhteistyössä mm. Suomen Ympäristökeskuksen kanssa. VTT on myös osallistunut eurooppalaisen ILE-verkoston jäsenenä kaivos- ja metallurgia-, paperi-, pinnoitus- ja tekstiiliteollisuuden jätevesien käsittelyyn tarkoitetun opaskirjan kirjoittamiseen.

Vesiteknologia on hyvä esimerkki suomalaisesta osaamisesta, jonka avulla pystytään ratkaisemaan merkittäviä globaaleja haasteita. Vesiteknologia on tällä hetkellä nopeimmin kasvava ala maailmalla.


Lisätietoja

Tuomas Mustonen
Asiakasjohtaja
020 722 7466

Lisätietoja

Tuomas Mustonen
Asiakasjohtaja
020 722 7466

Katso myös