Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Vattenkunskap från Finland

Kemira Oyj:s ja VTT:s vattenteknikcenter SWEET utvecklar en ny teknik, med vars hjälp man kan effektivisera användningen och recirkulationen av vatten samt skapa ur miljösynpunkt mer hållbara och energieffektiva lösningar för den vattenintensiva industrin. Exempel på forskningsområden är framställning av sötvatten ur havsvatten energi- och kostnadseffektivt, utnyttjande av den vid behandling av avloppsvatten uppkommande biomassan vid produktion av energi och biobränslen samt produkternas biologiska sönderdelning. Redan tidigare har man i VTT:s projekt utvecklat bland annat ekoeffektiva lösningar för behandling av vatten från avfallsstationer.

Kemira Oyj:s och VTT:s nyligen grundade Center of Water Efficiency Excellence – vattenforskningscentret SWEET – samlar dagens finländska vattenkunskap på en och samma plats. Centret producerar teknik och lösningar för industribranscher som använder mycket vatten och för den globala vattenbristen samt odlar en för Finland unik ny vattenkunskap. Om extern finansiering inkluderas, beräknas totalkostnaderna för den forskning som bedrivs vid centret att uppgå till cirka 120 miljoner euro under de kommande fyra åren. Målsättningen är också att skapa följdinvesteringar i pilot- och demoprojekt. Centret sysselsätter cirka 200 personer årligen.

Kemira är ett av de världsledande företagen inom vattenkemi. Kemira har verksamhet i 40 länder, decenniers erfarenhet av vattenteknik och en heltäckande kompetens för olika behov inom vattenbehandling. VTT:s kunnande inom miljö-, energi- och processteknik samt strukturen och verksamhetsmodellerna, i vilka man lyckas förena olika tekniker och expertkompetens från olika områden, hjälper till att skapa en spjutspetsteknik, som kan utnyttjas vid rening, återvinning, monitorering och behandling av processvatten.

Centrala teman i VTT:s undersökning av vattenkompetens är förbättring av de tekniska förutsättningarna för recirkulation av vatten, användning av helt nya material och metoder för vattenrening, samt förenande av avfallshantering och vattenbehandling med samhällets komplexa energi- och materialproduktionskedjor som ersättning för enskilda behandlingslösningar. Koppling av livscykeltänkande till allt utvecklingsarbete är en ovillkorlig förutsättning för hållbar utveckling. VTT:s teknikutveckling inriktas särskilt på avancerad kontinuerlig mätning och processadministrationssystem, som garanterar en effektiv vattenåtervinning och säkerställer det recirkulerade vattnets kvalitet.

VTT har bland annat deltagit i utvecklingen av nya lösningar för behandling av vatten från avfallsstationer. Tillsammans med Aalto-universitetet och branschens aktörer studerade VTT kvaliteten och behandlingsbehovet hos vatten som uppkommer vid avfallsstationer och avfallshanteringscentraler av olika typer. Med hjälp av de i projektet utvecklade ekoeffektiva behandlings- och recirkulationsmetoderna kan man i avfallshanteringscentraler minska mängden vatten som leds ut, utsläppen till miljön och områdets vattenförbrukning. Lösningarna hjälper också till att förbättra behandlingens kostnadseffektivitet.

Lämpliga lösningar för behandling av tungmetallhaltigt vatten kan vara biologisk sulfatreduktion och reaktiva avfalls- och biproduktmaterial. Biofilmteknik kan tillämpas kostnadseffektivt på behandling av kvävehaltigt vatten. En kostnadseffektivt genomförd separatbehandling av vatten kan vara ett beaktansvärt alternativ till att leda avfallshanteringscentralernas vatten till kommunala reningsverk.

De nya metoderna är ekoeffektiva. Val av biologiska metoder förordas på grund av deras jämförelsevis små energi- och kemikalieförbrukningar. Å andra sidan kan man med reaktiva avfalls- och biproduktmaterial ersätta kommersiella filtreringsmaterial, speciellt när filtreringsmaterialets mängd är stor.

I projektet skapades också ett förfaringssätt som kan användas objektspecifikt vid planering av behandlingen av vatten från avfallscentraler. Metoden bygger på Excel-programmet, och med dess hjälp kan man bland annat bedöma totalekonomin för centralens vattenbehandlingsåtgärder. Företag kan utnyttja projektets resultat vid bedömning av det egna vattenbehandlingsbehovet samt vid jämförelse och val av vattenbehandlingsmetoder som är optimala ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Genom att tillämpa forskningens resultat i större skala främjar man också nyttoanvändningen av avfalls- och biproduktmaterial.

Vattenteknik är ett bra exempel på finländskt kunnande, med vars hjälp man kan lösa betydelsefulla globala utmaningar. Just nu är vattenteknik den snabbast växande branschen i världen.


Mer information

Tuomas Mustonen
Kunddirektör
+358 20 722 7466

Mer information

Tuomas Mustonen
Kunddirektör
+358 20 722 7466

Se också