Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT:s teknologi möjliggör produktion av vindkraft i arktiska väderleksförhållanden

Avisningsteknik möjliggör kontinuerlig och trygg produktion av vindkraft även i stränga vinterförhållanden.

För att Finland ska uppnå sina mål för ökningen av användningen av förnybar energi fram till 2020, måste landet öka vindkraftens andel inom energiproduktionen från 0,3 procent till sex procent. Aktörer som utvecklar vindparker har allt större intresse att utnyttja vindenergin på områden som har goda vindförhållanden, men som man tills vidare inte har utrett mer i detalj på grund av de stora risker som de arktiska väderleksförhållandena på dessa områden medför.

Avisning av vindturbinbladen

VTT har utvecklat teknik för uppvärmning av vindturbinernas rotorblad. Systemets grundläggande princip är eluppvärmning, som genomförs med elresistorkomponenter som installerats på rotorbladen. Med hjälp av ett intelligent styrsystem kan systemet för uppvärmning av rotorbladen förebygga isbildning i bladens mest kritiska delar. De flesta avisningssystemen kräver att vindturbinerna stoppas innan systemet tas i användning, men VTT:s avisningssystem kan användas under turbinens normala drift.

Isbildning och ett kallt klimat försvårar vindturbinens funktion på många olika sätt. Det största problemet är isbildning på vindturbinens blad och anläggningar. Isbildning på turbinbladen försämrar deras aerodynamiska egenskaper, vilket kan minska kraftverkets produktionskapacitet eller störa rotorns aerodynamiska balans och tvinga operatören slutligen att stoppa turbinen. Is som samlas på bladen är också en säkerhetsrisk för både människor och konstruktioner. I vissa länder ska vindturbiner stoppas omedelbart när det börjar bildas is på rotorbladen, vilket orsakar produktionsförluster. Allmänt taget försämrar isbildning ekonomin inom vindkraftsproduktionen. 

Beprövad teknik

VTT:s avisningssystem har installerats på sammanlagt 40 vindturbiner med produktionskapaciteter på mellan 600 kW och 3 MW. Systemet används både i Finland och utomlands, och dess pålitlighet har bevisats under fler än 200 uppvärmningssäsonger. Systemets förbrukning av värmeenergi är under två procent av vindturbinens årsproduktion. Systemet ger således stora fördelar, då produktionsförlusterna till följd av isbildning på rotorbladen kan uppgå till 10 procent om året.


Mer information

Esa Peltola
Kundchef
+358 20 722 5790

Mer information

Esa Peltola
Kundchef
+358 20 722 5790