Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Bioenergia ja biopolttoaineet

Bioenergia-tutkimusalueen keskeiset painopisteet ovat:

• biopoltto- ja bioraaka-aineiden tuotanto- ja käsittelytekniikat,

• vähäpäästöiset poltto- ja kaasutusratkaisut lämmön, sähkön ja liikenteen biopolttoaineiden tuotantoon,

• voimalaitosten polttoainevalikoiman laajentaminen,

• teollisuusvirtausten ja polton mallinnus,

• biojalostamokonseptit uusien biopolttoainejalosteiden tuotantoon sekä

• polttokennot ja vetytekniikka.

Bioenergian tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on vähentää sähkön ja lämmön tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä luomalla tietoa ja ratkaisuja biopolttoaineiden käytön lisäämiseen eri käyttökohteissa ja kokoluokissa. Toisaalta tavoitteena on kehittää uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja bioraaka-aineisiin pohjautuvia vähäpäästöisten liikennepolttoaineiden ja bioperäisten tuotteiden tuotantoonkorvaamaan fossiilisia polttoaineita. Näillä tutkimusaloilla aloilla tavoitteena on vahvistaa suomalaisen bioenergiaosaamisen painoarvoa kansainvälisillä markkinoilla ja edistää bioenergian kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Tavoitteet toteutetaan kehittämällä:

• kustannustehokkaampia ja vähäpäästöisempiä biopolttoaineiden tuotanto- ja logistiikkaketjuja

• uusiutuviin energialähteisiin ja hiilidioksidin talteenottoon perustuvia sähkön ja lämmön tuotantoratkaisuja

• metsäteollisuuden ja muun teollisuuden yhteyteen integroituja liikenteen ja synteettisten polttoaineiden tuotantokonsepteja

• materiaali- ja energiahyötykäytön yhdistäviä ratkaisuja

• polttokennoihin perustuvia energiaratkaisuja hajautettuun energiatuotantoon

Keskeiset tutkimuksen haasteet

Energiatoimialan keskeisenä tulevaisuuden haasteena on ilmastonmuutoksen hillintä kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä ja fossiilisten polttoaineiden käytön korvaaminen biopolttoaineilla. Bioenergialla ja hiilidioksidin talteenottolla on merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisessa. Toisaalta bioraaka-aineiden kysyntä erilaisiin sovelluksiin kasvaa merkittävästi. Kysynnän kasvu johtaa sähkön ja lämmöntuotannossa polttoainevalikoiman laajentumiseen ja monipuolistumiseen esimerkiksi peltobiomassojen ja kierrätyskelvottomien jätejakeiden käyttöön. Usein polttoainevalikoiman laajentuminen tarkoittaa tuotannon, käsittelyn ja energiantuotantotekniikan kannalta haasteellisempien ja vaikeammin hallittavien polttoainejakeiden käyttöä eri kokoluokissa. Toinen energia- ja ympäristötoimialan keskeinen haaste on liikenteen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Maailmalla kehitetään useita erilaisia liikennepolttoaineiden tuotantoteknologioita, joiden kilpailukykyisyys todennetaan lähivuosina rakentamalla demonstraatiolaitoksia.

Resurssit

VTT:llä bioenergia-alan toimii n. 140 tutkijaa ja käytössä on useita laboratorio- ja pilotmitan koelaitteita polttoaineiden tuotantoon ja käsittelyyn, leiju- ja arinapolton, tulisijojen ja pienkattiloiden, kaasutuksen sekä nestemäisten polttoaineiden kehittämiseen ja tutkimiseen.


Lisätietoja

Jouni Hämäläinen
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2529

Matti Nieminen
Johtava tutkija
020 722 6587

Osaamiset

Lisätietoja

Jouni Hämäläinen
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2529

Matti Nieminen
Johtava tutkija
020 722 6587

Katso myös