Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tilannetietoiset palvelut

Tilannetietoisten palveluiden tutkimuksen lähtökohtana ovat haasteet, jotka syntyvät nopeasti lisääntyvästä informaation ja palvelujen määrästä, palveluiden käyttäjien halusta käyttää kulloiseenkin tilanteeseen liittyviä palveluja sekä käyttäjien lisääntyvistä odotuksista palvelujen käytön helppoudelle ja käyttökokemuksen laadulle. Näiden haasteiden ratkaisuissa yhtenä merkittävänä tekijänä nähdään tilannetietoiset palvelut. Tällaisten palvelujen kehittämisessä tutkimuksen painopiste on käyttäjävetoisessa palvelujen suunnittelussa, tilannetietoisuuden tunnistamisen tekniikoissa sekä uusissa käyttöliittymäteknologioissa ja -ratkaisuissa. Tutkimusta tehdään läheisessä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa, joten palvelujen pilotoinnilla ja testaamisella on tutkimuksessa suuri painoarvo.

Käyttäjävetoinen palveluiden suunnittelu etsii vastauksia seuraaviin kysymyksiin: mitkä asiat ovat juuri minulle tärkeitä asioita, ovatko minulle tarjotut palvelut hyväksyttäviä, miten minä voisin osallistua tarpeellisten palveluiden kehittämiseen sekä millä tavalla palvelut tulisi suunnitella, jotta ne vastaisivat kulloiseenkin tarpeeseen.

Tilannetietoisuuden toteuttaminen edellyttää uusia menettelyjä ja teknologioita laitteissa, ympäristöissä ja palveluissa. Käyttökokemukseltaan hyväksyttävien ratkaisujen kehittäminen edellyttää myös uusien käyttöliittymäteknologioiden kehittämistä. Tällaisia teknologioita ovat esimerkiksi sähköisten tunnisteiden käyttö ja monilaitekäyttöliittymät.

Uusien palvelujen menestyksen ratkaisevat käyttäjät. Palvelujen tai laitteiden käytön kannalta oleellisia tekijöitä ovat: saatu hyöty, koettu käytön helppous ja yleisemmin käyttökokemuksen laatu. Näitä asioita voidaan tutkia vain tiiviissä yhteistyössä palvelujen käyttäjien kanssa, joten erilaiset palvelukokeilut ja –pilotit ovat tärkeä osa tutkimusta. Palvelupiloteissa tuodaan loppukäyttäjien saataville uusia teknologisia mahdollisuuksia, joiden koko potentiaalista ei ole vielä laajaa tietämystä. Näissä piloteissa herätetään tietoisuutta uusista mahdollisuuksista, tunnistetaan kehittämisen haasteita ja ongelmakohtia sekä yhteistyössä yritysten kanssa arvioidaan uusien mahdollisuuksien liiketoimitapotentiaalia.

Jo lähitulevaisuudessa mobiiliteknologioiden kehittyminen tulee mahdollistamaan entistä paremmin tilanteen ja ympäristön huomioivat palvelukonseptit. Päätelaitteisiin vakio-ominaisuuksiksi vähitellen yleistyvät paikantamiseen ja ympäristön havainnoimiseen liittyvät mahdollisuudet avaavat runsaasti uusia mahdollisuuksia niin viihdepalveluissa ja vapaa-ajan palveluissa kuin yritysten liiketoimintaprosessiin linkittyvinä uusina toiminnallisuuksina.

Tilannetietoisia palveluja ja käyttöliittymätekniikoita tutkii VTT:llä yli 50 asiantuntijaa.

VTT:llä on palvelujen ja käyttöliittymäteknologioiden kehitys- ja testausympäristöjä sekä käyttäjätutkimuslaboratorioita.


Lisätietoja

Petteri Alahuhta
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
020 722 2468

Jukka Kiviniemi
Asiakaspäällikkö
020 722 6010

Osaamiset

Lisätietoja

Petteri Alahuhta
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
020 722 2468

Jukka Kiviniemi
Asiakaspäällikkö
020 722 6010