Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Terveyden ja hyvinvoinnin tietoteknologia

Tutkimuksen sisältö ja sovellukset

Terveyspalvelut ovat tällä hetkellä usean keskenään vuorovaikuttavan haasteen edessä. Näihin kuuluvat mm. OECD-maiden väestön ikääntymisestä johtuva paine terveysmenojen kasvattamiseen, väärät elintavat, joiden vuoksi erilaiset krooniset degeneratiiviset sairaudet ovat voimakkaasti yleistymässä, sekä luonnontieteiden, lääketieteen ja teknologian kehityksestä johtuva terveydenhuollon keinovalikoiman jatkuva laajeneminen ja tehostuminen. 

Mm. näistä syistä ollaan varsin yksimielisiä siitä, että terveyspalvelujärjestelmää tarvitsee muuttaa, jopa radikaalisesti, jotta voitaisiin tuottaa kohtuullisilla kustannuksilla vaikuttavia terveyspalveluita. Tiede, teknologia ja innovaatiot ovat tämän muutosprosessin keskeisiä mahdollistajia. Tulevien palvelujen tulee olla:

  • Ennalta ehkäiseviä – tarjota mahdollisuuksia sairauksien ennalta ehkäisyyn
  • Ennustavia – tarjota työkaluja ja menetelmiä sairauksien varhaiseen diagnostiikkaan
  • Osallistavia – mahdollistaa kansalaisten ja potilaiden osallistuminen oman terveytensä ja sairautensa hallintaan
  • Henkilökohtaisia – sovitettuja henkilöiden tarpeisiin.

Tietotekniikka tulee olemaan keskeisessä asemassa tässä palvelujen ja palvelurakenteiden muutoksessa. VTT:n tutkimus kohdistuu erityisesti seuraaviin teemoihin:

  • Biosignaalien ja lääketieteellisten kuvien käsittely
  • Kvantitatiivinen biologia ja bioinformatiikka.

Tulevaisuuden näkymiä

Osaamisemme antavat meille erinomaiset edellytykset vastata tulevaisuuden haasteisiin kehitettäessä uusia terveyspalveluita ja näitä mahdollistavia teknologioita. VTT:n painopisteet ovat:

  • Tiedon louhinnan, systeemibiologian ja muiden tarvittavien menetelmien soveltaminen varhaisdiagnostiikan ja sairauksien hoidon innovatiivisten ratkaisujen etsimiseen ja kehittämiseen.
  • Proaktiivista omatoimisuutta edistävien ratkaisujen kehittäminen kansalaisten oman terveyden ja hyvinvoinnin sekä kroonisten sairauksien hallintaan.
  • Kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten tietointensiivisen työn tukeminen kehittämällä terveystiedon infrastruktuuria, jossa asiakastieto ja terveystietämys ovat saatavilla tietoturvallisesti siellä missä sitä tarvitaan ja silloin kun sitä tarvitaan.

Resurssit

Haasteet edellyttävät erittäin moni- ja poikkitieteellistä tutkimusotetta. Olemme rakentaneet systemaattisesti tätä mahdollistavaa tutkimusverkostoa niin VTT:n sisällä, Suomessa ja erityisesti kansainvälisesti. Verkostomme ansiosta pystymme koostamaan tutkimushaasteita varten kulloinkin tarvittavan osaajien joukon. 


Lisätietoja

Kari Kohtamäki
Asiakaspäällikkö
020 722 6007

Mark van Gils
Erikoistutkija
020 722 3499

Osaamiset