Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Innovaatiot ja liiketoiminta

Tutkimuksen sisältö

VTT:n innovaatio- ja liiketoimintatutkimus keskittyy kolmeen, toisistaan riippuvaan teemaan. Ensinnäkin kehitämme teknologiaperustaista liiketoimintaa teollisuudelle ja palveluyrityksille. VTT:n osaaminen kattaa teeman alueella yritysstrategiat, liiketoimintamallien suunnittelun, määrittelyn ja toimeenpanon työkalut ja menetelmät, innovatiiviset liiketoimintaprosessit (sisältäen teollisuuden palveluliiketoiminnan), ja uuden tuotteen tai palvelun kehityksen prosessit ja työkalut. Lisäksi meillä on osaamista IPR:n arvottamisesta sekä arvolähtöisestä hyödynjaosta.

Toisena alueena on organisaatioiden toiminnan tutkimus ja kehitys. Tällä alueella tähtäämme organisaatioiden ja näiden muodostamien verkostojen toiminnallisuuden ja johtamisen kehittämiseen. Tätä tukevat yritysten väliseen ympäristöön kehittämämme tiedonhallinnan työkalut. Tutkimustyömme ja tutkimusperustaiset palvelumme koostuvat organisaatioiden kehittämisestä ja uudistamisesta ja painopiste on yritysverkostoissa, joissa tuemme asiakastamme heidän kehittäessään alihankintaansa, tutkimusyhteistyötään tai muunlaisia liiketoimintaverkostojaan. Työmme kattaa myös turvallisuuskulttuurin (safety) turvallisuuskriittisissä organisaatioissa.

Kolmas tutkimusalueemme on innovaatiot ja teollisuuden uudistuminen, innovaatiopolitiikka sekä teknologian ennakointi ja arviointi. Keskeiset tutkimusteemat koskevat innovaatiotoiminnan uudistumista niin globaalissa, kansallisessa kuin alueellisessakin kontekstissa. Tutkimuskohteitamme ovat mm. innovaatiolähtöisen liiketoiminnan tuloksellisuus, palveluinnovaatiot, yrittäjyys ja spin-off-toiminta, innovaatioiden sosiaalinen juurruttaminen sekä ennakoinnin, t&k-arvioinnin ja riskienhallinnan integroidut lähestymistavat. Innovaatiopolitiikkaa tukevassa tutkimuksessa tuemme politiikkainstrumenttien suunnittelua, toteutusta sekä vaikuttavuuden arviointia. Teknologian ennakointi pohjautuu räätälöityihin asiantuntijaprosesseihin, jotka tuottavat tulevaisuustietoa nousevista teknologioista ja innovaatioista erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. Tärkeimmät lähestymistavat ovat teknologia- ja liiketoimintatiekartat, teknologian ja riskien arviointi sekä visiolähtöiset strategiaprosessit.

Sovellukset

Sovellusalueemme kattavat niin PK-yritysten tarpeet kuin EU komission osastot. Kehitettäessä teknologialähtöisen teollisuuden liiketoimintaa ja verkostoja pääasiakaskuntamme ovat kone- ja kuljetusvälineiden valmistajat ja konepajateollisuus. Asiakaskuntamme kattaa myös elektroniikan, energian ja painetun älykkyyden. Teollisuusasiakkaiden lisäksi tutkimustuloksiamme on sovellettu kaupanaloilla ja julkisella sektorilla: Organisaatiotutkimuksessa asiakkainamme ovat valmistavan teollisuuden lisäksi asiantuntijaorganisaatiot sekä terveydenhuolto ja ydinvoima-alat. Innovaatiojärjestelmien tutkimus palvelee kansallisen, alueellisen sekä kansainvälisen tason päätöksentekoa. Ennakointipalveluita kohdistamme myös yrityksille ja toimialoille.

Tulevaisuudennäkymät

Maailman laajuiset tekijät, kuten työn uusjako, globalisoituvat markkinat ja markkinoiden painopisteiden muutokset haastavat suomalaista yhteiskuntaa ja yrityksiä. Useilla teollisuuden aloilla tarpeet laajoihin ratkaisuihin, joilla tuetaan tuottavuutta, innovatiivisuutta ja otetaan käyttöön myös osaaminen, näyttävät lisääntyvän. Palvelu- ja sosiaaliset innovaatiot tulevat yhä tärkeämmiksi. Yritysten ja yritysverkostojen on oltava jatkossa entistä osaavampia teknologian pitkäjänteisessä liiketoiminnallistamisessa, liiketoimintapotentiaalin luonnissa ja kaupallistamisessa. Jotta yritykset kykenevät vastaamaan tähän osaamishaasteeseen, niiden on ymmärrettävä niin yrityksen, yritysverkostojen kuin yhteiskunnallisellakin tasolla liiketoiminnan tulevia tarpeita, kehittymisprosesseja ja organisaatioiden käytöstä – myös asiakkaidensa osalta. Yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten keskellä innovaatioilla ja innovaatiotoiminnalla on kasvava merkitys myös yksityisen palvelusektorin ja julkisen sektorin piirissä. Uudenlaiset toimintamallit ja palvelukonseptit tarjoavat mahdollisuuksia yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen. Toimintaympäristössä ja innovaatiotoiminnassa tapahtuvien muutosten syvällinen tuntemus antaa vahvan pohjan innovaatiopolitiikan päätöksentekoa tukeville tutkimuspalveluillemme. VTT:n liiketoiminnan, organisaatiotutkimuksen ja innovaatiotutkimuksen osaajat verkostoituvat aktiivisesti monipuolisten teknologiaosaajien kanssa auttaakseen yrityksiä näiden kysymysten ratkaisemisessa osana yrityksen ja sen teknologioiden kehittämistä.

Resurssit

Innovaatio-, liiketoiminta- ja organisaatiotutkimuksen kentässä toimii VTT:llä yhteensä noin 100 ammattilaista – näistä 20 on tohtoreita ja joukossa on kaksi tutkimusprofessoria. Lähestymistapamme pohjautuvat monialaiseen osaamiseen kattaen tuotantotalouden, teollisuustalouden, kauppatieteet (organisaatiot, johtaminen, yritysstrategiat, johdon laskentatoimi ja soveltava matematiikka), kansantaloustiede, yhteiskuntatieteet ja käyttäytymistieteet (mm. kasvatustiede ja organisaatiopsykologia).

Verkotumme maailman johtavien tutkimuslaitosten, yliopistojen ja VTT:n muiden asiatuntijoiden kanssa ylläpitääksemme ensiluokkaista osaamistamme. Innovaatiojärjestelmätutkimuksen alueella kuulumme JIIP-allianssiin (Joint Institute for Innovation Policy). VTT:n lisäksi JIIPiin kuuluu TNO Hollannista, JOANNEUM RESEARCH Itävallasta ja Tecnalia Espanjassa. Nämä organisaatiot tekevät yhdessä tutkimusyhteistyötä sekä tukevat toisiaan innovaatiojärjestelmien ja käytäntöjen kansainvälistämisessä.


Lisätietoja

Janne Lehenkari
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 5902

Johanna Kohl
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 4549

Päivi Mikkonen
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 3475

Osaamiset

Lisätietoja

Janne Lehenkari
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 5902

Johanna Kohl
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 4549

Päivi Mikkonen
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 3475