Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Hållbara processer

Forskningsinnehåll och tillämpningar

VTT utvecklar processer och processkoncept med beaktande av kraven på hållbar utveckling, ekonomi och effektivitet. I utvecklingen av produktionen fäster vi särskild vikt vid att spara råvaror och energi. Vårt arbete kombinerar experimentell forskning i laboratorie- och pilotskala med datorstödd planering.

Vi fördjupar processkompetensen genom nya fenomenologiska data som insamlas med hjälp av mätsystem. Dessa data bearbetar vi genom datorsimulering.

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete fokuserar på biomassarelaterade processer för t.ex. papperstillverkning och bioraffinaderier. Dessutom utnyttjar vi kompetensen och utrustningen i kemiska, metallurgiska och energiomvandlingsprocesser.

Framtidsutsikter

Att minimera miljöpåverkan från industriell verksamhet utan att göra avkall på konkurrensförmågan kräver en ny typ av processtillämpningar, energi- och materialeffektivitet samt hög produktkvalitet. Den senaste tidens biotekniska utveckling och ökad användning av förnybara och återvunna råmaterial öppnar nya möjligheter för industrin. Vi kan utveckla nya produkter och processalternativ för våra kunder genom verksamhet som beaktar kraven på hållbar utveckling.

Resurser

I Europa är VTT en ledande expert inom forskning i experimentell och pilotskala. Denna expertis kombineras med erkända teoretiska och datorbaserade metoder. VTT har tillgång till flera anläggningar i pilotskala som är särskilt lämpliga för processer relaterade till papperstillverkning och bioraffinaderier. Processforskningen stöds av våra moderna laboratorium och analystjänster. Den datorbaserade forskningen bedrivs med hjälp av ett unikt processimuleringsprogram som utvecklats av VTT och använder både termokemiska och matematiska flödesdynamiska metoder.

Kunnandet