Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Liiketoimintatutkimus

Yritystoiminnassa korostuvat kustannustehokkuuden ja nopeiden muutosten lisäksi yhä enemmän uudet liiketoimintamahdollisuudet ja innovaatiot. Yritysten on tärkeää pystyä asemoimaan itsensä sekä kehittämään ja optimoimaan toimintaansa globaaleissa verkostoissa tuotekehityksen, tuotannon ja logistiikan näkökulmasta. Tutkimuksessa kehitetään menetelmiä ja välineitä, jotka tukevat teknologiajohtamista ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyvää päätöksentekoa. Yhtenä haasteena ovat avoimen innovaatiotoiminnan hyödyntämisen menetelmät. Palveluliiketoiminnan liittäminen yhteen perinteisemmän teollisuuden kanssa kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi on tärkeä tutkimuskohde. Systemaattinen ennakointitoiminta tuo yrityksille esiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää toimialojen muutosta. Ennakointitoiminnassa otetaan huomioon paitsi tekniikan kehitys myös sovellusten ja markkinoiden kehittyminen sekä toimialojen yli menevät ilmiöt. Tarkasteluihin pyritään tuomaan mukaan globaalit makrotalouden ilmiöt, joilla voi olla nopea ja voimakas vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin. Tärkeä tutkimuskohde on teknologian kehityksen suuntaamisen ja teknologian vaikutusten arviointimenetelmien kehittäminen.

Tulevaisuuden haasteita

Globaali tuotanto- ja palveluliiketoiminta, toimitusketjujen hallinta, ekotehokkaat logistiset ketjut, globaali hankintatoimi ja globaali projektiliiketoiminta ovat jo yritysten arkipäivän haasteita. Palveluinnovaatiot ja verkostot tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Käytännön toteutus edellyttää palveluliiketoiminnan vuorovaikutteista organisointia ja johtamista sekä yrityksen palvelukyvyn ja -kulttuurin kehittämistä. Mobiilit palvelut tuovat uusia mahdollisuuksia eri sovellusalueilla.

Julkiset palvelujärjestelmät sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminta on laaja kenttä, jossa palveluprosessien ja teknologioiden yhteiskehittäminen sekä liiketoimintamallien yhteensovittaminen ovat haasteena.

Innovatiivisten yritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä edelläkävijä yritysten uudistuminen ovat edellytys elinkeinoelämän kilpailukyvyn säilymiselle. Avoimen innovaatiotoiminnan ja sosiaalisen median vaikutukset yritysten toimintaan ja uusiin toimintamalleihin voivat olla suuret. IPR-kysymykset avoimessa innovaatiotoiminnassa muuttavat perinteisiä toimintamalleja. Tulevaisuuden uudet yritysmuodot voivat rakentua totuttua paljon avoimempiin rajapintoihin.

Yhteiskunnan, liiketoiminnan, sovellusten ja teknologioiden muutosnopeus korostaa ennakointitoiminnan merkitystä, mutta myös sitä, että tulevaisuudessa pärjää vain, jos on valmis muuttumaan riittävän ketterästi. Innovaatiopolitiikan päätöksentekoon vaikuttavuusarvioinnin ja ennakoinnin uudet menetelmät voivat tuoda apua. Käyttäjälähtöisyyden huomioiminen myös innovaatiopolitiikassa on tärkeää. Elämysteollisuus kasvaa voimakkaasti ja tunkeutuu monelle alueelle. Tämä tuo myös uuden ulottuvuuden innovaatiopolitiikkaan.


Lisätietoja

Petri Kalliokoski
Liiketoiminta-alueen johtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 4767

Erja Turunen
Tutkimusjohtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 5425

Satu Helynen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 2661

Teknologiat ja osaamiset

Lisätietoja

Petri Kalliokoski
Liiketoiminta-alueen johtaja, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
020 722 4767

Erja Turunen
Tutkimusjohtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 5425

Satu Helynen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 2661