Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Affärsforskning

I företagsverksamhet betonas förutom kostnadseffektivitet och förmåga till snabba förändringar även allt mer betydelsen av nya affärsmöjligheter och innovationer. Det är viktigt för företagen att kunna positionera sig och samtidigt utveckla och optimera sin verksamhet i globala nätverk för produktutveckling, produktion och logistik. I vår forskning utvecklas metoder och verktyg som stöder teknologiskt ledarskap och innovationsverksamhet samt relaterat beslutsfattande. En av utmaningarna är att utveckla metoder för hur öppen innovationsverksamhet kan utnyttjas. Sammankoppling av tjänster och traditionell industri till en konkurrenskraftig helhet är ett viktigt forskningsobjekt. Systematisk framtidsanalys ger företagen nya affärsmöjligheter och främjar förändringar i branscherna. I teknisk framtidsanalys beaktas förutom teknikutvecklingen också utvecklingen i tillämpningarna och på marknaden samt i de branschöverskridande företeelserna. I vårt granskningsarbete strävar vi efter att föra in globala makroekonomiska företeelser som kan ha en snabb och kraftig inverkan på företagens verksamhetsförutsättningar. Ett viktigt forskningsobjekt är utveckling av metoder för bedömning av inriktningen för teknikutvecklingen och teknologins effekter.

Framtida utmaningar

Global produktions- och serviceverksamhet, hantering av leveranskedjan, ekoeffektiva logistiska kedjor, global upphandling och global projektverksamhet är redan nu vanliga utmaningar för företagen. Serviceinnovationer och nätverk skapar nya affärsmöjligheter. Det praktiska genomförandet förutsätter interaktiv organisation och ledning av serviceverksamheten samt utveckling av företagets serviceförmåga och -kultur. Mobila tjänster erbjuder nya möjligheter på olika tillämpningsområden.

System för offentlig service och samverkan mellan den offentliga och den privata sektorn är ett brett fält, där utmaningarna handlar om gemensam utveckling av tjänsteprocesser och tekniker samt samordning av affärsmodeller.

Tillväxt och internationalisering i innovativa företag liksom förnyelse av föregångsföretagen utgör förutsättningar för att näringslivet ska behålla sin konkurrenskraft. Öppen innovationsverksamhet och sociala medier kan ha stora effekter på företagens verksamhet och på nya verksamhetsmodeller. IPR-frågorna i den öppna innovationsverksamheten förändrar de traditionella verksamhetsmodellerna. Framtidens företagsformer kan bygga på mycket öppnare gränssnitt än vi är vana vid.

Samhällets, affärsverksamhetens, tillämpningarnas och teknologins förändringstakt betonar vikten av teknisk framtidsanalys, men också att endast de som är tillräckligt flexibla och förändringsbenägna klarar sig i framtiden. Nya metoder för teknisk framtidsanalys och bedömning av beslutens effekter kan underlätta beslutsfattande inom innovationspolitiken. Att fästa vikt vid användarorienteringen är viktigt också i innovationspolitiken. Upplevelseindustrin växer kraftigt och tränger in på många områden. Även detta skapar nya dimensioner i innovationspolitiken.

Teknologi och kompetens

  • Innovationsforskning och innovationssystem
  • Innovationsledning
  • Teknisk framtidsanalys
  • Organisationsforskning
  • Global produktions- och serviceverksamhet
  • Teknologi som stöder beslutsfattandet i affärsverksamheten


Mer information

Petri Kalliokoski
Executive Vice President, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 4767

Erja Turunen
Vice President, Research, Smart Industry and energy systems
+358 20 722 5425

Satu Helynen
Vice President, Operations, Smart Industry and energy systems
+358 20 722 2661

Teknologin och kunnandet

Mer information

Petri Kalliokoski
Executive Vice President, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 4767

Erja Turunen
Vice President, Research, Smart Industry and energy systems
+358 20 722 5425

Satu Helynen
Vice President, Operations, Smart Industry and energy systems
+358 20 722 2661