Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Energi

Inom energiforskningen innebär strävan att bromsa de globala klimatförändringarna att man satsar på forskning och utveckling kring energisparande, förnybara energikällor och koldioxidfri energiproduktion.

Viktiga mål i energiforskningen är en kraftig minskning av växthusgasutsläppen, förbättring av industrins och trafikens energieffektivitet och forskning om förnybara energikällor och hållbara energiproduktionsformer. Vi utvecklar lösningar som är förenliga med hållbar utveckling i hela värdekedjan – från teknisk framtidsanalys till forskning och utveckling, kommersialisering av ny teknologi och forskning om affärsverksamhet. På samtliga delområden är målsättningen en betydande och verkningsfull minskning med t.o.m. över 50 % av växthusgasutsläppen fram till år 2050 samt försörjningsberedskap och konkurrenskraft på energiområdet.

Energiforskningens huvudobjekt:

 • förnybara energikällor, bioenergi, vind, bränsleceller
 • kärnenergi och kärnavfallshantering
 • industrins energieffektivitet, massa- och pappersindustrins nya processlösningar och bioförädlingsanläggningar
 • energieffektivitet i trafiken och minskning av utsläppen, bränslen som kan ersätta olja, elbilar
 • kraftverksteknik, förbrännings- och förgasningsteknik, avskiljning av koldioxid, motorkraftverk
 • energiutvinning och materialåtervinning från avfall
 • energisystem och åtgärder för att minska växthusgasutsläppen.

VTT:s energiforskning och -utvecklingsarbete sker på följande nivåer:

 • stöd och framtidsanalyser för myndigheternas och företagens strategibeslut
 • granskning på systemnivå samt konceptutveckling, kommersialisering och forskning om affärsverksamhet inom ny teknologi
 • tillämpade interface-tekniker och utveckling av nya lösningar genom kombination av olika tekniker
 • utvalda spetsprogram i världsklass.

Centrala utmaningar i framtiden

Internationella klimatavtal förutsätter betydande minskningar av växthusgasutsläppen under de närmaste decennierna, vilket kräver såväl förbättringar av befintliga system som språngvisa globala förändringar. Det finländska energiklustrets styrkor är effektiv och säker användning av kärnenergi, ökad användning av förnybara energikällor såväl genom skogsenergi som genom vindel samt effektiv energianvändning inom industrin, i byggnader och i trafiken. Den nya tekniken bör kommersialiseras i accelererad takt för att vi ska kunna nå de mål som ställts upp för år 2020 i EU:s energi- och klimatprogram.


Mer information

Erja Turunen
Vice President, Research, Smart industry and energy systems
+358 20 722 5425

Satu Helynen
Vice President, Operations, Smart industry and energy systems
+358 20 722 2661

Johanna Buchert
Vice President, Research, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Vice President, Operations, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 7117

Teknologin och kunnandet

Mer information

Erja Turunen
Vice President, Research, Smart industry and energy systems
+358 20 722 5425

Satu Helynen
Vice President, Operations, Smart industry and energy systems
+358 20 722 2661

Johanna Buchert
Vice President, Research, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Vice President, Operations, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 7117