Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Vesiteknologia

Membraaniteknologia

Globaali vesipula kasvattaa painetta veden tehokkaaseen käyttöön. Membraaniteknologian avulla voidaan tuottaa juomavettä uusista lähteistä ja vähentää veden kulutusta teollisuudessa.

VTT tarjoaa tutkimuspalveluja ja innovatiivisia ratkaisuja useille eri membraaniteknologian osa-alueille.

  • Membraanien sovellustutkimus
  • Prosessien optimointi, mallinnus ja simulointi
  • Uusien membraanimateriaalien kehittäminen

Puhdasta vettä biotekniikalla
Luonnossa esiintyviä sekä bioteknisesti muokattuja mikro-organismeja voidaan hyödyntää monella eri tavoin veden käsittelyssä. Biotekniikan avulla voidaan esimerkiksi poistaa vedestä orgaanista ainesta ja orgaanisia haitta-aineita, sekä tehostaa biologista puhtaan veden ja jäteveden käsittelyä.

Ratkaisuja pienten haitta-ainepitoisuuksien poistoon
Jätevesissä, juomavedessä ja luonnonvesissä esiintyvät pienet haitta-ainepitoisuudet voivat aiheuttaa pitkäkestoisia haittavaikutuksia ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin. VTT:llä kehitetään kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia teknologioita ns. mikropollutanttien tehokkaaseen poistamiseen vesistä.

Yhdistämällä bioteknologiaa kemiallisiin ja fysikaalisiin teknologioihin VTT on kehittänyt ja edelleen kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan varmistua halutusta veden laadusta.

Esimerkkejä mahdollisista sovelluksista

  • Veden puhdistaminen haitta-aineista ja patogeeneistä
  • Ravinteiden ja arvoaineiden talteenotto
  • Biologisen monimuotoisuuden hyödyntäminen

Lietteet ja konsentraatit
Lietteet ja konsentraatit ovat yksi hankalimpia jätteen muotoja niin teollisuudessa kuin yhdyskunnissakin. Niiden käsittely on kallista, mutta välttämätöntä ja usein pakollista. VTT tuottaa tutkimusta asiakkaille, jotka haluavat tehostaa ympäristöliiketoimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tutkimme ja teemme yhteistyötä myös kokonaan innovatiivisten liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi.

Päätutkimusalueemme:

  • Lietteiden sekä konsentraattien esikäsittelyt ja kuivaaminen
  • Ravinteiden ja arvoaineiden talteenotto
  • Biokaasun tuottaminen