Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Industriella system

Strängare kvalitets-, säkerhets- och effektivitetskrav ställs på industrins och samhällets allt mer komplicerade tekniska system. Det behövs nya metoder, verktyg och angreppssätt för planering, utveckling och hantering av multitekniska system. Multitekniska system är exempelvis produktionssystem och -nätverk, fabriker, maskiner, transportmedel, transportnät samt olika övervaknings- och styrsystem. Dessa system är helheter som innefattar tekniken, människan och arbetssätten och där man måste beakta den kombinerade effekten av samtliga tre faktorer. Målet med forskningen kring industriella system är att ge industrin och samhällsaktörerna bättre verktyg för att kunna förstå och hantera nya företeelser som den allt mer komplicerade tekniken medför. 

Framtida utmaningar

På grund av att tekniken och företagens omvärld förändras i snabb takt behöver företagens beslutsfattande och verksamhetsoptimering systematiskt stöd. Med hjälp av matematiska metoder kan kvaliteten i företagens beslutsfattande förbättras och verktyg för att kontrollera den osäkerhet som är förenad med beslutssituationer tas fram. I forskningen tillämpas systemanalytiska metoder kombinerade med ekonomiska och tekniska tillämpningar. Systemens funktion och utveckling kan analyseras med systemdynamiska metoder.

I forskningen om interaktionen mellan människan och tekniken utvecklas nya angreppssätt för planering av tekniska system i syfte att förbättra systemens användbarhet. Goda användningsegenskaper och den erfordrade användar- och användningsorienterade planeringen är betydande konkurrensfaktorer för systemtillverkare. I säkerhetskritiska organisationer inverkar också organisationskulturen på användningen av tekniska system (t.ex. processindustri, fartyg, hälsovård).

I forskningen om maskiner och transportmedel utvecklas nya lösningar för hantering av bl.a. buller, vibrationer och hållfasthet. Centrala utvecklingsobjekt är också olika styr- och kontrollsystem, fjärrteknik, säkerhet och driftsäkerhet, konditionskontroll samt hantering av livscykeln. Även nya aktiva material för maskiner utvecklas. Förbättring av maskinernas ekoeffektivitet förutsätter nya lösningar på många fronter.

När det gäller utvecklingen av framtidens fabrik utgörs forskningsobjekten av arbetssätten, systemets användbarhet, simulering och modellering av tillverkning, produktionsautomation, tillämpning av virtuella tekniker, olika tillverkningstekniker (lasertekniska tillämpningar, mikrotillverkning, snabbtillverkning) samt arbetssäkerhet och riskhantering. Produktionssystem utgörs allt mer av globala nätverk. Utmaningen handlar om hur nätverket kan kontrolleras och styras när aktörerna är självständiga företag med egna mål.

Planering och informationshantering har en central roll i uppfyllandet av de strängare kraven på tekniska system. Forskningsobjekt är exempelvis planeringsmetoder för multitekniska system, kravspecifikation och kravhantering, planeringsspråk (ontologi, semantiska nät), modellering och simulering, simulationsbaserad planering samt verifiering av systemen. Målet är att minimera kostnaderna i hela produktionsprocessen, förbättra produktprocessen och -kunskaperna, säkerställa produktens kvalitet och förkorta produktutvecklingstiden. Planering av tjänster för hantering av produktens livscykel är också en viktig del av produktplaneringen. När det gäller planeringsorganisationernas verksamhetsmodeller och samarbetsverktyg står vi inför nya utmaningar.

Teknologi och kompetens

  • Matematiska metoder
  • Interaktionen mellan människan och tekniken
  • Maskiner och transportmedel
  • Produktionsnätverk och -system
  • Planering av system
  • Produktionsekonomi


Mer information

Harri Kopola
Vice President, Research, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2369

Arto Maaninen
Vice President, Operations, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2348

Erja Turunen
Vice President, Research, Smart industry and energy systems
+358 20 722 5425

Satu Helynen
Vice President, Operations, Smart industry and energy systems
+358 20 722 2661

Teknologin och kunnandet

Mer information

Harri Kopola
Vice President, Research, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2369

Arto Maaninen
Vice President, Operations, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2348

Erja Turunen
Vice President, Research, Smart industry and energy systems
+358 20 722 5425

Satu Helynen
Vice President, Operations, Smart industry and energy systems
+358 20 722 2661