Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Mikroteknologi och elektronik

Centrala forskningsområden inom fokusområdet är: komponenter och instrument inom optik och fotonik, funktionalitet producerad genom tryckteknik, tillämpningar av mikroteknologi och elektronik inom livsvetenskaperna biovetenskaperna, nanoteknologi och tillämpningar av den inom elektroniken, komponenter och moduler inom radiofrekvenselektronik samt mikrogivare och tillverkningsmetoder inom mikroteknologin.

Forskningen inom fokusområdet mikroteknologi och elektronik syftar till att producera innovationer som märkbart ökar industrins konkurrenskraft i ett flertal branscher.

Med hjälp av optikforskningen förnyar vi industrins instrumentteknik genom att ta i bruk ny komponent- och modulteknik. Kostnadseffektiv prestationsförmåga och miniatyrisering öppnar nya tillämpningar. Inom fotoniken utvecklas avancerade modullösningar med hjälp av heterogena integrationstekniker, särskilt för snabb dataöverföring.

Fokus i utvecklingen av tryckt funktionalitet ligger på teknik för utveckling av aktiva och dekorativa produktförpackningar, OLED- och LED-displayteknik, tryckta givare för mikrofluidistiktillämpningar, tryckta elektriska solceller, batterier och koder.

Tillämpningen av mikroteknologi i livsvetenskaperna biovetenskaperna fokuserar särskilt på olika diagnostiktillämpningar. Den centrala tekniken utgörs av molekylselektiva beläggningar och relaterade detektionstekniker.

Inom nanoteknologin utvecklas bl.a. användning av nanoimprintteknik vid elektronik- och optiktillverkning. Nya tillämpningar baserade på grafenets unika egenskaper utvecklas genom studier av hur grafen grafenskikt kopplas till kiselunderlag. Dessutom utvecklas tillämpningar och tillverkning av supraledande kretsar och apparater. Målet är utveckling av bl.a. kvantberäkning, komponenter inom THz-området och specialgivare.

När det gäller komponentteknik inom radiofrekvenselektroniken utvecklas lösningar som möjliggör elektriskt reglerade lösningar. Centrala objekt är ferroelektriska tunnfilmskondensatorer som regleras via elektriska fält och mikromekaniska brytare. Andra viktiga tekniker är integrerade passivkomponenttekniker och BAW (bulk acoustic wave)-tunnfilmsresonatorer. I fråga om radiofrekvensmoduler fokuserar vi särskilt på kommunikationslösningar med kort räckvidd, exempelvis identifieringsteknik där radiofrekvenser och millimetervågor används (RFID och MMID). Inom kretstekniken fokuserar vi på 60 GHz CMOS-kretsar.

När det gäller mikrogivarteknik utvecklas särskilt mikromekaniska givare och deras tillämpningar. Den centrala teknologin är MEMS (micro electro mechanical systems). Viktiga forskningsobjekt är MEMS-baserade timerkretsar och elektroniska kompasser. För storskaliga tillämpningar utvecklas integrationsteknik som möjliggör sammankoppling av inertia- och magnetfältsgivare till givarkluster. Utveckling av avancerade kiselskivor för givartillämpningar är ett viktigt forskningsobjekt.

Centrala utmaningar i framtiden

Elektronikforskningen är inne i en stark brytningstid. Finländska elektronikunderleverantörer har redan flyttat en stor del av sin verksamhet till Asien och andra växande marknader. Finland har betydande kompetens inom området och detta kunnande letar efter nya tillväxtområden. Möjligheterna för den tillverkande elektronikindustrin i Finland är betydande även på andra områden än inom mobiltelefontillverkningen. Exempelvis tillverkning av MEMS-givare väntas alltjämt växa starkt och området har flera tillämpningsområden och marknader. Man kan hitta kraftigt växande segment för många olika vertikalt integrerade tillämpningar där ny komponentteknik används t.ex. för tillverkning av nya instrument. I fråga om elektroniken finns det växande tillämpningsområden bl.a. inom givare för konsumentelektroniken, mätapparater för processindustrin, olika miljötillämpningar, trafik- och transportsektorn samt inom hälsovården och industrin.

Utmaningen när det gäller utveckling av tryckt elektronik är att övergå från laboratorieskala till fullskalig industriproduktion. Målet är att öppna upp ett nytt affärsområde med en nära koppling till både elektronik- och träförädlingsindustrins kompetens.

Att omsätta forskningen till affärsverksamhet är en central utmaning och ett viktigt mål. Vi satsar starkt på nätverksbildning och partnerskap såväl i Finland som internationellt. Dessutom fokuserar vi på start och utveckling av startup-företag.


Mer information

Harri Kopola
Vice President, Research, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2369

Arto Maaninen
Vice President, Operations, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2348

Teknologin och kunnandet

Mer information

Harri Kopola
Vice President, Research, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2369

Arto Maaninen
Vice President, Operations, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2348

Se också

Partners