Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

ICT soveltaminen liikenteeseen

Osaaminen

VTT edistää älykkäiden liikennejärjestelmien syntymistä kehittämällä ajoneuvojen ja liikenteen ICT- järjestelmiä sekä niitä hyödyntäviä palvelujärjestelmiä. VTT kehittää järjestelmäkonsepteja, osajärjestelmiä ja pilottitoteutuksia, arvioi järjestelmien hyväksyttävyyttä, toimivuutta ja vaikutuksia sekä laatii käyttöönoton ja toteuttamisen strategioita. VTT hyödyntää tutkimus- ja kehitystyössään omaa ja yhteistyökumppaniensa ihminen-teknologia-vuorovaikutus -, konenäkö-, anturijärjestelmä-, ICT-, liikenne- ja liiketoimintaosaamista.

Haasteet

Ilmastonmuutoksen, polttonesteiden nopeiden hinnanvaihtelujen ja julkisen sektorin tuottavuuden parantamistavoitteiden takia matkojen ja kuljetusten sujuvuus ja turvallisuus on varmistettava mahdollisimman vähäisin infrastruktuuri-investoinnein. Investointitavoitettava edistävät ajantasaiseen liikennetietoon perustuvat liikenteen seuranta, ohjaus ja tiedotus sekä enenevässä määrin liikkujien, ajoneuvojen ja infrastruktuurin väliseen keskusteluun perustuvat kuljettajan tukijärjestelmät. Suurina haasteina ovat näitä toimia tehostavien teknologioiden ja palvelujen käyttöönotto sekä Suomen elinkeinoelämän kilpailukyky nopeasti kasvavalla liiketoiminta-alueella.

Näytöt

 • Kuljettajan ajotuki jälkiasennettavilla ja nomadeilla (mobiili-) laitteilla
 • Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen junavaroitusten avulla
 • Mobiilit ratkaisut joukkoliikennematkustajille
 • Tienpinnan kitkan jatkuva arviointi liikkuvasta autosta tai optisesti tienvarsijärjestelmästä
 • Matka-ajan itseoppivat ennustemallit
 • Palveluiden toimivuuden monipuolinen arviointi
 • Liikennetelematiikan teknologioiden sekä käyttäytymis- ja turvallisuusvaikutusten arviointi
 • Kuljettajan havainnointijärjestelmät, ajoneuvojen tiedonkeruujärjestelmät sekä datafuusOi
 • Instrumentoidut ajoneuvot kuljettajan käyttäytymisen tutkimuksiin sekä kehittyneiden kuljettajantukijärjestelmien kehittämiseen

Hyödyt

 • Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat
 • Polttonesteiden kulutus ja hiilidioksidipäästöt vähenevät
 • Matkustamisen ja kuljettamisen laatu paranee
 • Liikenneinvestoinnit tehostuvat
 • Globaalit vientituotteet

Referenssit

 • 2 tutkimusprofessoria, osa-aikainen yliopistoprofessuuri, 2 dosentuuria
 • Koordinoidaan EU-projekteja (TELEFOT (15 M€), PREVAL, FRICTION, CODIA). Osallistutaan EU-projekteihin: n. 50 projektia, joissa yhteensä satoja kumppaneita
 • Jäsenyyksiä kansainvälisissä järjestöissä sekä asiantuntija- ja neuvonantajaelimissä: ERTICO, ICTCT, eSafety Forum Working Groupit, ITS World Congressin hallitus, julkisen liikenteen telematiikan CEN-standardointityöryhmä, puiteohjelmien valmistelu sekä review- ja evaluointiryhmät
 • Vetovastuu Suomen liikennetelematiikan tutkimus- ja kehitys-ohjelmissa kymmenen vuotta, ITS Finlandin hallitus, sekä ICT SHOK – Cooperative Traffic johtoryhmä.
 • Monivuotista yhteistyötä eurooppalaisten autonvalmistajien ja heidän alihankkijoidensa sekä muiden alan yritysten kanssa..


Lisätietoja

Karri Rantasila
Asiakaspäällikkö
020 722 4024

Pirkko Rämä
Johtava tutkija
020 722 4551

Tapani Mäkinen
Johtava erikoistutkija
020 722 3611

Lisätietoja

Karri Rantasila
Asiakaspäällikkö
020 722 4024

Pirkko Rämä
Johtava tutkija
020 722 4551

Tapani Mäkinen
Johtava erikoistutkija
020 722 3611

Katso myös

  Projekteja
  Yhteistyökumppaneita
  Videot