Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kestävä elintarviketuotanto

VTT tarjoaa korkealaatuisia teknologiaratkaisuja ja innovaatiopalveluita koko elintarviketuotantoketjulle. Tutkimustyömme painopiste on kuluttajien tarpeita vastaavissa ja kestävän kehityksen mukaisissa uusissa elintarvikekonsepteissa. Kestävillä tuotantotavoilla pyritään tuottamaan turvallisia ja maukkaita tuotteita, jotka tuovat lisäarvoa nykypäivän kuluttajille.

Energia

VTT kehittää kestäviä ja tehokkaita energia-, prosessi- ja tuotantoteknologiaratkaisuja tiiviissä yhteistyössä teollisuuden ja muiden kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. VTT tekee monipuolista energia-alan tutkimusta, joka kattaa niin ydinenergian kuin uusiutuvat energialähteet. Energiatalous, energian siirto ja varastointi sekä energian tehokas käyttö ja päästöjen hallinta muodostavat olennaisen osan tutkimustyöstämme. Tutkimus- ja kehitystyön tukena on vankka ennakointiosaaminen.

Erikoisosaamistamme on mm:

- prosessien energiatehokkuuden arviointi ja parantaminen: energia-analyysit, lämmön talteenotto ja energiaintegraati
- energiantuotanto sivuvirroista
- energiatehokas rakentaminen: matalaenergia-, passiivi-, nollaenergia-, energianeutraalien ja energiapositiivisten talojen malliratkaisut uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamiseen.

Vesi

Vesiteknologiaosaamisemme kattaa teollisuuden prosessivesikierrot sekä muodostuvien vesien ja lietteiden käsittelyn ja hyödyntämisen. VTT:llä on vesien ja jätevesien käsittelyyn liittyviä erottelulaitteistoja laboratoriomittakaavasta pilottilaitoksiin. Erikoisosaamistamme ovat suodatus, lietteen käsittely ja ultraääniteknologia.

- Lietteen vedenpoisto suotonauhapuristuksen, kammiosuotopuristuksen ja sentrifugoinnin avulla
- Sivuvirtojen jaottelu suodatinteknologian ja syklonierottelun avulla
- Jäteveden puhdistus ja prosessivesikierrot kalvoteknologian avulla
- Pintojen hajotus ja puhdistaminen ultraääniteknologian avulla
- Prosessivesien mikrobiologinen turvallisuus
- Vedenkäsittelyn mikrobiologia.

Prosessit

Ratkaisumme auttavat minimoimaan elintarvikkeiden käsittelyn ympäristökuormituksen ja varmistamaan prosessien luotettavuuden ja hygieenisyyden sekä tuotteiden laadun.

Tehokasta turvallisuutta

- Energiankulutuksen vähentäminen ja tuotteiden laadun parantaminen käsittelyn minimoinnin avulla
- Suojaviljelmät mikrobiologisen turvallisuuden ja tuotteiden säilyvyysajan parantamiseen
- Mikrobi- ja entsymiavusteinen muokkaus vähävetisissä olosuhteissa

Käymistehokkuuden parantaminen vahvavierretekniikalla (VHG, very high gravity) ja muokkaamalla hiivakantaa mm. adaptiivista evoluutiota sekä aineenvaihdunnan muokkausta hyödyntämällä.

Optimaaliset tuotantoketjut

- Tuotannon ja logistiikan mallintaminen, simulointi ja optimointi
- Sivuvirtojen kemiallinen, mekaaninen ja entsymaattinen fraktiointi uusiin käyttökohteisiin.

Luonnolliset katalyytit

- Uusien entsyymien kehittäminen ja tuotanto
- Olosuhteiden optimointi ja raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen elintarvikeprosesseissa entsyymien avulla.

Pakkaaminen

VTT:n laaja kokemus pakkausteknologiasta, -konsepteista ja -materiaalista kattaa myös ekotehokkaat ja biopohjaiset materiaalit ja konseptit pakkausten toiminnallisuuden lisäämiseksi. Kehitystyön tavoitteena on vähentää materiaalien käyttöä, parantaa pakkausmateriaalien kierrätettävyyttä ja niiden sisältämän energian talteenottoa sekä lisätä uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä pakkausmateriaaleissa.

Ekotehokkaat pakkausmateriaalit

- Kevyiden pakkausmateriaalien valmistus biopohjaisista vaahtomuoveista
- Pakkausmateriaalien optimointi fyysisen mallintamisen avulla
- Pakkaussovelluksissa käytettävien polymeerien ja muovien korvaaminen biopohjaisilla materiaaleilla
- Korkealaatuiset dispersiotekniikkaan perustuvat biopohjaiset suojamateriaalit
- Suojamateriaalien kierrätettävyyden parantaminen korvaamalla pakkauksissa käytettävä alumiini
- Kattavat työkalut ympäristöystävällisten pakkausten suunnitteluun.

Toiminnalliset pakkaukset

- Kustannustehokkaat biopolymeeripohjaiset optiset ratkaisut (hologrammit) pakkausten aitouden varmistamiseen
- Elintarviketurvallisuuden parantaminen ja pakkausten koskemattomuuden varmistaminen painetuilla merkinnöillä ja sensoreilla
- Lisäarvoratkaisut pakkauksille, pakkausten käyttö mediana.

Erikoispakkauspalvelut

- Pakkausmateriaalien biohajoavuus
- Pakkausten elinkaariarviointi (hiili- ja vesijalanjälki)
- Konsultointi pakkauksiin liittyvässä lainsäädännössä.

Kestävyysarviointi

VTT tarjoaa arvoketjun kestävyysarviointia, joka kattaa mm. elinkaariarvioinnin (LCA) ja hiilijalanjäljen ja vesijalanjäljen sekä sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnin. Arviointi tarjoaa mahdollisuuden vertailla materiaalien, prosessien ja tuotteiden kehitystä suhteessa kestävyysodotuksiin ja -tavoitteisiin. VTT:n tarjoamat teknologian ja liiketoiminnan ennakointipalvelut antavat valmiuksia ottaa haltuun tulevaisuuden trendit ja haasteet. Ennakoinnin avulla voidaan tunnistaa toimintaympäristön ja teknologiakehityksen murrokset ja varautua niihin.

  

  

  


Lisätietoja

Annika Wilhelmson
Asiakaspäällikkö
020 722 7113

Lisätietoja

Annika Wilhelmson
Asiakaspäällikkö
020 722 7113