Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Hållbar livsmedelsproduktion

VTT erbjuder högklassiga tekniska lösningar och innovationstjänster för hela livsmedelsproduktionskedjan. Forskningsarbetet fokuserar på nya hållbara livsmedelskoncept som möter konsumenternas behov. Med hållbara produktionssätt eftersträvas säkra och smakfulla produkter som ger mervärde åt dagens konsumenter.

Energi

VTT utvecklar hållbara och effektiva energi-, process- och produktionstekniska lösningar i nära samarbete med industrin och andra nationella och internationella samarbetspartner. VTT bedriver mångsidig energiforskning, som täcker såväl kärnenergi som förnybara energikällor. Energiekonomi, överföring och lagring av energi samt effektiv energianvändning och utsläppshantering utgör en väsentlig del av vårt forskningsarbete. Forsknings- och utvecklingsarbetet stöds av gedigen kunskap om teknisk framsyn.

Våra specialkompetenser är bl.a.

- bedömning och förbättring av processernas energieffektivitet: energianalyser, värmeåtervinning och energiintegration

- energiproduktion från biprodukter

- energieffektivt byggande: modellösningar för lågenergihus, passivhus, nollenergihus, energineutrala och energipositiva hus med tanke på ny-, om- och kompletteringsbyggnad.

Vatten

Vår vattentekniska kompetens täcker industrins processvattencirkulation samt behandling och utnyttjande av vatten och slam. VTT har separationsutrustning för behandling av vatten och avloppsvatten från laboratorieskala till pilotanläggningar. Våra specialkompetenser är filtrering, slambehandling och ultraljudsteknik.

- Slamavvattning med filterband, filterpress och centrifugering
- Sortering av biprodukter med filterteknik och cyklonseparering
- Avloppsvattenrening och processvattencirkulation med membranteknik
- Nedbrytning och rening av ytor med ultraljudsteknik
- Processvattnets mikrobiologiska säkerhet
- Vattenbehandlingens mikrobiologi.

Processer

Våra lösningar bidrar till att minimera miljöbelastningen i livsmedelshanteringen och säkra processernas tillförlitlighet och hygien samt kvaliteten på produkterna.

Effektiv säkerhet

- Minskad energiförbrukning och bättre produktkvalitet genom minimering av hanteringen
- Skyddsodlingar för bättre mikrobiologisk säkerhet och hållbarhet hos produkter
- Mikrob- och enzymstödd modifiering i vattensnåla förhållanden

Förbättring av jäsningens effektivitet med stark vörtteknik (VHG, very high gravity) och modifiering av jäststammen genom utnyttjande av bl.a. adaptiv evolution samt modifiering av ämnesomsättningen.

Optimala produktionskedjor

- Modellering, simulering och optimering av produktion och logistik
- Kemisk, mekanisk och enzymatisk fraktionering av biprodukter för nya användningsobjekt.

Naturliga katalysatorer

- Utveckling och produktion av nya enzymer
- Optimering av förhållanden och effektivt utnyttjande av råvaror i livsmedelsprocesser med hjälp av enzymer.

Förpackning

VTT:s breda erfarenhet av förpackningsteknik, -koncept och -material täcker även ekoeffektiva och biobaserade material och koncept som ökar förpackningens funktionalitet. Utvecklingsarbetets mål är att minska materialanvändningen, göra förpackningsmaterial mer återvinningsbara och förbättra energiutvinningen från materialet samt öka användningen av förnybara råmaterial i förpackningsmaterial.

Ekoeffektiva förpackningsmaterial

- Tillverkning av lätta förpackningsmaterial från biobaserade skumplaster
- Optimering av förpackningsmaterial genom fysisk modellering
- Ersättning av polymerer och plaster med biobaserade material i förpackningstillämningar
- Högklassiga biobaserade skyddsmaterial som bygger på dispersionsteknik
- Förbättring av skyddsmaterialets återvinningsbarhet genom att ersätta aluminium i förpackningar
- Täckande verktyg för planering av miljövänliga förpackningar.

Funktionella förpackningar

- Kostnadseffektiva biopolymerbaserade optiska lösningar (hologram) för att säkerställa förpackningars äkthet
- Förbättring av livsmedelssäkerheten och säkerställande av förpackningarnas integritet genom tryckta märkningar och sensorer
- Mervärdeslösningar för förpackningar, användning av förpackningen som ett medium.

Särskilda förpackningstjänster

- Förpackningsmaterialens biologiska nedbrytbarhet
- Livscykelanalys av förpackningar (koldioxid- och vattenavtryck)
- Konsultation kring förpackningsrelaterad lagstiftning.

Hållbarhetsanalys

VTT erbjuder hållbarhetsanalyser som täcker bl.a. livscykelanalyser (LCA) och bedömning av koldioxidavtryck och vattenavtryck samt sociala och ekonomiska konsekvenser. Genom hållbarhetsanalyser kan materialens, processernas och produkternas utveckling jämföras och relateras till hållbarhetsförväntningar och -mål. De tjänster för teknisk och affärsrelaterad framsyn som VTT erbjuder skapar beredskap för att bemästra kommande trender och utmaningar. Genom framsyn kan man identifiera och förbereda sig på brytningstider i omvärlden och teknikutvecklingen.


Mer information

Annika Wilhelmson
Kundchef
+358 20 722 7113

Mer information

Annika Wilhelmson
Kundchef
+358 20 722 7113