Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Erotustekniikoita veden puhdistamiseen ja konsentrointiin

VTT:n erotustekniikan konseptit parantavat teollisuuden vedenlaatua, energiatehokkuutta ja resurssien talteenottoa.

Hyödynnämme VTT:n moniteknologista näkökulmaa ja tietotaitoa suodatuksessa, materiaalitekniikassa, mikrobien hallinnassa sekä reaaliaikaisessa mittauksessa ja simuloinnissa, kun kehitämme uusia konsepteja riittävän vedenlaadun turvaamiseksi. Näiden avulla voimme myös tuottaa raaka-aineita prosessi- ja jätevesistä sekä konsentraateista.

Suodatusteknologiat tarjoavat ratkaisuja vesivarojen niukkuuteen ja edistävät veden uudelleenkäyttöä

Suodatus ja erityisesti kalvosuodatus nähdään nykyisin tärkeimpänä ratkaisuna vedenpuhdistukseen ja -kierrätykseen liittyvissä ongelmissa. VTT:n vaativaan teollisuuskäyttöön kehitetyissä suodatuskonsepteissa on otettu huomioon esi- ja jälkikäsittely sekä raaka-aineiden hyödyntäminen. Likaantumisen hallintaan kehitettyjen teknologioiden avulla on parannettu laitteiden suorituskykyä, jolloin prosessien vesijalanjälki pienenee. 

VTT keskittyy myös perinteistä kalvosuodatusta pidemmälle meneviin, vielä kehitysvaiheessa oleviin suodatus- ja vedenpoistotekniikoihin, kuten forward osmosis (FO) -tekniikkaan, vaahtoavusteiseen lietteen vedenerotteluun sekä biomimeettisiin ratkaisuihin. Tekniikoilla pyritään pienentämään energiankulutusta, vähentämään likaantumista ja tehostamaan epäpuhtauksien erottelua.

Mittaukset ja simuloinnit vahvistamassa kokeellista tutkimusta

VTT kehittää vesikonsepteja yhteistyössä teollisuuden kanssa joko luottamuksellisissa asiakasprojekteissa tai julkisissa tutkimusprojekteissa. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita humuspitoisten vesien puhdistaminen liittyvä EU:n EAKR-projekti Purification of waters containing humic substances, jossa VTT kehittää suurten humuspitoisten vesimäärien puhdistamiseen tarkoitettuja taloudellisia menetelmiä.

Kehitämme uusia työkaluja kalvon reaaliaikaisen likaantumisen mittaamiseen liittyvässä projektissa (Novel tools for real-time measurement of early stage membrane fouling) yhteistyössä eri yritysten ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Tutkimme yhdessä Hongkongin yliopiston kanssa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa kalvon likaantumista ja konsentraatiopolarisaatiota. Tavoitteenamme on kehittää FO-tekniikkaan soveltuvia likaantumisenestotapoja.

Puhdistus- ja monitorointikonsepteihin liittyvässä projektissa (Purification and monitoring concept for mining water treatment based on new water technologies) tähtäämme kaivosveden uusien puhdistustapojen kehittämiseen, ja lähtökohtana ovat erityisesti kalvosuodatuksen tarjoamat mahdollisuudet.

Kokeellista tutkimusta varten VTT:llä on monipuoliset laboratorio- ja pilotmittakaavan tutkimuslaitteet. Hyödynnämme myös erilaisia simulointiohjelmistoja ja mittausvälineitä uusien konseptien kehittämisessä.


Lisätietoja

Hanna Kyllönen
Erikoistutkija
020 722 2652

Antti Grönroos
Erikoistutkija
020 722 2536

Mona Arnold
Johtava tutkija
020 722 5289