Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Jäte- ja vesiteknologiat

Osaaminen

VTT on resurssitehokkaiden jäte- ja vesiteknologioiden laaja-alainen osaaja. Kehitämme uusia teknologioita yhdyskuntien ja teollisuuden jätteiden kierrätykseen ja hyötykäyttöön, uusia jätteiden jalostusmenetelmiä ja turvallisia loppusijoitustekniikoita. Laboratoriomittakaavan tutkimus yhdistettynä kestävyyden arviointiin muodostaa vahvan pohjan optimaalisille jätehuoltoratkaisuille.

Vesiteknologiaosaamisemme kattaa teollisuuden prosessivesikierrot sekä muodostuvien vesien ja lietteiden käsittelyn ja hyödyntämisen. Kehitämme lisäksi tehokkaita ratkaisuja puhtaan veden tuotantoon sekä kaivosjätevesien, kaatopaikkavesien ja yhdyskuntien jätevesien hallintaan.

Keskeiset tulevaisuuden haasteet

Luonnonvarojen kulutuksen nopean kasvun ja energian hinnan kohoamisen myötä  materiaalien kierrätys tulee yhä tärkeämmäksi. Jäte- ja vesihuolto integroituu yhteiskunnan monimutkaisiin energian- ja materiaalintuotantoketjuihin. Tämä merkitsee, että ympäristölainsäädännön ohella alan liiketoimintaan vaikuttavat vahvasti myös muutokset energian ja materiaalien markkinaympäristössä.

Resurssi- ja kustannustehokkaiden jäte- ja vesihuoltojärjestelmien sekä kilpailukykyisten kierrätystuotteiden kehittäminen tässä monitahoisessa toimintaympäristössä on haastellista. Korkealaatuisten kierrätysmateriaalien tuottamiseen ja uusien materiaalien kierrättämiseen tarvitaan uusia ja parannettuja teknologioita. Kokonaan uusien ja korkeammalle jalostettujen tuotteiden valmistaminen jätteistä ja jätevesistä on mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää entistä tehokkaammin.

Elinkaariajattelun integroiminen kehitystyöhön on kestävien kierrätysjärjestelmien välttämätön edellytys. Kierrätystuotteiden ja -veden laadun varmistamiseksi tarvitaan myös kehittynyttä on-line-monitorointia ja prosessien hallintajärjestelmiä.

Ratkaisut

Uusien ratkaisujen kehittäminen veden puhdistukseen ja kierrätykseen sekä jätteiden ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen.

 • Uusien ja hankalasti käsiteltävien jätevirtojen kierrätys
 • Uudet, jalostetut tuotteet jätemateriaaleista
 • Biopolttoaineiden, biomateriaalien ja energian tuotanto jätteistä ja lietteistä
 • Ekokaivokset
 • Uudet vesienkäsittelyratkaisut, mm. kalvo- ja suodatusteknologiat
 • Vesitehokkaat prosessit
 • Veden mikrobiologia
 • Vesi- ja jätevirtojen monitorointi ja karakterisointi
 • Jäte- ja vesiteknologioiden ja –järjestelmien optimointi ja ekotehokkuuden arviointi

Hyödyt

 • Uusien arvokkaiden materiaalien ja energian tuotanto jätteestä on taloudellisesti kannattavaa
 • Energia- ja materiaalitehokkaat veden ja jätemateriaalien käsittely- ja kierrätysteknologiat parantavat kilpailukykyä
 • Jätteiden hyödyntäminen ja vesitehokkuus säästää luonnonvaroja ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
 • Ympäristövaikutusten ja –riskien minimointi


Lisätietoja

Ulla-Maija Mroueh
Tutkimuskoordinaattori, erikoistutkija
020 722 5311

Esa Mäkelä
Asiakaspäällikkö
020 722 5310

Rainer Raitasuo
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
020 722 6956