Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Tjänster och byggd miljö

Forskningsområdet Tjänster och byggd miljö täcker ett brett område. Det omfattar såväl teknologier, tjänster och funktioner som social och miljömässig interaktion i det nätverksbaserade informationssamhället. Temaområdet innefattar tjänster, säkerhetsteknologi, byggd miljö samt trafik och transport. Centralt i hela forskningsfältet är förbättring av näringslivets och den offentliga sektorns produktivitet samt kund- och användarorientering, speciellt genom utnyttjande av informations- och kommunikationsteknologi. Därtill är målet att producera lösningar som främjar hållbar utveckling.

Tjänsterna och den understödjande teknologin förnyas för industrins, servicenäringarnas och samhällsservicens behov. Säkerheten i samhället och industrin liksom produktsäkerheten förbättras genom utveckling av både teknologier och affärsverksamheten. Då det gäller byggd miljö förbättras serviceförmågan, trivseln, hälsan och miljöeffekterna genom utveckling av såväl byggnadstekniken som bygg- och fastighetsbranschens processer. Forskningen kring trafik och transporter syftar till att förbättra fordonens manöverbarhet, smidigheten i trafiken och trafiksäkerheten.

Centrala utmaningar i framtiden

Forskningen om tjänster och byggd miljö bygger på behovet att producera lösningar som möjliggör hållbar utveckling. Andra forskningsobjekt är hur informations- och kommunikationsteknik kan utnyttjas i tjänsterna samt i planering, uppbyggnad och underhåll av byggd miljö. Forskningen har ett nära samband med omvandlingen av den offentliga sektorns funktioner och företagens stödfunktioner till näringsverksamhet genom utkontraktering eller internt företagande. Utvecklingstrenden innefattar också att byggd miljö allt mer betraktas som en produktionsfaktor, som kan mätas med ekonomiska mått, och något som möjliggör näringsverksamhet. Inom säkerhetsforskningen växer behovet att svara på de nya hotbilder som terrorism och internationell brottslighet medför. Utmaningen på arbetskraftsintensiva områden, såsom den offentliga sektorns tjänster och byggande, är att förbättra produktiviteten genom utveckling av processerna och teknologier.


Mer information

Erja Turunen
Vice President, Research, Smart Industry and energy systems
+358 20 722 5425

Satu Helynen
Vice President, Operations, Smart Industry and energy systems
+358 20 722 2661

Teknologin och kunnandet