Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Palvelut ja rakennettu ympäristö

Palvelut ja rakennettu ympäristö –tutkimuskenttä kattaa laaja-alaisesti verkottuneen tietoyhteiskunnan teknologiat, palvelut ja toiminnot sekä yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vuorovaikutukset. Aihealueeseen kuuluvat palvelut, turvallisuusteknologiat, rakennetun ympäristön toimivuus sekä liikenne ja kuljetukset. Keskeistä koko tutkimuskentässä on elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuottavuuden sekä asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden parantaminen erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Lisäksi tavoitteena on kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen tuottaminen.

Palveluita ja niitä tukevia teknologioita uudistetaan teollisuuden, palveluelinkeinojen ja yhteiskunnallisten palvelujen tarpeisiin. Yhteiskunnan, teollisuuden ja tuotteiden turvallisuutta parannetaan sekä teknologioita että liiketoimintoja kehittämällä. Rakennetun ympäristön palvelukykyä, viihtyisyyttä ja terveellisyyttä sekä ympäristövaikutuksia parannetaan niin rakennusteknologian kuin rakennus- ja kiinteistöalan prosessien kautta. Liikennettä ja kuljetuksia koskevan tutkimuksen tavoitteena on sekä ajoneuvojen hallittavuuden ja liikenteen sujuvuuden että liikenneturvallisuuden parantaminen.

Keskeiset tulevaisuuden haasteet

Palveluiden ja rakennetun ympäristön tutkimus perustuu tarpeeseen tuottaa kestävän kehityksen mahdollistavia ratkaisuja. Sen lisäksi tutkimuksen kohteena ovat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen palveluissa sekä rakennetun ympäristön suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Tutkimus liittyy keskeisesti muutokseen, jossa julkisen sektorin toiminnat tai yritysten omat tukitoiminnot elinkeinoistetaan joko ulkoistamalla tai kehittämällä sisäistä yrittäjyyttä. Kehitystrendiin liittyy myös rakennetun ympäristön näkeminen yhä enemmän taloudellisin arvoin mitattavana tuotannon tekijänä ja muun elinkeinotoiminnan mahdollistajana. Turvallisuustutkimuksessa vahvistuu tarve vastata terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden mukanaan tuomiin uusiin uhkakuviin. Työvoimavaltaisten alojen, kuten julkisen sektorin palvelut ja rakentaminen, haasteena on tuottavuuden parantaminen toimintaprosesseja ja teknologioita kehittämällä.


Lisätietoja

Erja Turunen
Tutkimusjohtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 5425

Satu Helynen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 2661

Teknologiat ja osaamiset