Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Energiatehokkuus

VTT kehittää ja tarjoaa palveluja ja ratkaisuja energiatehokkaiden rakennusten, yhdyskuntien, prosessien ja tieliikenteen kehittämiseen. Ratkaisujen ja palvelujen tavoitteena on energiansäästön ohella ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sen vaikutusten vähentäminen.

VTT ratkaisut kattavat sekä rakennusten että yhdyskuntien kokonaisvaltaisen arvioinnin ja kehittämisen kaupunkisuunnittelusta rakennusten ja yhdyskuntien käytön aikaiseen toimivuuteen.

VTT:n Finnish High-Tech Ecocity™ -konsepti on kehitetty kokonaisten yhdyskuntien kehitystyökaluksi. Konsepti mahdollistaa omaleimaisten ja ekotehokkaiden ratkaisujen kehittämisen erilaisten yhdyskuntien tarpeisiin.

VTT:n tarjoamat yhdyskuntien energiatehokkaat ja elinkaariedulliset kokonaisratkaisut perustuvat hyvin toimiviin alue-, rakennus- ja tilaratkaisuihin.

VTT kehittää uusia prosessiratkaisuja ja lisäarvoa tuottavia tuotekonsepteja energiaintensiiviselle teollisuudelle ja alentaa niiden avulla teollisuuden ympäristöjalanjälkeä.

Tutkimus- ja kehityskohteena ovat mm. metsäteollisuuden kuidunvalmistusprosessien tehokkuuden parantaminen ja paperinvalmistusprosessien sähkön- ja höyrynkulutuksen pienentäminen sekä sivuvirtojen energiakäytön lisääminen.

Tavoitteena on myös jalostaa raaka-ainevirtaa lisäarvoa tuottavasti ja tuottaa uusia raaka-ainejakeita erilaisten biopolttonesteiden ja biokemikaalien valmistamiseen ja välttää pyöreän puun energiakäyttö. Myös peltobiomassan integroitua kuitu- ja energiakäytön mahdollisuuksia selvitetään.

Vuoteen 2020 mennessä tieliikennesektorin tulee vähentää tuntuvasti energian kulutusta, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan teknistä kehitystyötä, uusien teknologioiden demonstraatioita ja parhaimpien ratkaisujen markkinoille saattamista sopivien edistämiskeinojen avulla.

VTT:n TransEco-ohjelmassa tarkastellaan ja kehitetään kokonaisvaltaisesti tieliikenteen energia- ja päästöratkaisuja ja Suomelle sopivia toimintamalleja. Ohjelma rakentuu neljän tukipilarin varaan, jotka ovat tutkimus, demonstraatiot, päätöksenteko ja ohjauskeinot sekä kuluttajaohjaus.

VTT:llä on erinomaiset valmiudet liikenteen energiankäytön tutkimukseen. VTT:llä on käytössään sekä henkilöautojen että raskaan ajoneuvokaluston tutkimustilat. VTT tukee eri liikennealan toimijoita tarjoamalla mm. biopolttoaineisiin ja uuteen ajoneuvotekniikkaan liittyvien demonstraatiohankkeiden toteutusta ja hallinnointia. Raskaiden ajoneuvojen energiansäästön osalta VTT on tehnyt myös kansainvälistä huomiota saanutta menetelmäkehitystyötä ja tutkimusta. VTT on lisäksi osallistunut mm. hybridibussin kehitystyöhön. VTT:n omaan tutkimuskalustoon kuuluu myös sähköverkosta ladattavia ns. plug-in hybridiautoja.


Lisätietoja

Rauno Rintamaa
Asiakasjohtaja
020 722 6879

Lisätietoja

Rauno Rintamaa
Asiakasjohtaja
020 722 6879