Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kestävä vesiteknologia - parempaa vesitehokkuutta

VTT tarjoaa puhtaan vesiteknologian ratkaisuja ja edistää kestävää vedenkäyttöä. Pitkä kokemuksemme teollisuuden prosessivesikiertojen optimoinnista ja lietteiden käsittelystä on luonut vahvan pohjan uusien tai entistä tehokkaampien vedenkierrätysteknologioiden ja –järjestelmien kehitystyölle. Vesitehokkuus on kestävän vesitalouden tärkein edellytys.

Maailman väestönkasvu, kehittyvien maiden taloudellinen kehitys ja kehittyneiden maiden tapa käyttää rajallisia resursseja johtavat kovenevaan kilpailuun luonnonvaroista. Ennusteiden mukaan vesipulasta saattaa monissa maissa muodostua tärkein taloudellista kasvua rajoittava tekijä. Vedenkulutuksen vähentäminen ja vaihtoehtoisten vesivarojen käyttöönotto ovat nykyisin jo yleisesti tunnettuja haasteita.

VTT:n kestävän vesiteknologian tieteelliset ja teknologiset painopistealueet
VTT kehittää teknologisia ratkaisuja, konsepteja ja järjestelmiä puhtaan ja turvallisen veden tuotantoon, teollisuus- ja talousvesien tehokkaaseen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön sekä vesitehokkaisiin prosesseihin. Painopistealueitamme ovat vedenkierrätyksen teknologisten edellytysten parantaminen, uusien vielä hyödyntämättömien resurssien käyttöönotto puhtaan veden tuotantoon sekä jäte- ja vesihuollon yhä pidemmälle viety integrointi yhteiskunnan monimutkaisiin energia- ja materiaalituotannon ketjuihin tähänastisen erillisen käsittelyn sijaan. Elinkaariajattelun sisällyttäminen kehittämistyöhön kautta linjan on yksi kestävän kehityksen perusedellytyksistä. VTT:n tieteellisiin ja teknologisiin painopistealueisiin kuuluvat myös edistykselliset online-monitorointi- ja prosessiohjausjärjestelmät, joilla varmistetaan veden tehokas kierrätys ja luottamus kierrätetyn veden laatuun.

VTT:n tarjoama
Vesiteknologiat ja -järjestelmät
VTT:n erityisvahvuus vesiteknologioiden ja vesitehokkaiden prosessien kehityksessä on kykymme tuottaa uusia ratkaisuja laajaa osaamistamme yhdistämällä. Osaamisalueitamme ovat muun muassa erilaiset erotus- ja fraktiointitekniikat sekä edistykselliset biologiset, kemialliset ja sähkökemialliset puhdistusmenetelmät. Kulloisenkin tarpeen mukaan pystymme hyödyntämään näitä osaamisiamme puhtaan veden tuotannossa, teollisuuden prosessivesien ja talousvesien kierrätyksessä ja puhdistuksessa sekä lietteiden ja konsentraattien jalostuksessa energiaksi ja materiaaleiksi.

Kokemuksemme teollisuuden prosessien ja uusien prosessikonseptien kehittämisestä, mallinnuksesta ja simuloinnista luo hyvän pohjan teollisuuden vesitehokkuuden parantamiselle. Teollisuudenaloista osaamisalueitamme ovat muun muassa prosessi-, metsä-, kaivos- ja elintarviketeollisuus sekä energiantuotanto.ja biojalostamot.

Monitorointi, tiedonhallinta ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan arviointi
Teknisten ratkaisujen, konseptien ja järjestelmien kestävyys ympäristön kannalta varmistetaan erilaisten ympäristöarviointimenetelmien, kuten elinkaariarvioiden (Life Cycle Assessment, LCA) ja hiili- ja vesijalanjälkien, avulla. VTT kehittää online-monitorointiteknologioita, antureita ja mittareita veden kemiallisen ja mikrobiologiden laadun hallintaan


Lisätietoja

Ulla-Maija Mroueh
Erikoistutkija
020 722 5311

Tuomas Mustonen
Asiakasjohtaja, Asiakasratkaisut
020 722 7466

Asiakaspalvelu
info@vtt.fi
020 722 7070