Sign In

Turvallinen liikenne 2025

Tutkimus

Turvallinen liikenne 2025 – projektit vuonna 2017:

Ihmisen ja automatisoituvien liikennejärjestelmien vuorovaikutukset
Käsitys siitä, miten automaatio toteutuu tieliikenteessä, muuttuu ja tarkentuu jatkuvasti. Tavoitteena on kehittää mallia, joka kuvaisi mahdollisimman laajasti automaation toteutumiseen liittyviä inhimillisen toiminnan kysymyksiä tieliikennejärjestelmässä. Tarkastelu kohdistuu esimerkiksi kuljettajakäyttäytymiseen maantieympäristössä ja muihin tieliikenteen kulkutapoihin kuin henkilöautolla ajamiseen.

Tietyömaista varoittaminen
Yhtenä yhteistoiminnallisten järjestelmien (C-ITS) nk. Day 1 -palveluna on kehitetty järjestelmää tietyömaista varoittamiseen. DRIVE C2X -projektissa järjestelmän todettiin alentavan nopeuksia tietyömaiden kohdalla. Tavoitteena on tehdä ehdotus yhteistoiminnallisten tietyövaroitusten käyttöönotto- ja käyttöstrategiasta, jossa kuvataan ja priorisoidaan varoituksien kohteet ja periaatteet suomalaisessa tieympäristössä.

Onnettomuuskustannuksiin kuuluvan hyvinvoinnin menetyksen arvottaminen maksuhalukkuusmenetelmällä – esiselvitys
Vuonna 2016 päivitettiin liikenneonnettomuuksien henkilövahinkojen kustannusseuraamusten arvot osatekijöittäin. Loukkaantumisen ja kuoleman merkittävin kustannus syntyy uhrin hyvinvoinnin muutoksista, jotka on toistaiseksi arvotettu ruotsalaisilla tuloksilla. Tavoitteena on mm. kartoittaa arvottamismenetelmän ja saatujen tulosten nykytila ja suunnitella mahdollisen arvottamismenetelmään perustuvan tutkimuksen pääsisältö ja toteutus.

Tieliikenteen vakavat henkilövahingot Suomessa
Tavoitteena on arvioida Suomen tieliikenteen kuolemien ja vakavien loukkaantumisten lukumääriä ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Aineistoina käytetään onnettomuustilastoja ja tilastojen kattavuustutkimuksia. Tuloksena saadaan perustietoja liikenneturvallisuustyön suuntaamiseksi valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuen.

Talvirenkaiden valintakriteerit
Tavoitteena on kartoittaa kyselyllä henkilöautoilijoiden talvirenkaiden valintaan liittyviä tekijöitä (esim. renkaan hankintahinta, pito, polttoaineen kulutus, melu ja kulumiskestävyys). Tuloksia arvioidaan erityisesti liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Nopeusnäyttötaulujen nopeusvaikutukset
Useissa kaupungeissa on pyritty siirrettävillä nopeusnäyttötauluilla rauhoittamaan ajonopeuksia ja parantamaan esimerkiksi suojateiden turvallisuutta. Tavoitteena on selvittää luotettavasti ja monipuolisesti nopeusnäyttötaulujen vaikutukset autojen ajonopeuksiin kaupunkiympäristössä.

Paikkatieto ja junan allejäännit
Tavoitteena on esiselvityksen aineistojen täydentäminen ja kerätyn tiedon kuvaaminen. Lisäksi testataan junan allejäänteihin liittyvien tekijöiden mallintamista Tampereen seudulla ns. bufferi-tarkastelulla ja selvitetään mallintamisen toteutettavuutta ja hyödyllisyyttä.


Lisätietoja

Anne Silla
020 722 4517
anne.silla@vtt.fi