Puolustusvoimille it-ohjusjärjestelmän nostolavan prototyyppi

VTT varmistaa laitteen täyttävän sille asetetut tekniset vaatimukset

Puolustusvoimat on hankkinut lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusten ampumiseen tarkoitetun nostolavan prototyypin, joka on ensimmäinen laatuaan maailmassa. VTT on vastannut henkilönostimen simulointimallin tekemisestä, jonka avulla voitiin varmistaa, että laite täyttää sille asetetut tekniset vaatimukset. Lopullinen vahvistus tästä saadaan VTT:n tekemillä kenttämittauksilla, jotka toteutuvat näillä näkymin tänä keväänä.

Järjestelmänostolava (MSLP, Missile Stand Lifting Platform) on kuorma-autolla hinattava laite, joka ylettyy 18 metrin nostokorkeuteen. Nostolaitteen massa on 3500 kg, ja sen maksimi hyötykuorma on noin 400 kg. Nostimen avulla ohjusjärjestelmä ja sen käyttäjät voidaan nostaa teleskooppimaston päässä olevassa korissa puunlatvojen tasalle, jolloin lyhyen kantaman ohjusten katvealue pienenee merkittävästi suomalaisessa metsämaastossa, jossa puut rajoittavat ilmatorjunnan toimintaa estämällä näkyvyyden.

VTT:n osuutena hankkeessa oli tehdä henkilönostimen simulointimalli, jolla voitiin tarkastella nostimen dynaamisia ominaisuuksia ja toimintaa täydessä nostokorkeudessa. Simulointimallissa huomioitiin nostimen rakenteellinen joustavuus maston ja tärkeimpien komponenttien osalta, nostimen mastorakenteen välykset sekä nostimen rakenteiden massaominaisuudet. Simuloinnissa mastoon kohdistettiin vaihteleva tuulikuorma sekä impulssimainen kuormitus, joka vastaa ohjuksen ampumisen voimavaikutusta. Laskennan tuloksina saatiin mm. nostimen korin liiketila eli huojunta, korin kiihtyvyys sekä nostimen jalkojen tukireaktioiden dynaaminen vaihtelu nostimen operoinnin aikana. Näillä arvoilla VTT arvioi sitä, onko mastosta mahdollista operoida ohjusjärjestelmää esimerkiksi tuulikuorman ja ampumisen aiheuttamasta maston huojunnasta huolimatta ja onko masto riittävän stabiili ja turvallinen sille asetetuissa käyttöolosuhteissa.

Suomeen ollaan hankkimassa Saab Bofors RBS 70-ohjusjärjestelmää. Kyseessä on kannettava järjestelmä, joka koostuu jalustasta, tähtäysjärjestelmästä ja laser-ohjattavasta ohjuksesta. MSLP-nostimella kannettava ohjusjärjestelmä voidaan nostaa metsämaastossa puunlatvojen korkeuteen, jolloin sen käytettävyys paranee. Itse ohjusjärjestelmään ei tarvitse tehdä muutoksia. VTT:n tekemän simuloinnin avulla Puolustusvoimat vakuuttui siitä, että MSLP-nostolava täyttää sille asetetut tekniset vaatimukset. Nostolavan suunnittelusta sekä prototyypin ja tuotantovalmiin tuotteen valmistamisesta on vastannut tanskalainen yritys Falck Schmidt Defence Systems AS.

Mittauksia myös kenttäolosuhteissa

Nostimen prototyypin on lisäksi täytettävä sille asetetut ominaisuusvaatimukset myös kenttäolosuhteissa, mikä varmistetaan VTT:n tekemillä mittauksilla. Asetetuilla vaatimuksilla pyritään varmistumaan siitä, että valittua ohjusjärjestelmää voidaan operoida mastosta käsin ja että nostin täyttää henkilönostimelle asetetut EU-vaatimukset. Vaikka kyseessä on militaarisovellus, operoidaan sitä rauhanajanolosuhteissa siviililainsäädännön normien ja asetusten mukaan.

Mittaukset tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan kokeellinen moodianalyysi, jossa rakenne herätetään värähtelemään. Rakenteeseen kohdistettu herätevoima ja sen aiheuttama värähtelyvaste mitataan samanaikaisesti. Näillä mittauksilla saatujen tulosten avulla simulointimallin dynamiikka voidaan verifioida todellista rakennetta vastaavaksi. Ensimmäisen vaiheen mittaukset toteutetaan Puolustusvoimien varikolla ns. laboratorio-olosuhteissa.

Toisessa vaiheessa suoritetaan käytönaikaiset mittaukset kenttäolosuhteissa Lohtajalla ilmatorjuntaleirin yhteydessä. Käyttötilanteessa mitataan ohjuksen ammunnasta syntyvä rakenteen dynaaminen vaste sekä ilmanpaine valituissa mittapisteissä. Näiden mittausten perusteella voidaan arvioida nostimen soveltuvuutta ohjusjärjestelmän alustaksi.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.