Uutiskirje

02 | 2006


VTT yhtenäisti ympäristömelun arviointi- ja suunnittelumenettelyt

Tarkemmat tiedot tehostavat meluntorjuntaa

VTT on yhtenäistänyt menettelyt, joilla melutietoja voidaan esittää selkeästi, esimerkiksi karttojen avulla. Lisäksi on laadittu malli vuorovaikutteiseen, muun muassa asukkaiden toivomukset huomioivan meluntorjunnan suunnitteluun.

Meluselvityksissä on tähän saakka käytetty erilaisia tapoja tiedonhankinnassa ja esittämisessä. Tulokset eivät ole olleet useinkaan vertailukelpoisia.

Yhtenäistetyssä menettelyssä melutietojen kartoituksessa käytetään yhteispohjoismaisia tai EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisia ympäristömelun laskentamalleja.

Menettelyä voidaan käyttää tieliikenteen, raideliikenteen, lentoliikenteen, teollisuuden, ampumaratojen ja moottoriurheiluratojen melutilanneselvityksissä sekä melun arvottamisessa ja melutilanteen kehityksen arvioimisessa.

Kohti vuorovaikutteista meluntorjuntaa

Tutkimuksessa on syntynyt myös yleinen malli yhteistyöhön ja tietojen vaihtoon perustuvaan vuorovaikutteiseen meluntorjunnan suunnitteluun, jossa osapuolina ovat viranomaiset, toiminnanharjoittajat ja yhdistykset sekä yksittäiset asukkaat.

Malli on tarkoitettu muun muassa kuntien meluntorjunnan suunnittelusta vastaaville viranhaltijoille. Se soveltuu esimerkiksi meluntorjunnan toimintasuunnitelman laadintaan. Suunnittelutilanteet kunnissa vaihtelevat, siksi malli on väljä. Kuntien lisäksi mallia voivat hyödyntää Ilmailulaitos, Ratahallintokeskus ja tiepiirit.

Direktiivi vaatii meluntorjuntasuunnitelmat

Ympäristömelun haitat ovat lisääntyneet asutuksen tiivistymisen ja liikenteen lisääntymisen vuoksi. Suomessa asuu noin miljoona ihmistä alueilla, joilla ympäristömelun keskiäänitaso päivisin ylittää 55 desibelin ohjearvon.

EU:n ympäristömeludirektiivi edellyttää, että vuoteen 2008 mennessä yli 250 000 asukkaan väestökeskittymät ja myöhemmin yli 100 000 asukkaan kunnat, laativat pitkän aikavälin meluntorjunnan toimintasuunnitelman.

Direktiivin ensimmäinen vaihe vuoden 2007 aikana edellyttää erilaisia meluselvityksiä. Yhtenäistetyssä menettelyssä on suosituksia myös näiden tekemiseen. 

VTT:n koordinoimaan selvitykseen ovat osallistuneet Noiscase Oy ja Diskurssi Oy.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.