Uutiskirje

02 | 2006


T&K-investoinneilla selvä yhteys kansakuntien taloudelliseen kehitykseen

Tuottoaste kymmeniä prosentteja

T&K-investoinneilla on selvä yhteys niin yritysten, toimialojen kuin kansakuntien taloudelliseen kehitykseen, todettiin VTT:n teknologiainvestointien vaikutuksia arvioineessa seminaarissa. VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori perääkin nyt entistä määrätietoisempaa T&K-investointipolitiikkaa suomalaisen kilpailukyvyn varmistamiseksi globalisoituvilla markkinoilla.

”Suomella ei ole varaa vähentää T&K-investointeja, mikäli haluamme säilyttää yritystemme ja kansallisen kilpailukykymme. T&K-investoinneilla on selvä yhteys niin yritysten, toimialojen kuin kansakuntien taloudelliseen kehitykseen. Kansainvälisten tutkimusten mukaan T&K-investointien tuottoaste on yritystasolla 25-30 %, toimialatasolla keskimäärin 15 % ja kansantalouden tasollakin vielä noin 10 %. Meidän on Suomessa määrätietoisesti pidettävä huolta koulutustasomme säilyttämisestä sekä huippuosaamisen luomisesta ja fokusoitava tutkimusta ja tuotekehitystä niille aloille, joissa meillä on osaamista ja joissa panostuksista saadaan paras tuotto”, totesi VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori 31.5. Espoossa pidetyssä VTT Intelligence Forum -seminaarissa.

Houkuttelevuusohjelma markkinoimaan Suomea

Valtiovalta voi Leppävuoren mukaan edistää kilpailukyvyn kehittämistä paitsi tukemalla T&K-toimintaa ja tarjoamalla huippukoulutusta, myös lisäämällä toimintaympäristön innovaatioystävällisyyttä tarjoamalla esimerkiksi veroetuja. Leppävuori ehdottaa kunnon ”houkuttelevuusohjelman” rakentamista Suomen markkinoimiseksi yritysinvestointien kohteena.

T&K-panostusten hyödyt ulottuvat laajalle

Professori Bronwyn H. Hall Berkeleyn yliopistosta USA:sta korosti, että T&K-panostuksista ja innovaatioista koituu hyötyjä paitsi niille yrityksille tai muille tahoille, jotka kustantavat ne, myös muille yrityksille, kuluttajille sekä koko yhteiskunnalle.

Avoin kilpailu pakottaa yritykset innovoimaan

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtajan Leif Fagernäsin mukaan innovaatiotoimintaan tarvitaan ensiksikin avoimen kilpailun näkökulma, joka pakottaa yritykset innovoimaan. Toiseksi tarvitaan liiketoimintaintressin näkökulma, joka houkuttelee omistajat ja yrittäjät ottamaan riskiä. Kolmanneksi tarvitaan teknologianäkökulmaa, koska teknologia mahdollistaa prosessien tehostamisen sekä uuden tarjonnan luomisen markkinoille. Neljänneksi tarvitaan vahvaa kansainvälistä näkökulmaa, koska jokainen yritys kohtaa kansainvälisen kilpailun. ”Globalisaatio tuo kilpailun kotimaahan. Erityisesti uuden teknologian alan yritysten kasvu ja menestys edellyttävät kansainvälistymistä toiminnan alusta lähtien. Myös kasvaville markkinoille on mentävä, koska kilpailijat hyödyntävät ne joka tapauksessa”, Fagernäs totesi.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.