Ilmastonmuutos huomioitava maankäytön suunnittelussa

Ympäristöministeriön tilaamassa tutkimuksessa laadittiin ennusteet ilmastonmuutoksesta kuudessa eri kohteessa ja arvioitiin niiden vaikutusta alueiden suunnitteluun.

Tärkeintä tulvariskien kartoitus ja hyvän pienilmaston luominen

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta tärkeäksi osoittautui tulvavaara-alueiden kartoitus ja huomioon ottaminen toimintoja sijoitettaessa. Tuulisuus ja sateiden lisääntyminen puolestaan asettavat vaatimuksia yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Hyvän mikroilmaston muodostamiseen vaikutetaan korttelien, tonttien ja rakennusten suunnittelulla. Rannikkoalueilla merenpinnan nousu sekä aallokot – meren ollessa avoin entistä suuremman osan vuodesta – tuovat suunnittelulle erityishaasteensa.

Joukkoliikennettä, kaukolämpöä ja uusiutuvia energianlähteitä

Ilmastonmuutoksen hillintää tukevat yhdyskuntarakenteen kannalta suotuisat alueet, joilla voi liikkua kävellen, pyöräillen tai julkisilla liikennevälineillä ja joilla käytetään kaukolämpöä tai uusiutuvia energialähteitä talokohtaisessa lämmityksessä. Selkeät taajama-alueet mahdollistavat yhtenäisten luonto- ja virkistysalueiden sekä ekologisten käytävien ja verkostojen muodostamisen, kun taas haja-asutus pirstoo luontoalueita. Uudet alueet olisi sijoitettava olemassa olevan rakenteen yhteyteen.

Tutkimuskohteena uudet asuinalueet

Tutkimuskohteina olivat Kalasataman osayleiskaava Helsingin kaupungissa, Vanhansatamanlahden yleiskaava Kokkolan kaupungissa, Uudenmaan maankäytön kehityskuvavaihtoehdot, Nilsiän Tahkon kehittämissuunnitelmat, Kuopion Saaristokaupunki ja Sodankylän raviradan asuntoalue. Alueiden suunnitelmia analysoitiin paikallisten ilmasto-olosuhteiden ja muodostuvan mikroilmaston perusteella. Ilmastonmuutoksen hillitsemistä tarkasteltiin arvioimalla suunnitelmien toteuttamisesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

Tutkimus osoittaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista voidaan tarkastella samanaikaisesti; tutkimuskohteissa ei ilmennyt ristiriitoja näiden tavoitteiden yhteensovittamisessa.

Ohjeita ja suosituksia suunnittelijoille

Ilmastonmuutoksen kiihtyminen aiemmin arvioitua nopeammin vaatii voimakkaita keinoja muutokseen varautumiseen. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on kansainvälisten velvoitteiden tiukentuessa yhä tärkeämpää.

Raportissa esitetään suunnitteluohjeita ja suosituksia ilmaston ja sen muuttumisen huomioon ottamiseksi kaavoituksen ja rakentamisen eri suunnittelutasoilla. "Kaavoittajan kultaisissa säännöissä" korostetaan myös paikallisia olosuhteita, sadevesien ohjausta, vaikutusten arviointia sekä kävelyn pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytysten parantamista.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.