Yhteistyösopimuksia

VTT ja TeliaSonera: Uudet liiketoimintamallit sekä kuluttajalähtöiset mobiili- ja sisältöpalvelut

VTT ja TeliaSonera Finland tiivistävät strategista tutkimus- ja kehitysyhteistyötään. Tavoitteena on syventää olemassa olevaa yhteistyötä sekä yhdessä löytää uusia teknologian soveltamis- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Yhteistyön pääteemat keskittyvät VTT:n ICT-osaamisen hyödyntämiseen TeliaSonera Finlandin liiketoiminnassa. Tulevaisuuden haasteita ja kehittämisen kohteita ovat mm. uudet liiketoimintamallit, kuluttajalähtöiset mobiili- ja sisältöpalvelut ja niiden markkinakokeilut.

Lisätietoja

Seija Komi-Sirviö
Asiakasjohtaja
020 722 2351

VTT ja KICOS: VTT:n toiminnan edistäminen Koreassa

VTT ja korealainen KICOS, Korea Foundation for International Cooperation of Science & Technology, allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Suomen ja Korean välisten ministerikeskustelujen jälkeen.

Osapuolten kesken sovittiin VTT:n selvittävän mahdollisuuksiaan perustaa toimisto Koreaan. KICOS auttaa paitsi tähän liittyvissä käytännön asioissa myös suhteiden solmimisessa korealaisiin kumppaneihin, viranomaisiin ja muihin toimijoihin sekä erilaisissa muissa järjestelyissä, jotka edistävät VTT:n osaamisen tunnetuksi tulemista näille tahoille.

VTT on tunnustellut korealaisten kanssa mahdollisuuksia osaamisellemme sikäläisillä markkinoilla. KICOSin tehtävänä on tukea mm. ulkomaisten tutkimuslaitosten etabloitumista Koreaan sekä edistää yhteistä tutkimus ja tuotekehitys -toimintaa.

Lisätietoja

Erkki KM Leppävuori
Pääjohtaja
020 722 4100


VTT ja CEA: Energia-alan tutkimusyhteistyön laajentaminen ja tutkimusreaktorihanke

Tutkimuskohteena biomassojen kaasutus- ja pyrolyysitekniikat

VTT on solminut sopimuksen ranskalaisen tutkimuslaitoksen CEA:n kanssa tutkimusyhteistyön laajentamisesta ja osallistumisesta JHR-tutkimusreaktorihankkeeseen. Tutkimusyhteistyön puitesopimusta laajennettiin ydinenergiatutkimuksesta bioenergian ja polttokennojen alueelle.

VTT:n ja CEA:n yhteisenä kiinnostavana uusiutuvan energian tutkimuskohteena on biomassojen kaasutus- ja pyrolyysitekniikat, sillä sekä Ranskassa että Suomessa on merkittävästi lisääntynyt kiinnostus toisen sukupolven liikenteen biopolttonesteiden valmistukseen. Näissä prosesseissa raaka-aineena voitaisiin käyttää viljaa edullisempia raaka-aineita, kuten metsäteollisuuden sivutuotteita, metsähaketta, olkea ja jätejakeita. Sekä bioenergian että polttokennojen alueella kummankin osapuolen valitsemat tutkimuksen painopisteet täydentävät mainiosti toisiaan.

Jules Horowitz Reactor (JHR) -tutkimusreaktori valmistuu Ranskaan vuonna 2014. VTT:n työpanoksen arvo suunnittelu- ja rakentamishankkeessa on 10 miljoonaa euroa. VTT osallistuu hankkeen kehitys- ja suunnitteluosuuteen sekä toimittaa komponentteja erilaisiin testaus- ja mittauslaitteistoihin.

Lisätietoja

Liisa Heikinheimo
Teknologiapäällikkö
020 722 2597


VTT ja Posiva Oy: Ydinjätehuollon asiantuntemuksen kehittäminen

Kumppanuussopimus turvaa asiantuntemuksen ydinjätteen loppusijoitukseen
VTT ja Posiva Oy ovat tehneet ydinjätehuollon asiantuntemuksen ylläpitämistä ja kehittämistä koskevan kumppanuussopimuksen. Sopimuksella Posiva ja VTT haluavat varmistaa ydinjätteen loppusijoitusta koskevan asiantuntemuksen jatkuvuuden pitkällä aikajänteellä.

Asiantuntemuksen kehittämistä suunnataan alueille, joissa ydinjätehuollon osaamista tulee syventää. Parasta mahdollista asiantuntemusta tarvitaan, jotta turvallisuusvaatimusten mukainen loppusijoitus voidaan aloittaa valtiovallan asettamassa aikataulussa vuonna 2020. Yhteistyö mahdollistaa myös huipputasoisen ydinjätehuolto-osaamisen markkinoinnin ja myynnin ulkomaille yhdessä muiden suomalaisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoja

Rauno Rintamaa
Asiakasjohtaja
020 722 6879


VTT ja Tiehallinto: Tie- ja liikennealan osaamisen kehittäminen

VTT ja Tiehallinto aloittavat laajan tutkimus- ja kehitysyhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on toteuttaa pitkäjänteisesti tie- ja liikennealan yhteisiä päämääriä sekä molempien osapuolten keskeisiä tavoitteita. Yhteistyötä tiivistetään useilla osa-alueilla, joihin kuuluvat muun muassa liikenteen telematiikka, liikenneturvallisuus, liikennejärjestelmätutkimus, tienrakenteiden rakentamisen ja tienpidon tutkimus sekä kansainvälinen toiminta.

VTT ja Tiehallinto haluavat edistää vahvojen tie- ja liikennealan osaamisklustereiden syntymistä ja niiden vahvistamista Suomessa. Sopijapuolet kehittävät menettelyjä innovatiivisuuden edistämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on myös viedä tutkimustulokset paremmin käytäntöön. Käytännössä yhteistyösopimus tulee tuottamaan muun muassa tiedonvaihtoa, koulutusta, asiantuntijavaihtoa ja alueellista yhteistyötä.

Lisätietoja

Markku Tuhola
Asiakaspäällikkö
020 722 4689


VTT ja Innofinance Oy: Innovaatioiden kaupallistaminen

VTT on solminut kumppanuussopimuksen Innofinance Oy:n kanssa. Kumppanuuden tavoitteena on vauhdittaa VTT:n tutkimustoiminnan tuottamien innovaatioiden kaupallistamista. Lisäksi tavoitteena on saada mukaan yrityksiä, joilla on vahvaa innovaatiotoimintaa ja vahvistaa näiden avulla kaupallistamisprosessia.

VTT:n ja Innofinancen yhteistyöllä aikaansaadaan hyvää potentiaalia omaavaa hankevirtaa, joka perustuu vahvaan tiede- ja tutkimuspohjaiseen osaamiseen. Innofinancen tuoman rahoituspanoksen ohella yhtiön toimintaprosessien ja -mallien avulla tutkimustyön tuloksia kyetään aiempaa tehokkaammin saamaan kaupallisille markkinoille.

Lisätietoja

Tapio Koivu
Toimialajohtaja
020 722 6943

 VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.