Puusta ja oljesta toisen sukupolven biopolttoaineita

Uusi eurooppalainen biopolttonesteiden kehityshanke käynnistyi

img

VTT:n johtamassa EU-hankkeessa kehitetään puusta ja oljesta liikenteen polttonesteitä. Nämä toisen sukupolven liikenteen biopolttonesteet ovat ympäristön kannalta ja kustannuksiltaan nykyisiä ohra- ja rypsipohjaisia polttonesteitä edullisempia. EU edellyttää, että vuoteen 2010 mennessä 6 % polttonesteistä on biopolttonesteitä.

Biomassa öljyksi - öljy jalostamoon

VTT:n johtaman, äskettäin käynnistyneen EU:n biojalostamo-kehityshankkeen tavoitteena on jalostaa biomassasta, kuten puusta ja oljesta, liikenteen polttonesteitä ja kemikaaleja. Biomassa muutetaan bioöljyksi, jotta se voidaan syöttää tavanomaiseen öljynjalostamoon. Lopputuotteiksi saadaan toisen sukupolven liikenteen polttonesteitä.

Raaka-ainehankinta ei kilpaile elintarviketuotannon kanssa

Kehityshankkeessa suurin teollinen partneri on Shell Global Solutions International ja suurin tutkimuslaitos VTT. VTT valittiin hankkeen koordinaattoriksi kahdesta syystä. VTT:llä on ainutlaatuista prosessiin liittyvää erityisosaamista, ja VTT on kehittänyt erityisesti metsäteollisuuteen integroitavia bioenergiaprosesseja. Shellin näkökulmasta on pitkällä tähtäimellä parempi, että raaka-ainehankinta ei kilpaile maailmalla elintarviketuotannon kanssa, ja että raaka-aineille voidaan osoittaa luotettavat teolliset hankintaketjut.

Kemikaalituotannon yhdistäminen alentaa kustannuksia

Biojalostamo on laitos, jossa biomassasta valmistetaan polttonesteitä ja kemikaaleja raakaöljypohjaisten tuotteiden korvaamiseen. Vaikka biotuotteet ovat vielä tänään suhteellisen kalliita, suuret eurooppalaiset osallistuvat yritykset (polttonesteissä Shell ja kemikaaleissa Arkema) uskovat tutkittavien prosessikonseptien olevan teollisesti lupaavia. Yhdistetty polttoneste- ja kemikaalituotanto alentaa tuotantokustannuksia.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja huoltovarmuuden parantamiseksi EU-direktiivin mukaisesti pyritään vuoteen 2010 mennessä tuottamaan liikenteeseen vajaa 6 % biopolttonesteitä. Toisen sukupolven biopolttonesteet ovat ympäristön kannalta ja kustannuksiltaan nykyisiä biopolttonesteitä (ohraetanoli, rypsiesteri) edullisempia.

Ensimmäiset kaupalliset demonstraatiot 2009-2012

Useita biojalostamokonsepteja on kehitteillä kaikissa teollisuusmaissa, mutta Suomella on erityisen suotuisat edellytykset menestyä kilpailussa perinteisen metsä- ja bioenergiaosaamisen vuoksi. VTT:n tavoitteena on edistää uuden biomassan jalostusprosessin kaupallistumista, ja sitä kautta luoda suomalaiselle teollisuudelle uusia markkinoita. Kaupallisten bioöljyä valmistavien demonstraatiolaitosten arvioidaan käynnistyvän 2009-2012. Ensimmäiset sovellukset bioöljylle Pohjoismaissa ovat raskasta polttoöljyä käyttävät lämmitys- ja prosessikattilat sekä voimalaitokset. Suomalainen teollisuus voi sekä valmistaa bioöljyn tuotanto- ja käyttötekniikkaa että myös aikanaan tuottaa bioöljyä edelleen jalostettavaksi liikenteen tarpeisiin.

Hankkeen kesto on viisi vuotta, siinä on 17 osapuolta seitsemästä maasta, ja sen kokonaisbudjetti 13,8 miljoonaa euroa.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.