Teknologia tukemaan ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuutta

VTT:n teknologiatiekartta linjaa alan kehitystä

Turvallisuus on nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän kiinni siitä, miten teknologia saadaan palvelemaan yhä monimutkaistuvan yhteiskunnan tarpeita. Turvallisuuden kehittämiseksi on jo toteutettu uusia teknologisia ratkaisuja esimerkiksi biouhkiin ja pandemiaan varautumisessa. Tulevaisuudessa VTT:n näkemyksen mukaan nousevat esille yhteiskunnan järjestelmien turvaaminen, elinkeinoelämän turvallisuuden varmistaminen, tietoturva sekä turvateollisuuden teknologiat ja palvelut.

Turvallisuus on osa ihmisten ja yritysten hyvinvointia. Inhimillisten arvojen lisäksi tapaturmien ja onnettomuuksien seurauksena menetetään useita prosentteja bruttokansantuotteesta. Tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti Suomessa kuolee vuosittain noin 4000 ihmistä. Pelkästään työ- ja liikennetapaturmissa kuolee vuosittain suunnilleen yksi ihminen kymmentätuhatta suomalaista kohti. Tämä tarkoittaa Tampereen kokoisessa kaupungissa keskimäärin 20 kuolonuhria vuosittain.

Suomalaista yhteiskuntaa pidetään turvallisena. Kuitenkin täällä sattuu vakavia onnettomuuksia, tapaturmia ja ympäristövahinkoja. Viime vuosien sähkökatkot ja tietoliikenteen häiriöt osoittavat yhteiskunnan järjestelmien olevan vahingoittuvia. Järjestelmien monimutkaistuminen ja uudet uhkatekijät saattavat lisätä koko yhteiskunnan haavoittuvuutta. Riskien luonne tulee muuttumaan tulevaisuudessa.

VTT:n päämääränä on saada teknologia tukemaan yhteiskunnan ja ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia, sillä tulevaisuuden yhteiskunnassa turvallisuuden merkitys korostuu entisestään. Turvallisuus on suunniteltava ja rakennettava palveluihin, tuotteisiin ja järjestelmiin jo niiden suunnitteluvaiheessa. VTT edistää turvallisuustutkimuksen suunnittelua ja suomalaisen turvallisuusklusterin syntymistä sekä valmistautuu ensi vuoden alussa alkavaan EU:n turvallisuusohjelmaan.

Euroopan hyödynnettävä teknologista osaamistaan

Yhteiskunnan turvallisuuden ja elintärkeiden toimintojen takaaminen on noussut Euroopassa merkittäväksi haasteeksi. Sen turvaamiseen tähtäävän EU:n turvallisuusohjelman perusteluissa todetaan, että ”teknologia ei voi taata turvallisuutta, mutta turvallisuutta ei voida saavuttaa ilman teknologian tukea”. Alueella on suuria kehitysmahdollisuuksia.

VTT:llä on monialaista turvallisuusosaamista. Keskeisiä turvallisuutta varmistavan teknologian sovellusalueita ovat esimerkiksi energiaverkostot, tietoliikenneverkot, vesihuolto, liikenne ja kuljetukset, ihmisten suojaaminen, tuotannon ja palvelutoiminnan turvallisuus, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus sekä tuotteiden ja järjestelmien tietoturva.

Uusia mahdollisuuksia turvallisuuden varmistamiseen

Tekniset järjestelmät tulevat yhä monimutkaisemmiksi. Ne hyödyntävät entistä enemmän tieto- ja viestintätekniikoita. Näiden toiminnan hallintaan VTT kehittää uusia menetelmiä, joita sovelletaan jo mm. tietoliikennejärjestelmissä sekä energian tuotannossa ja jakelussa.

Teknologia ei kuitenkaan yksin voi varmistaa turvallisuutta. Tämän vuoksi teknologioiden kehittämisen lisäksi panostetaan myös turvallisuutta varmistavien ja edistävien toimintatapojen kehittämiseen.

VTT:n turvallisuustutkimus keskittyy yhteiskunnan järjestelmien turvaamiseen, elinkeinoelämän turvallisuuden varmistamiseen sekä turvallisuutta varmistavien teknologioiden ja palvelujen kehittämiseen.

VTT näkee turvallisuustutkimuksen alueella merkittäviä kasvumahdollisuuksia. EU:n tulevassa puiteohjelmassa se on uusi oma aihealueensa. Myös Suomessa alalla on merkittävää kansainvälistä teollisuutta. Monet yritykset ovat myös jo huomanneet, että turvallisuuden lisääminen antaa heidän perinteisille tuotteilleen merkittävää kilpailuetua. Tällaisia ovat mm. erilaiset kuljetus- ja logistiikkaratkaisut, teollisuuden palvelutuotteet ja tietojärjestelmät.

Tietoturvauhat lisääntyvät

Tuotteiden, palvelujen ja tietoliikenneverkkojen monimutkaistuminen on haaste tietoturvan riittävän tason varmistamiselle. Ratkaisuja on aikaisemmin kehitelty pitkälti suljettuihin järjestelmiin, kun taas uudessa tilanteessa tarvitaan kokonaisnäkemystä ja kaikkien osajärjestelmien ja -ympäristöjen tietoturva-asioiden ymmärtämistä. Markkinoiden kilpailutilanne taas asettaa kovia aikatauluvaatimuksia tuotekehitykseen ja tuotantoon, joka niin ikään lisää tietoturvauhkia. ICT-alan perusratkaisut leviävät perinteisille aloille, kuten teollisuusautomaatioon, jossa järjestelmällistä tietoturvanhallintakulttuuria ei välttämättä ole ollut.

VTT:n näkökulma tietoturvaan on kokonaisvaltainen. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa yhdistetään aktiivisesti eri alojen asiantuntijoiden osaamista. VTT:n tietoturvatutkimuksen ja -kehityksen painopistealueita ovat tietoturva-auditoinnit, tietoturvaevaluoinnit, -testaus ja -monitorointi, uhka- ja haavoittuvuuskartoitukset, verkkotietoturva, mobiilitietoturva, turvalliset ohjelmistoalustat ja -arkkitehtuurit, tietojärjestelmien turvallisuus, biometrinen ja multimodaalinen tunnistus, kriittisten perusrakenteiden tietoturva sekä sisällönsuojaus.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.