Kekkilän tuotanto- ja jakelujärjestelmän kustannustehokkuus paremmaksi VTT:n avulla

VTT on ollut kehittämässä Kekkilä Oy:n tuotanto- ja jakelujärjestelmää entistä kustannustehokkaammaksi. Kekkilän toimitusverkosto koostuu useista toisistaan irrallisista yksiköistä useassa Euroopan maassa, jolloin kokonaisuuden optimointi on haasteellista mutta tärkeää tehokkaan toiminnan saavuttamiseksi.

Optimointimalli tuotantorakenteen hallintaan

Hankkeessa mallinnettiin Kekkilän tuotantojärjestelmä, jota optimoitiin käyttämällä lineaarisen optimoinnin menetelmää. Työn alussa määritettiin optimoinnissa tarvittavat lähtötiedot sekä rajoitusehdot ja kohdefunktio. Pasafin Oy vastasi tietojen keräämisestä Kekkilästä, ja VTT optimoi tuotanto- ja jakelujärjestelmän. Optimoinnissa selvitettiin edullisimmat tuotanto- ja pakkausyksiköiden sijaintipaikat, tuotteiden jakelu markkinoille sekä käytettävät raaka-ainelähteet. Tarkastelussa oli mukana 19 turvesuota, 9 tehdasta, 51 tuotetta sekä 38 markkina-aluetta.

Tutkimus oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin Kekkilän nykyistä tuotantorakennetta ja rakennettiin optimointimalli. Toisessa vaiheessa tarkastelu tehtiin vuoden 2013 strategian mukaisilla myyntiarvioilla. Tulosten oikeellisuutta tutkittiin tekemällä herkkyystarkasteluja lähtötietoja muuttamalla, eli miten tilanne esimerkiksi muuttuisi, mikäli tiettyjen tehtaiden valmistuskustannukset nousisivat. Lisäksi määritettiin tuotantojärjestelmän eri vaiheissa syntyvät kustannukset.

Projektin tulokset auttavat jatkossakin

Kekkilä käyttää tuloksia apuna tehostaessaan toimintaansa. Yritys aikoo hyödyntää projektissa syntynyttä työkalua myös jatkossa toiminnan suunnittelunsa tukena.

Hanke toteutettiin VTT:n, Pasafin Oy:n ja Kekkilä Oy:n yhteistyönä.

Kekkilä Oy on suomalainen kasvualustojen, katemateriaalien ja kasvinravitsemuksen asiantuntijayritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi puutarha-alan merkkikasvualustoja, kasviravinteita ja katemateriaaleja.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.