Pääkirjoitus

Eurooppalainen energiapolitiikka luo kysyntää bioenergiainnovaatioille

Suomelle on EU-puheenjohtajana ollut luontevaa edistää Euroopan yhteisen energiapolitiikan synnyttämistä. Suomen teknologinen osaaminen on maailman huippuluokkaa ja bioenergiapotentiaali suhteessa väestöön on maailman suurimpia. Lisäksi Pohjoismaiden esimerkki energiayhteistyöstä on rohkaiseva. Esimerkkinä mahdollisista uusista liiketoimintakonsepteista VTT ehdottaa biopolttoaineiden tuotannon kytkemistä metsäteollisuuden tuotannon yhteyteen.

Lue lisää

VTT käynnistää kaasutuskoelaitteiston toisen sukupolven biopolttoaineiden kehittämiseen

Liikenteen biopolttoaineita kilpailukykyisesti

VTT käynnistää liikenteen toisen sukupolven biopolttoaineiden kehittämiseen soveltuvan kaasutuspilotin, jossa eri biomassoista tehdään synteesikaasua. Synteesikaasusta voidaan valmistaa mm. dieselpolttoaineita, synteettistä maakaasua tai kemikaaleja. Nyt alkava koetoiminta luo pohjatietoa jo aloitetulle teollisen demonstraatiolaitoksen suunnittelulle. Lisäksi kehitetään uusia ratkaisuja kaasuturbiini- ja polttokennovoimalaitoksiin sekä vedyn liikennesovellutuksiin. Kaasutuskoelaitteisto tukee suomalaisen ympäristöteknologian kilpailukykyä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Lue lisää

Kertakäyttöinen biopolttokenno kehitteillä

Pieni ja edullinen virtalähde soveltuu kuluttajasovelluksiin

VTT kehittää biopolttokennoja, joissa entsyymit muuntavat bioperäisen polttoaineen, mm. sokerien ja alkoholien energian sähköksi. Näitä biopolttokennoja voidaan toteuttaa painotekniikalla. Entsyymien avulla toimiva virtalähde soveltuu sähkönlähteeksi lääketieteen ja elintarvikeketjun etätunnistimiin, jotka yleistyvät vauhdilla. Esimerkkeinä voidaan mainita muistipiirin ja mittaelektrodin sisältävä laastari ja elintarvikkeiden laatua seuraava anturi.

Lue lisää

Asiakkaiden arvio: VTT:n hankkeet edistävät asiakkaiden liiketoimintaa

VTT:n hankkeiden vaikuttavuutta eli niiden asiakkaille tuomia hyötyjä seurataan säännöllisesti. Viimeisimmän Taloustutkimus Oy:n toteuttaman asiakaskyselyn mukaan merkittävimmät asiakkaan VTT:n hankkeista saamat hyödyt ovat tietopohjan ja osaamisen vahvistuminen, tutkimus- ja kehitystoiminnan nopeutuminen ja tehostuminen sekä uudet tai parannetut tuotteet tai palvelut. Asiakkaat näkivät VTT:n tuovan lisäarvoa liiketoimintaan erityisesti yhdistämällä luovasti eri teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Lue lisää

Uusia julkaisuja

Ajankohtaista nyt

LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEIDEN JA PELTOENERGIAN KASVIHUONEKAASUTASEET JA UUDET LIIKETOIMINTAKONSEPTIT. Työn tavoitteena oli laskea energia- ja kasvihuonekaasutaseet ja vältetyn CO2-ekvivalenttitonnin hinta vertailupolttoaineisiin nähden liikenteen biopolttoaineiden tuotannolle ja käytölle sekä pelto- ja metsäbiomassan tuotannolle ja käytölle yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Tulosten perusteella esitettiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue lisää


VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.