Kotimaisten liikenteen biopolttoaineiden ilmastovaikutuksia tutkittu

Merkittäviä ympäristöetuja vasta uusista biopolttoaineratkaisuista

VTT:n ja MTT:n tutkimuksessa mukana olleiden biopolttoaineiden energiatase on tutkimuksen mukaan positiivinen. VTT:n arvioimien kasvihuonekaasutaseiden perusteella ohraetanolin tai rypsipohjaisen biodieselin tuotanto ja käyttö eivät välttämättä kuitenkaan vähennä kasvihuonekaasujen päästöjä suhteessa fossiilisiin vertailupolttoaineisiin.

EU:ssa ja Suomessa pyritään liikenteen biopolttoaineiden käytöllä vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä sekä turvaamaan energiansaantia. Lisäksi peltoenergian hyödyntäminen tuo maataloudelle uusia tuotantovaihtoehtoja. Liikenteen biopolttoaineiden tuotannosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt riippuvat kuitenkin voimakkaasti käytetystä polttoaineesta, sen raaka-aineista, raaka-aineiden tuotantomenetelmistä ja polttoaineen jalostusprosessista.

Tutkittujen biopolttoaineiden energiatase positiivinen

Kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden biopolttoaineiden energiatase on positiivinen, toisin sanoen niiden tuotannossa ja valmistuksessa kuluu vähemmän energiaa kuin lopputuote sisältää. Energiankulutus polttoaineen energiasisältöä kohden on kuitenkin 3 - 5-kertainen fossiilisten polttoaineiden tuotannossa kuluvaan energiaan nähden.

Päästöarvioihin sisältyy huomattavia epävarmuuksia

VTT:n arvioimien kasvihuonekaasutaseiden mukaan ohraetanolin tai rypsipohjaisen biodieselin tuotanto ja käyttö eivät välttämättä vähennä vaan todennäköisesti lisäävät kasvihuonekaasujen päästöjä suhteessa fossiilisiin vertailupolttoaineisiin. "Päästöarvioihin sisältyy huomattavia epävarmuuksia, joiden seurauksena yleistettäviä yksiselitteisiä arvioita on mahdoton antaa", muistuttaa projektin johtaja, erikoistutkija Tuula Mäkinen VTT:ltä.

Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto nykyisellään fossiilisia kalliimpaa

Tutkimuksen mukaan liikenteen biopolttoaineiden tuotanto on nykyisellään 30 - 100 % kalliimpaa kuin fossiilisten polttoaineiden tuotanto. Kehitteillä olevien toisen sukupolven biopolttoaineiden päästövähennyskustannukset liikkuvat nykyisellä raakaöljyn hinnalla tasolla 30 - 100 euroa vähennettyä hiilidioksidiekvivalenttitonnia kohden. Tutkimustulokset vahvistavat käsitystä, että kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittaminen energiantuotannossa on liikennesektoria edullisempaa.

Toisen sukupolven biopolttoaineista ympäristöetuja

Toisen sukupolven metsätähde- ja ruokohelpipohjaiset biopolttoaineet ovat huomattavasti kaupallisia peltobiomassapohjaisia polttoaineketjuja suotuisampia kasvihuonekaasupäästöjen kannalta fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, koska niiden tuotannossa lannoitustarve raaka-aineiden energiasisältöä kohden on huomattavasti pienempi.

Biopolttoaineiden tuotanto metsäteollisuuden yhteyteen

Esimerkkinä mahdollisista uusista liiketoimintakonsepteista VTT ehdottaa biopolttoaineiden tuotannon kytkemistä metsäteollisuuden tuotannon yhteyteen. Näin näyttäisi olevan mahdollista tuottaa toisen sukupolven biopolttoaineita kustannustehokkaasti. VTT on juuri ottanut käyttöön kaasutuskoelaitteiston, jossa eri biomassoista tehdään synteesikaasua. Synteesikaasusta voidaan valmistaa edelleen mm. dieselpolttoaineita, synteettistä maakaasua tai kemikaaleja. Kaasutuslaitoksen raaka-aineeksi käy mikä tahansa hiilipitoinen raaka-aine, esimerkiksi metsätähteet, kuori, peltobiomassat, yhdyskuntien kierrätyspolttoaineet tai turve. VTT kehittää nyt yhdessä teollisuuden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa koelaitteiston avulla tuotantoprosesseja siten, että metsätähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita hyödyntämällä voitaisiin tuottaa biopolttoaineita edullisesti vaarantamatta metsäteollisuuden raaka-aineen saantia.

Tutkimus osa Tekesin ClimBus-teknologiaohjelmaa

Tekesin rahoittamassa ClimBus-teknologiaohjelman tutkimuksessa vertailtiin Suomen olosuhteisiin sopivimpia, laajamittaiseen tuotantoon soveltuvia biopolttoaineita ja niiden tuotantoketjuja, niin kaupallisia kuin kehitteillä olevia tuotantotekniikoita. Peltobiopolttoaineketjussa tutkittiin ohraetanoli, rypsipohjainen biodiesel sekä ruokohelpipohjainen synteettinen diesel. Metsäbiopolttoaineketjuina tutkittiin hakkuutähdepohjaista synteettistä dieseliä ja metanolia. Lisäksi tarkasteltiin hakkuutähteiden ja ruokohelven käyttöä yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Laskennassa otettiin huomioon koko polttoaineiden tuotanto- ja käyttöketju sekä tuotannon yhteydessä syntyvien muiden tuotteiden käyttö ja mahdolliset korvaushyödyt.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.