Asiakkaiden arvio: VTT:n hankkeet edistävät asiakkaiden liiketoimintaa

VTT:n hankkeiden vaikuttavuutta eli niiden asiakkaille tuomia hyötyjä seurataan säännöllisesti. Viimeisimmän Taloustutkimus Oy:n toteuttaman asiakaskyselyn mukaan merkittävimmät asiakkaan VTT:n hankkeista saamat hyödyt ovat tietopohjan ja osaamisen vahvistuminen, tutkimus- ja kehitystoiminnan nopeutuminen ja tehostuminen sekä uudet tai parannetut tuotteet tai palvelut. Asiakkaat näkivät VTT:n tuovan lisäarvoa liiketoimintaan erityisesti yhdistämällä luovasti eri teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Taloustutkimus Oy toteutti syys-lokakuussa 2006 asiakaskyselyn, jolla selvitettiin, miten tutkimushankkeet vaikuttivat VTT:n asiakkaiden toimintaan ja kilpailukykykyyn. Vastaajina oli 202 VTT:n yritys- ja julkisen sektorin asiakasta Suomessa. Kysely tehdään joka toinen vuosi.

Asiakkaiden oma osaaminen vahvistui

Lähes kaikkien asiakkaiden (93 %) tietopohja ja osaaminen vahvistuivat VTT:n hankkeissa. 77 %:lla asiakkaista syntyi VTT-hankkeessa demonstraatioita, prototyyppejä, markkinointimateriaalia tai dokumentoituja menetelmiä. 67 %:lla asiakkaista tutkimus- ja kehitystoiminta nopeutui ja tehostui. VTT-hankkeet edistivät asiakkaiden verkostoitumista (63%) erityisesti muiden kotimaisten yritysten, kotimaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä oman toimialan muiden toimijoiden kanssa.

Parempaa kilpailukykyä

Asiakkaat kokivat myös kilpailukykynsä parantuneen (56%). Uusia tai parannettuja tuotteita tai palveluja tai tuotantomenetelmiä syntyi 63 %:ssa hankkeista. Lähes 40 %:lla asiakkaista VTT-hanke edisti uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamista ja lähes 20 % otti hankkeen tuloksena käyttöön täysin uuden teknologian. Vaikutus korostuu pk-yrityksissä sekä yrityksissä, jotka panostavat t&k-toimintaan yli 3 % liikevaihdostaan.

90 % asiakkaista kertoo VTT:n vähintäänkin nopeuttaneen osaamis- ja kilpailukykyhyötyjen syntymistä. VTT:n merkitystä uuden teknologian edistäjänä kuvaa se, että useissa asioissa vähintään kolmannes kyselyyn osallistuneista asiakkaista arvioi, että kyseistä hyötyä ei olisi syntynyt ilman VTT:n asiatuntemusta.

Asiakasprojektien tulokset kaupallisesti hyödynnettäviä

70 % asiakkaista on jo hyödyntänyt projektissa syntyneitä tuloksia kaupallisesti tai tuotannollisesti tai aikoo hyödyntää seuraavan 3 vuoden aikana. 10 % vastanneista aikoo hyödyntää tuloksia myöhemmin, yli kolmen vuoden aikana. 15 % asiakkaista kaupallinen tai tuotannollinen hyödyntäminen ei ollut hankkeen tavoitteenakaan. Hankkeissa syntyneistä innovaatioista lähes viidennes on ollut täysin uusia ratkaisuja ja 54 % on ollut merkittäviä parannuksia.

83 % vastaajista pitää VTT:tä yhteiskunnallisesti vastuullisena ja lähes 2/3 osaa vastaajista kokee VTT:n edistävän elinkeinoelämän kilpailukykyä. VTT:n rooli onkin nähty merkittäväksi teknologian käytön edistäjänä, standardien ja normien valmisteluun osallistujana, yhteiskunnallisen päätöksenteon tukijana sekä kansallisten strategioiden ja lainsäädännön valmisteluun osallistujana.

Vahvuutena puolueeton asema ja osaamisten yhdistäminen

Asiakkaiden VTT-yhteistyöstä saamat hyödyt ovat pääosin samoja kuin vuoden 2004 tutkimuksessa. VTT:n rooli hyötyjen syntymisessä on kehittynyt suotuisasti. Ainoastaan patenttien syntymisessä VTT:n rooli on pienentynyt. Vastaajat pitivät VTT:n vahvuutena erityisesti VTT:n puolueetonta asemaa sekä kykyä yhdistää erilaisia osaamisia.

Kysely lähetettiin ensi kertaa myös 27 kansainväliselle asiakkaalle. Vastauksissa korostui kotimaisiin asiakkaisiin verrattuna kilpailukyvyn lisääntyminen (67 %) ja aivan uuden teknologian käyttöönotto VTT-hankkeen seurauksena (48%).

Parannettavaakin on. VTT:n on edelleen lisättävä toiminnan joustavuutta ja nopeutta, tuettava määrätietoisin toimin läpimurtoja synnyttävien teknologioiden kehittämistä sekä tehostettava viestintää patentointipolitiikasta ja muista IPR-toimintaperiaatteista.

VTT edelläkävijä tutkimuslaitosten vaikuttavuusarvioinnissa

VTT on itse kehittänyt aktiivisesti t&k-toiminnan vaikuttavuusseurannan metodologiaa ja VTT:tä voidaan pitää kansainvälisestikin tutkimuslaitosten vaikuttavuusarvioinnissa edelläkävijänä.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.