Eurooppalainen energiapolitiikka luo kysyntää bioenergiainnovaatioille

Yhteisen energiapolitiikan tarve on tunnustettu EU:n jäsenmaiden keskuudessa. Ilmastonmuutos, energian toimitusvarmuus ja Euroopan kilpailukyvyn parantaminen tuovat energiasektorille suuria haasteita, ja niihin suhtaudutaan vakavasti. Suomelle on EU-puheenjohtajana ollut luontevaa edistää Euroopan yhteisen energiastrategian ja -politiikan synnyttämistä. Suomen teknologinen osaaminen on maailman huippuluokkaa. Myös Pohjoismaiden esimerkki energiayhteistyöstä on rohkaiseva. Yhteisten sähkömarkkinoiden ansiosta sähkön hinta on Pohjoismaissa alhaisempi kuin useimmissa muissa maissa. Lisäksi Suomen bioenergiapotentiaali suhteessa väestöön on maailman suurimpia

EU:n jäsenmaat pitävät tärkeänä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämistä sekä kansallisella että EU-tasolla. Liikenteen biopolttoaineiden käyttöönotto nähdään ajankohtaisena mahdollisuutena parantaa polttoaineomavaraisuutta ja jopa vähentää hiilidioksidipäästöjä. Nykyiset ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet ovat tärkeitä markkinoiden synnyttämiselle, vaikka päästövähennykset niiden avulla jäävätkin melko vaatimattomiksi. Katseet sekä tutkimus- ja kehityspanostukset onkin jo suunnattu toisen sukupolven biopolttoaineisiin.

Esimerkkinä mahdollisista uusista liiketoimintakonsepteista VTT ehdottaa biopolttoaineiden tuotannon kytkemistä metsäteollisuuden tuotannon yhteyteen. Näin näyttäisi olevan mahdollista tuottaa mm. metsätähteistä toisen sukupolven biopolttoaineita edullisesti vaarantamatta metsäteollisuuden raaka-aineen saantia. Uusilla tuotantoteknologioilla on mahdollista puolittaa biopolttoaineiden aiheuttamat lisäkustannukset kansantaloudellemme, ja kotimaiset raaka-ainevarat mahdollistaisivat jopa 20 %:n energiaosuuden vuoteen 2020 mennessä. Näillä tutkimukseen ja osaamiseen perustuvilla visioillaan VTT ja Suomi näyttävät esimerkkiä muillekin jäsenmaille.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.