Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kaupunkien toimitilat lähes sataprosenttisesti käytössä

27.02.2006


Kunnalliset tilat ovat käytössä lähes sataprosenttisesti suurimmissa kaupungeissa. Tyhjillään tiloja ei juuri ole. Tilojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on vain 2,6 prosenttia, ilmenee Tilateho-hankkeen raportista.

Kaupunkien hallinnassa on merkittävä ja suuri rakennuskanta, keskimäärin 5 m2 asukasta kohden. Suomen kaikkien kuntien rakennuskannan arvo on noin 15 miljardia euroa.

Kunnallisten tilojen suurimmat käyttäjätahot ovat opetustoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi. Opetustoimen käytössä on keskimäärin 42 prosenttia sekä sosiaali- ja terveystoimen käytössä noin neljännes kaupunkien tiloista.

Tilateho- tutkimushankkeessa selvitettiin kunnallisten toimitilojen käyttöä ja tilavuokria kahdeksassa kaupungissa vuodelta 2004. Hankkeeseen osallistuneet kaupungit olivat Espoo, Jyväskylä, Kotka, Lahti, Mikkeli, Oulu, Tampere ja Vaasa. Hankkeen tilaajina olivat selvitykseen osallistuneet kaupungit sekä Tekes, joka myös pääosin rahoitti hankkeen. Hankkeen toteutti VTT.

Tiloista aiheutuvat kustannukset 10-20% palveluiden kokonaiskustannuksista

Tiloista aiheutuvat kustannukset ovat yleensä 10 ja 20 prosentin välillä kunnallisten palveluiden kokonaiskustannuksista. Perus- ja lukio-opetuksessa tilavuokrat muodostavat 17 prosenttia, päiväkotihoidossa 12 prosenttia ja vanhainkotihoidossa 11 prosenttia palveluiden kokonaiskustannuksista.

Kaupunkien sisäisissä tilavuokrissa esiintyy vaihtelua kaupungeittain. Eroja aiheuttavat mm. erilaiset pääoman tuottovaatimukset, erisuuruiset poistoprosentit ja erilaiset poistojen laskentamenetelmät sekä erilaiset käytännöt, joilla kiinteistöjen arvot määritetään. Kalleimpia tilat ovat Espoossa ja halvimpia Vaasassa.

Tilavuokrien suuruus on kouluissa keskimäärin 1 000 euroa oppilasta kohden vuodessa, päiväkodeissa noin 1 100 euroa per lapsi vuodessa ja vanhainkodeissa noin 4 600 euroa per hoitopaikka vuodessa.

Hoitopaikkojen käyttöaste jopa yli 100 prosenttia

Väestön ikääntyminen näkyy jatkuvasti lisääntyvänä tilantarpeena vanhustyön puolella. Keskimääräiset hoitopaikkojen käyttöasteet ovat vanhainkodeissa 99 prosenttia. Kunnallisissa palvelutaloissa asumispaikkojen käyttöaste on noin 97 prosenttia.

Sairaaloissa hoitopaikkojen keskimääräinen käyttöaste on 102 prosenttia.

Koulut ja päiväkodit tilatehokkaita

Tutkimusotoksen perusteella kouluissa on noin 300 oppilasta. Koulujen keskikoko on 3 600 m2. Tilaa yhtä oppilasta kohti kouluissa on keskimäärin 12,4 m2.

Päiväkotien lapsilukumäärä on 60 lasta ja keskikoko 650 m2. Tilaa päiväkodeissa on keskimäärin 11,1 m2 yhtä hoidossa tai esiopetuksessa olevaa lasta kohti. Myöskään päiväkodeissa ei tyhjiä hoitopaikkoja juuri ole. Päiväkotihoitopaikkojen keskimääräinen käyttöaste on yli 90 prosenttia.

Kaupunkien työntekijät tyytyväisiä toimitiloihin

Tutkimuksessa kartoitettiin myös kaupunkien toimistotyöntekijöiden tyytyväisyyttä työtiloihinsa. Toimistotilojen osuus kunnallisista rakennuksista on 7-8 prosenttia.

Erillisessä toimistohuoneessa työskentelevät ovat tyytyväisempiä työtiloihinsa kuin avokonttorissa työskentelevät. Toimistohuoneessa töitä tehneet antoivat yleisarvosanaksi 8,0, kun avokonttoreissa työskentelevien antama yleisarvosana oli vain 6,5. Avotoimistoissa suurimmiksi työtä haittaaviksi epäkohdaksi koettiin tilojen meluisuus ja rauhattomuus. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin VTT:n aiemmassa yksityisille tietotyöyrityksille kohdistetussa tutkimuksessa.

 

 

Lisätietoja

Kari Nissinen
Erikoistutkija
020 722 2039


Jorma Ruokojoki
Kuntaliitto, rakentamistalousinsinööri
(09) 771 2115, 050 667 30