Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

St1 aloittaa kotimaisen etanolin tuotannon VTT:n kehittämällä menetelmällä

24.04.2006


Energiayhtiö St1 on päättänyt aloittaa oman etanolin valmistuksen Suomessa. Tuotanto perustuu VTT:n kehittämään prosessiin, jolla etanolia valmistetaan kotimaisessa elintarviketeollisuudessa syntyvistä jätteistä niiden syntypaikalla. Uudella menetelmällä etanolin valmistus on kannattavaa pienessäkin mittakaavassa.

St1:n ja VTT:n yhteisyritys St1 Biofuels Oy valmistelee parhaillaan etanolin tuotannon käynnistämistä, ja ensimmäiset tuotantolaitokset on tarkoitus ottaa käyttöön vielä tämän vuoden lopussa.

Etanoli tuotetaan elintarviketeollisuuden jätteistä niiden syntypaikoilla. Etanolin tuotantoprosessi, polttoainekuljetuksiin yhdistetty logistiikka ja käyttö polttoaineissa vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Samalla se tarjoaa uuden ratkaisun elintarviketeollisuuden jätteiden käsittelyyn ja vähentää jätemäärää huomattavasti.

- St1:n etanolin tuotanto tulee vastaamaan noin kahden prosentin osuutta Suomessa myytävän bensiinin kokonaismäärästä. Se yltää jo yksinään toteuttamaan yli puolet kauppa- ja teollisuusministeriön biopolttoainekomponenttien käytölle kaavailemista tavoitteista, toteaa St1:n toimitusjohtaja Juha Kokko.

Kioton sopimus sekä EU:n polttoaineita ja jätteiden käsittelyä koskevat direktiivit edellyttävät Suomelta merkittäviä toimenpiteitä, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. St1:n etanolintuotannon käynnistämisen taustalla on halu vauhdittaa omalta osaltaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

Teknologiassa vientipotentiaalia

St1 Biofuelsin etanolin tuotanto perustuu VTT:n kehittämään prosessiin, jonka avulla etanolin valmistus on kannattavaa pienessäkin mittakaavassa jätteiden syntypaikoilla. St1 käyttää tuottamansa etanolin ainakin alkuvaiheessa omilla asemillaan myytäviin polttoaineisiin, mutta tuotannon laajentaminen kansainvälisille markkinoille kiinnostaa.

- Etanolin maailmanmarkkinahintojen ja jätteenkäsittelykustannusten kasvunäkymien vuoksi ainutlaatuisen tuotantokonseptin hyödyntäminen ulkomailla kiinnostaa. Kiinnostusta on erityisesti maissa, joissa väestön määrä ja siten myös syntyvän jätteen määrä on suuri, menetelmän kehittäjä ja St1 Biofuelsin toimitusjohtaja Antti Pasanen arvioi.

St1 lyhyesti

St1 on suomalainen, vuonna 1997 perustettu yksityinen energia-alan yhtiö, jonka toiminta koostuu pääosin polttoaineiden myynnistä 307 asemalla Suomessa ja Ruotsissa. St1:n markkinaosuus Suomen bensiinimarkkinoista vuonna 2005 oli noin 10 %. St1 on 25 henkilön organisaatiollaan ja 370 miljoonan euron liikevaihdollaan alan tehokkain toimija. Yhtiön kuluttajille tarjoamat polttoaineet ovat edullisia, korkealaatuisia ja ympäristöä vähän kuormittavia. St1 on edelläkävijä tekniikan soveltamisessa omassa toiminnassaan. Vuonna 2005 yhtiö aloitti sähkön myynnin suomalaisille pienkuluttajille. Lisätietoa osoitteessa www.st1.fi.

VTT lyhyesti

VTT on puolueeton, 2800 henkilön tutkimusorganisaatio, joka tuottaa laaja-alaisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja parantamaan teknologiaosaamisensa kautta asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä.

St1 Biofuels Oy

St1 Biofuels Oy on helmikuussa 2006 perustettu St1:n ja VTT:n yhteisyritys. St1 Biofuels keskittyy polttoaineisiin lisättävän kotimaisen etanolin tuotantoon. Sen omistavat St1, VTT, St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja Antti Pasanen sekä St1 Biofuels Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen.

St1 Biofuels Oy:n etanolin tuotantomenetelmä

Käymiseen ja siihen yhdistettyyn haihdutukseen perustuva yhtenäinen etanolin valmistusprosessi tuottaa jätteiden syntypaikalle sijoitettavassa tehtaassa 50 %:sta etanoli-vesiseosta. Sivutuotteena prosessissa syntyy vettä ja kiinteää jätettä sekä nestettä, jotka voidaan käyttää esimerkiksi maanparannukseen. Etanoliseos kuljetetaan St1:n öljyterminaaliin Kotkaan tai Poriin, jossa se jalostetaan 99,8 %:sta, sekoitetaan polttoaineeseen ja kuljetetaan jakeluasemille.

Tuotantokonseptissa ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin määrä on minimoitu tuottamalla prosessiin tarvittava energia teollisuuden hukkalämmöllä tai uusiutuvilla energialähteillä sekä hyödyntämällä logistiikassa asemille kuljetettavien polttoaineiden tyhjät paluukuljetukset.

Tuotantomenetelmän on kehittänyt TkT Antti Pasanen VTT:llä tutkijana toimiessaan. St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtajana Pasanen vastaa menetelmän kaupallistamisesta ja käyttöönotosta.

Jäte- ja jätevesiasetukset (mm. 1999/31/EY, VNp 1049/1999)

EU-maissa vaiheittain voimaan astuneet jäte- ja jätevesiasetukset velvoittavat yhdyskuntia ja teollisuutta vähentämään kaatopaikoille ja jätevesiin päätyvää biologista kuormaa sekä osoittamaan aiempaa paremmat käsittelymenetelmät jätteiden, lietteiden ja jätevesien käsittelemiseksi.

Biohajoavia jätteitä koskevan kansallisen strategian mukaan vuonna 2006 biohajoavaa jätettä voi sijoittaa kaatopaikalle 75 % ja vuonna 2016 enää 35 % vuoden 1994 määrästä. Vuonna 2016 kaatopaikoille voi sijoittaa enintään 25 % tuolloin syntyväksi arvioidusta biohajoavasta yhdyskuntajätteestä.

Biohajoavan yhdyskuntajätteen jätehuollon vuosikustannusten arvioidaan nousevan noin 430-480 miljoonaan euroon vuoteen 2016 mennessä nykyisestä noin 280 miljoonasta eurosta. Lisäkustannukset katetaan jätteen tuottajilta perittävillä jätteenkäsittelymaksuilla, joiden arvioidaan nousevan yli 70 %.

Kioton sopimus

Kioton sopimus asettaa teollisuusmaille sitovat päästövähennysvelvoitteet vuosille 2008-2012. Se velvoittaa teollisuusmaat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 5,2 % vuoden 1990 tasosta vuosina 2008-2012. Päästöjen vähentäminen voidaan tehdä kansallisten olosuhteiden mukaan esimerkiksi energia- ja liikennesektoreilla sekä jätehuollossa.

Vuonna 1997 hyväksytty pöytäkirja tuli voimaan 16.2.2005. Suomi ratifioi Kioton pöytäkirjan muiden Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa vuonna 2002.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi biopolttoaineista (2003/30/EY)

EU-direktiivi liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä julkaistiin toukokuussa 2003. Direktiivin tavoitteena on energiaomavaraisuuden kasvattaminen, öljyriippuvuuden ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä maatalouden kehittäminen ja työpaikkojen säilyttäminen. Direktiivin mukaan vuoden 2010 loppuun mennessä biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden vähimmäisosuus liikennekäyttöön tarkoitetussa bensiinissä ja dieselöljyssä tulee olla 5,75 %.

Suomessa biopolttoaineiden tavoitteelliset osuudet ovat 1 % vuonna 2008, 2 % vuonna 2009 ja 3 % vuonna 2010.

Euroopan Yhteisön komission tiedonannossa painotetaan ”Energiahuoltostrategia Euroopalle” -kirjassa asetettua tavoitetta, jonka mukaan 20 % tieliikenteen polttoaineista olisi korvattava vaihtoehtoisilla polttoaineilla vuoteen 2020 mennessä.

Faktaa biopolttoaineista

Biopolttoaineilla tarkoitetaan nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka valmistetaan biomassasta eli maataloudesta (kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien), metsätaloudesta ja niihin liittyvässä teollisuudessa syntyvien tuotteiden ja jätteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biologisesti hajoavista osista. Biopolttoaineita ovat esimerkiksi bioetanoli, biodiesel, biokaasu, biometanoli, biodimetyylieetteri, bioETBE, bioMTBE, synteettiset biopolttoaineet, biovety sekä puhdas kasviöljy.

Biopolttoaineiden käyttö vähentää hiilidioksidin vapautumista ilmakehään. Vaikutus perustuu tuotantoprosessiin ja ennen kaikkea raaka-aineisiin, jotka kasvuvaiheessa sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. Esimerkiksi etanolia voidaan valmistaa monista eri raaka-aineista: sokerikasveista, viljasta, elintarviketeollisuuden jätteistä, puunjalostusteollisuuden sivutuotteista sekä maatalous- ja talousjätteistä. Koska etanolin tuotanto ei ole fossiilisten polttoaineiden tapaan maantieteellisesti sidottu, kuljetusmatkat ovat lyhyempiä. Jos etanolin osuus polttoaineseoksessa on alle 10 %, voivat tavalliset autot jo nyt käyttää sitä polttoaineena ilman, että autoon tarvitsee tehdä muutoksia.

VTT KAUPALLISTAA TEKNOLOGIAANSA UUSIEN YRITYSTEN KAUTTA

VTT:n tutkimustoiminta johtaa usein tuloksiin, joilla on merkittävää kaupallista arvoa. Hyvänä esimerkkinä tästä on juuri toimintansa aloittanut ST1 Biofuels Oy, joka aloittaa kotimaisen etanolin tuotannon.

ST1 Biofuels Oy syntyi, kun VTT:llä kehitettiin menetelmä, jossa elintarvikejätteestä tuotetaan vesi-etanoliseos. Jätteentuotantoyritykset kiinnostuivat heti yhteistyöstä ja ST1 Biofuels perustettiin jo viikko sen jälkeen, kun ensimmäiset yhteistyöneuvottelut oli käyty.

VTT:n Yrityskehitys-toiminto kaupallistaa VTT:n teknologioita tarjoamalla lisensointisopimuksin mahdollisuuksia keksintöjen käyttöoikeuksiin, myymällä VTT:llä kehitettyjä teknologioita kiinnostuneille yrityksille sekä perustamalla VTT:hen nojaavia uusia yrityksiä.

VTT:llä kehitettyyn teknologiaan perustuvat yritykset eli VTT-lähtöiset uudet yritykset rakennetaan VTT:n lupaavien kaupallisten teknologioiden pohjalta. Uutta toiminnassa on se, että alkavissa yrityksissä VTT voi toimia vähemmistöosakkaana ja VTT:läiset, erityisesti asianomaisten teknologioiden kehittäjät, voivat siirtyä alkavan yrityksen palvelukseen. VTT voi sijoittaa pääomaa myös jo toimiviin VTT-lähtöisiin yrityksiin edistääkseen niiden kansainvälisyyttä. 

Tutkijasta toimitusjohtajaksi

VTT haluaa edistää työntekijöidensä urakehitystä. Vaikka vahvaa yrittäjäosaamista löytyy omasta talosta, myös yrittäjähenkistä taitoa muuttaa keksinnöt liiketoiminnaksi etsitään VTT:n ulkopuolelta.

VTT:n uusi toimintamalli ja organisaatio tukevat entistä tuloksekkaammin teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista, mikä edistää VTT:n asiakkaiden menestymistä ja kansallista hyvinvointia.

 

 

Lisätietoja

Juha Kokko
Toimitusjohtaja, St1
044 741 2839


Antti Pasanen
Toimitusjohtaja, St1 Biofuels Oy
040 762 1388


Tapio Koivu
Toimialajohtaja
020 722 6943