Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä uutta teknologiaa ympäristön tilan seurantaan

09.10.2006


Uusia sovelluksia mm. luonnononnettomuuksien havaitsemiseen

VTT on kehittänyt kaukokartoitustietoon perustuvan teknologian ympäristön seurantaan. Sovellusten avulla voidaan esimerkiksi helpottaa tulvien ja maanvyöryjen havaitsemista sekä tehostaa mm. metsien inventointia, merenkulkua ja liikenneturvallisuutta.

VTT:n kehittämä, kaukokartoitus- ja muuta paikkatietoa hyödyntävä konsepti perustuu tietotekniseen ohjelmistokokonaisuuteen ja sen mahdollistamiin uusiin ympäristön seurannan palveluihin. Ohjelmistoa ja sovellusten prototyyppejä testataan parhaillaan käytännössä.

Monialaisia sovelluksia samassa paketissa

Hankkeessa kehitetty luonnononnettomuuksien seurantajärjestelmä helpottaa mm. tulvien ja maanvyöryjen havaitsemista sekä paikallista pelastustoimintaa. Satelliittiaineiston hankintaan, prosessointiin ja analysointiin liittyvä hajautettu järjestelmä soveltuu onnettomuustiedon hallintaan, jalostamiseen ja jakamiseen.

Metsien inventointiin kehitettiin satelliittiaineistoon perustuva sovellus, jolla saadaan tarkkaa tietoa metsävaroista puunhankinnan tueksi.

Merenkulun tehostamiseen tähtäävä ohjelmisto puolestaan soveltuu merijäätiedon tuottamiseen talvimerenkulun tarpeisiin, kuten jäätilanteen seurantaan perämerellä.

Liikenneturvallisuutta pyritään lisäämään liikennetapahtumien havainnointiin tarkoitetulla automaattisella liikenteen monitoroinnilla. Sen avulla saadaan tietoa liikenteen analysointiin ja esimerkiksi vaarallisten risteysten turvallisuuden kehittämiseen.

Myös vuodenaikojen vaihteluun liittyviä ilmiöitä, kuten ruskan kehittymistä Pohjois-Suomessa, voidaan seurata siihen kehitetyllä sovelluksella. Seurantajärjestelmä hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa aineistoa, kuten satelliittikuvia, ihmisen havaitsemia vuodenaikaismuutoksia sekä paikan päältä otettuja web-kameran kuvia.

Tekesin rahoittamassa Envimon-hankkeessa kehitetyillä sovelluksilla halutaan tehostaa käyttäjäorganisaatioiden operatiivista ympäristönseurantaa kustannustehokkaasti. VTT paketoi sovellusten käyttämät laskentamenetelmät ja sovelluslogiikat yhteiseksi ohjelmistokokonaisuudeksi, jonka avulla uusien ympäristön seurannan sovellusten kehittäminen sujuu tehokkaasti ja nopeasti. Tämä parantaa alan toimijoiden ja yritysten työn laatua ja alentaa kustannuksia. Sovellukset voidaan toteuttaa Internetin yli hajautettuina järjestelminä, jolloin eri puolilla maailmaa olevat tietokoneet pystyvät yhdessä esimerkiksi keräämään, analysoimaan, tallentamaan ja jakelemaan tietoa.

Hankkeeseen osallistuivat VTT:n lisäksi Stora Enso, Finstaship, Merenkulkulaitos, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, Säteilyturvakeskus, Savcor Indufor ja Metsähallitus sekä japanilainen tutkimusinstituutti NIED (National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention).

Parhaillaan valmistellaan jatkohanketta, jossa sovelluksia kehitetään operatiivisiksi. Pisimmällä on metsien inventoinnin sovellus, jonka arvioidaan saatavan käyttöön jo vuoden 2007 aikana.


Kuva 1:
Metsäsovelluksen avulla saadaan satelliittikuvista tarkkaa tietoa metsien tilasta ja ominaisuuksista, kuten puuston kokonaisrunkotilavuudesta.

Kuva 2:
Merenkulkusovelluksen avulla toimitetaan satelliittikuviin perustuvaa informaatiota jäätilanteesta ja sen muutoksista pohjoisella Itämerellä operoiville aluksille, esimerkiksi jäänmurtajille.


Kuva 3:
Vuodenaikaisvaihtelun seurannan Internet-sovelluksella voidaan seurata esimerkiksi ruskan etenemistä koko maan kattavasti.

Kuva 4:
Liikennesovelluksen avulla voidaan automaattisesti seurata mielenkiintoisten paikkojen, kuten risteysten ja kiertoliittymien, liikennemääriä ja nopeuksia käyttäen hyväksi esimerkiksi kiinteiden liikennekameroiden videokuvaa.
 

 

Lisätietoja

Jussi Ahola
Tutkija, VTT
puh. 020 722 4506


Tuomas Häme
Tutkimusprofessori, VTT
puh. 040 587 0631