Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT laati oppaan jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteamiseen

17.10.2006


Uudistuneiden säännösten tulkinta helpottuu

VTT on laatinut yhdessä Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja SYKE:n kanssa oppaan uudistuneen kaatopaikkasäännöksen tulkintaan. Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arviointia ja jätteen hyväksymiskriteereitä koskevat säännökset muuttuivat syyskuun alusta. Nyt ilmestynyt opas auttaa tulkitsemaan muuttunutta kaatopaikkasäädöstä ja jätteiden kaatopaikkakelpoisuutta.

Valtioneuvoston päätöstä kaatopaikoista on muutettu niin, että se vastaa EY:n neuvoston päätöstä (2003/33/EY) kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden kelpoisuusmenettelystä ja perusteista. Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997 muut.202/2006) kaatopaikkakelpoisuuden arviointia ja jätteen hyväksymiskriteereitä koskevat säännökset ovat voimassa 1.9.2006 alkaen.

Juuri ilmestynyt opas helpottaa täsmentyneen kaatopaikkasäädöksen tulkintaa, tarkentaa jätteiden kelpoisuustutkimusten sisältöä ja opastaa kelpoisuusarvioinnin toteuttamisessa. Oppaan tarkoituksena on auttaa jätteen tuottajia, kaatopaikanpitäjiä, viranomaisia ja asiantuntijoita uudistuneen kaatopaikkasäädöksen käyttöönotossa.

Kaatopaikkakelpoisuusmenettely ja siihen liittyvä jätteiden sijoitettavuuden arviointi kaatopaikalle koskee kaikkia jätteitä. Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden määrittämistä varten on selvitettävä, onko jäte luokiteltu ongelmajätteeksi vai tavanomaiseksi jätteeksi. Jätteet, joita ei luokitella ongelmajätteiksi, ovat kaatopaikkakäsittelyn kannalta tavanomaisia jätteitä. Osa tavanomaisista jätteistä voidaan myös kaatopaikkasijoitusta varten määritellä pysyväksi tavanomaiseksi jätteeksi.

Oppaassa esitetään yleinen säädöksen mukainen jätteitä koskeva kaatopaikkakelpoisuuden arvioimismenettely ja -kriteerit pysyvän jätteen, ongelmajätteen ja eräiden tavanomaisten jätteiden kaatopaikkakäsittelylle. Lisäksi esitetään ohjeellisia kelpoisuusvaatimuksia sellaisille tavanomaisille jätteille, joiden sijoituskelpoisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Oppaassa havainnollistetaan myös joidenkin jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden osoittamista käytännön esimerkein.

Työn rahoittivat ympäristöministeriö, Ekokem Oy Ab, Jätelaitosyhdistys ry ja VTT.

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen -opas verkossa:
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=55778&lan=fi
Painettua opasta myy Edita Publishing Oy.

Oppaan kansikuva

Jätepurkkien kuva
Erilaisia jätemateriaaleja, mm. pohjatuhkaa ja energiajätettä.

 

 

Lisätietoja

Jutta Laine-Ylijoki
Erikoistutkija
puh. 040 522 8580


Margareta Wahlström
Erikoistutkija
puh. 040 584 7390