Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusi mittalaite elohopean monitorointiin

19.10.2006


VTT:n ja Gasmet Technologies Oy:n yhteistyö on tuottanut markkinoille uuden elohopean jatkuvaan monitorointiin soveltuvan mittalaiteen. Useista aikaisempien laitteiden ongelmista on päästy eroon soveltamalla uusimpia ja parhaaksi havaittuja teknologioita. Laite täyttää lainsäädännön viimeisimmät elohopean mittaamiselle asettamat määräykset ja erityisesti USA:n uudet vaatimukset elohopean jatkuvasta monitoroinnista.

Hiilivoimaloiden ja jätteenpolttolaitosten savukaasut saattavat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja, kuten elohopeaa. Elohopeaa voi esiintyä myös terästuotannon savukaasuissa. Elohopeapäästöjä rajoitetaan lainsäädännöllisesti mm. EU:n jätteenpolttodirektiivillä 2000/76/EC, ja eräät maat, kuten Saksa, velvoittavat laitoksia monitoroimaan elohopeapäästöjään jatkuvasti. USA:ssa on tänä vuonna astunut voimaan laki hiilivoimaloiden elohopean jatkuvasta monitorointivelvoitteesta (Clean Air Mercury Rule CAMR). Tämä avaa merkittävät markkinat mittalaitetoimittajille.

Ilman lainsäädännöllisiä velvoitteitakin on toiminnanharjoittajilla hyvin usein tarve tuntea savukaasun elohopeapitoisuuksien hetkittäiset muutokset. Jatkuvalla monitoroinnilla pystytään havaitsemaan puhdistusjärjestelmien toimintahäiriöt sekä päästörajojen hetkelliset ylitykset.

Nykyisin käytössä olevien kaupallisten elohopean monitorointilaitteiden haittoina ovat esimerkiksi monimutkainen näytteenkäsittely, epästabiilisuus sekä monien osien kallis ja usein toistuva vaihtotarve. VTT:n ja Gasmet Technologies Oy:n kehittämässä GASMET CMM (Continuous Mercury Monitoring System) mittalaitteessa suurin osa aikaisemmista ongelmista on vältetty uusilla ratkaisuilla.

Laite perustuu atomifluoresenssitekniikkaan (Cold Vapour Atomic Fluorescence CVAF). Menetelmä mahdollistaa suuren herkkyyden ja siten suoran laimentavan näytteenoton ilman elohopean keräämistä. Mittalaite on varustettu automaattisella kalibroinnilla, se on lujarakenteinen ja kenttäkelpoinen. Laitetta on testattu hyvällä menetyksellä kenttäoloissa Ekokem Oy:n ongelmajätelaitoksella, ja pitkäaikaistestit Kaliforniassa USA:ssa ovat alkamassa.

 

 

Lisätietoja

Jukka Lehtomäki
Teknologiapäällikkö
puh. 020 722 5275


Ulla-Maija Mroueh
Asiakaspäällikkö
puh. 020 722