Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä ekomittarit pientalojen energiatehokkuuden ja ympäristövaikutusten arviointiin

24.10.2006


VTT on laatinut pientalojen ekotehokkuuden arviointiin helppokäyttöiset ekomittarit. Niiden avulla rakentaja voi mitata kohteen energiatehokkuutta ja ympäristövaikutuksia jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi mittareilla laskettava rakennuksen tiiviysluku kuvaa hyvin rakennuksen energiatehokkuutta.

Ekomittareita on helppo käyttää, ja niiden avulla pientalon rakentaja voi tehdä suunnittelun aikana valintoja, joilla rakennuksen energiatehokkuus ja ympäristölle aiheutuvat rasitukset voidaan mitata.

VTT kehitti pientalojen ekotehokkuuden mittaamiseksi viisi ekomittaria (EM) eli laskennallista tai mitattavissa olevaa suuretta. Mittarit ovat vaipan johtumishäviöluku (EM 1), pientalon lämmöntarve (EM 2), energiatehokkuuden hinta (EM 3), ilmavuotoluku (EM 4) sekä energiatehokkuuden ja ympäristövaikutusten laatupisteet ja -tähdet (EM 5). Ekomittareista laskennallisia ovat mittarit EM 1, EM 2 ja EM 3, kohteessa tehtävään mittaukseen perustuva mittari on EM 4 ja nettikyselyyn rakentuva mittari on EM 5.

Johtumishäviöluku (EM 1) on rakennussuunnitelman energiataloudellisuutta mittaava luku, joka ottaa huomioon suunnitelman geometrisen muodon ja vaipan eri osien lämmönerityksen toimivuuden. Samalla luvulla voidaan ohjata myös rakennushankkeen taloudellisuutta.

Ilmavuotoluvun mittaaminen ja lämpökamerakuvaus (EM 4) ovat yksi tärkeimpiä rakentamisvaiheen aikaisia laadunvarmistusmittauksia. Tiiviysmittaukseen ja lämpökamerakuvaukseen laadittiin ohjekirja, joka parantaa kuvauksen käytettävyyttä kentällä. Tiiviysmittaus ja lämpökuvaus ovat samalla selkeä laadunvarmistusdokumentti, joka tulee liittää pientalolle laadittavaan huoltokirjaan. Elinkaarikustannuksiin perustuva päätöksenteko parantaa rakennussuunnitelmien taloudellisuutta ja myös asuttavuutta. Se vähentää rakentamisen ja käytön aikaisia ympäristövaikutuksia ja kannustaa myös uusiutuvien energiamuotojen nykyistä paljon tehokkaampaan hyödyntämiseen. Euroopan unionissa on käynnissä tähän liittyvä selvitystyö, ja Suomen tulee olla vahvasti mukana tämän kehityksen edistämisessä. Suomi joutuu jo pohjoisen sijaintinsa vuoksi panostamaan rakennusten energiatehokkuuteen.

Energiatodistusta edellytetään jatkossa myös uusilta pientaloilta. Tutkimuksessa kehitetyllä laskentatavalla (EM 2) voidaan tehdä energiatodistuksen edellyttämät laskelmat.

Energiatehokkuuden hinnan (EM 3) avulla voidaan nähdä, mikä on energiankulutukseen ja myös ympäristökuormitukseen vaikuttavien ratkaisujen hinta rakennusvaiheessa ja rakennuksen käyttöiän aikana. Laskelmalla voidaan helposti paikantaa ne rakennuksen osat, joissa on järkevää tehdä investointipäätös rakennusvaiheessa kalliimman vaihtoehdon eduksi, kun päätöskriteerinä käytetään koko rakennuksen elinkaarta eli käyttöikää.

Ekomittarit on tarkoitettu pientalorakentajille ja suunnittelijoille. Ensisijaisesti mittarit soveltuvat arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden apuvälineiksi. Tutkimusta rahoittivat Oulun kaupunki, VTT ja ympäristöministeriö.

Hanke on osa Oulun kaupungin rakennusvalvontaviraston johtamaa Pientalon tähtiluokitusta, joka on tarkoitettu rakennuksen teknisen laadun varmistusmenetelmäksi tavalliselle pientalorakentajalle. Tavoitteena on ohjata ja kannustaa tavallista rakentajaa hyviin teknisiin valintoihin. Teknisen laadun osatekijät ovat kosteudenkestävyys, sisäilmaston laatu, energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset. Menettelyä sovellettiin käytännössä Oulun asuntomessukohteisiin, ja kohteiden välillä voitiin mittarin avulla todeta selkeitä eroja. Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto myös vastaa ekomittarin 5 kehittämisestä ja ylläpitämisestä.

Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto on lisäksi käynnistämässä hanketta, jossa teknisen laadun mittariston tapainen, tavallisen käyttäjän valintoja ohjaava menettely ulotetaan myös asumisen suunnitteluun. Niillä valinnoilla, joita tehdään ennen varsinaisen rakennussuunnittelun alkamista, on koko prosessin kannalta suurin merkitys.

Pientalon ekomittarit -tutkimus verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2006/T2354.pdf

Teknisen laadun mittaristo: http://www.pientalonlaatu.fi

 

 

Lisätietoja

Martti Hekkanen
Erikoistutkija
puh. 020 722 2025


Virastopäällikkö Tapani Mäkikyrö, Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto
puh. 044 703 2707


Laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto
puh. 044 703 2721