Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Yritysten uudistus- ja innovointikyky paremmaksi

22.11.2006


VTT kehittää yhdessä Åbo Akademin Corporate Foresight Groupin kanssa toimintamallia, joka auttaa yrityksiä hallitsemaan paremmin tulevaisuuden epävarmuustekijöitä innovaatiotoiminnassaan. Mallin avulla yritykset saavat kilpailuetua nopean liikkeellelähdön ansiosta, mikä mahdollistaa kannattavan kasvun murrosvaiheissakin - ilman toiminnassa esiintyviä epäjatkuvuuskohtia. Samoin edistetään uuden liiketoimintaosaamisen syntymistä. Hankkeen ensimmäiset kotimaiset yritys-caset ovat valmistuneet ja ensimmäinen kansainvälinen projekti on käynnistynyt. Myös uusia yrityksiä otetaan mukaan tänä vuonna alkaneeseen kolmivuotiseen INNORISK-hankkeeseen.

Mihin uusien yritysten kannattaa keskittyä kyetäkseen kasvattamaan kriittistä massaa ostovoimaisilla markkinoilla? Millä liiketoimintamallilla alihankintapainotteisten toimialojen, kuten kone- ja metalliklusterin pienet ja keskisuuret yritykset, luovat kilpailuetua monimutkaistuvassa kumppanuusverkostossa? Miten johdetaan innovaatioprosessia niin, että päästään kohti radikaaleja innovaatioita? Entä millaista osaamista pitää kehittää, että Suomi saa uusia toimialoja ja työpaikkoja nousevien talouksien viemien työpaikkojen tilalle? INNORISK-hankkeen lähtökohtina ovat muuttuvan maailman haasteet yritysten uudistumiselle ja Suomen kilpailukyvyn ylläpitäminen niin, että maamme säilyisi houkuttelevana sijaintipaikkana menestyvälle liiketoiminnalle.

Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten pitkän aikavälin uudistumiskykyä ja innovointikykyä. Kehitettävästä toimintamallista yritykset saavat toimivan työkalun tulevaisuuden radikaalienkin uutuuksien hallittuun ennakointiin, omien toimintavaihtoehtojen arviointiin sekä uusien tuote-, palvelu- ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Lisäksi tutkimusyhteisöt ja muut innovaatiojärjestelmän toimijat saavat uusia keinoja liiketoimintaosaamisen ennakkoluulottomaan kehittämiseen sekä tarvelähtöisen innovaatioprosessimallin. Sen ansiosta myös yhteiskunta kykenee yhä paremmin täyttämään omat velvoitteensa uuden liiketoimintaosaamisen ja sitä kautta saadun talouskasvun myötä.

INNORISK-hankkeessa kehitettävä toimintamalli yhdistää uudella tavalla tulevaisuuden ennakoinnin ja riskienhallinnan menetelmät yritysten innovaatioprosessiin. Innovaatioprosessi on johdettu, systemaattinen toimintatapa, jolla innovaatioita tuotetaan. Innovaatiolla tarkoitetaan kaupallistettavissa olevaa uutuutta, joka on oleellisesti aiempaa ratkaisua parempi. Innovaatio voi kohdistua tuotteisiin, palveluihin, teknologiaan, liiketoiminta- ja organisaatiomalleihin, toimintaprosesseihin tai toimintatapoihin.

Mallissa pyritään sitomaan esiin nousevat riskienhallintaratkaisut osaksi INNORISK-prosessia siten, että erillisiä arviointimenetelmiä joudutaan käyttämään mahdollisimman vähän. Hanke tuottaa sekä konkreettista tietoa että viitekehyksiä ja lähestymistapoja, joilla on merkitystä liiketoimintaosaamiselle nyt ja tulevaisuudessa.

INNORISK on Tekesin LIITO-teknologiaohjelman hanke, jota toteuttavat Åbo Akademin Corporate Foresight Group (CoFi) ja VTT. Tänä vuonna alkaneessa hankkeessa on tähän mennessä toteutettu kaksi yritys-casea, toinen Metso Automationin ja toinen Kalmar Industriesin kanssa.

Hankkeessa yrityksen edustaja pääsee osallistumaan myös INNORISKin johtoryhmätyöskentelyyn ja siten osalliseksi syntyvästä uudesta tiedosta tuoreeltaan. Case-työskentely on keskeisessä roolissa työstettäessä toimintamallia käytännön tasolla eteenpäin toimivaksi prosessiksi. Aiheet voivat liittyä yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen, tuotevalikoiman tarkistamiseen, uuden teknologian käyttöönoton vaikutusten arviointiin tai vaikka uusien markkina-alueiden vaatimusten huomioonottamiseen kehitystyössä. Tavoitteena on saada case-yrityksiä mukaan eri lähtökohdista: isoja ja pk-yrityksiä, aloittavia ja vakiintuneita yrityksiä sekä kasvuvaiheen ja kypsän vaiheen yrityksiä eri toimialoilta.

Parhaimmillaan tämänkaltainen työskentely tuottaa innovaatioita, jotka ovat oleellisesti parempia verrattuna markkinoilla jo oleviin ratkaisuihin tai jotka nostavat esille kokonaan uudet funktiot ja tarjoavat niihin käyttökelpoisia ratkaisuja. Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja skenaarioiden kanssa työskentely itsessään on riskienhallintaa, jolla kartoitetaan tulevaisuutta koskevan epävarmuuden lähteitä ja laajuutta, mutta myös riskejä, joita liittyy tulevaisuustyön tulosten käyttöönottoon.

INNORISK- hanke vastaa myös EU:n asettamaan haasteeseen. EU-komissio on asettanut innovaatioprosessien ja innovaatiopolitiikan kehittämisen keskeiselle sijalle vuonna 2000 käynnistetyssä Lissabonin strategiassa, jolla pyritään tekemään Euroopan unionista kilpailukykyisin ja dynaamisin talous vuoteen 2010 mennessä. EU-komission mukaan ”vaatii luovuutta ja innovatiivisuutta päästä olemassa oleville markkinoille ja kilpailla siellä, muuttaa markkinoita tai peräti luoda uusia markkinoita; liikeidean muuttaminen menestykseksi edellyttää kykyä yhdistää luovuus ja innovatiivisuus hyvään johtamiseen ja mukauttaa yritystä sen kehityksen optimoimiseksi yrityksen koko elinkaaren aikana”.

Taustamateriaalia:
Innovaatiotoimintaa haitanneiden tekijöiden merkitys 2002-2004, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä (Excel) (17.10.2006), lähde Tilastokeskus.

INNORISK-hankkeen kotisivut: http://www.vtt.fi/innorisk/

 

 

Lisätietoja

Pasi Valkokari
Projektipäällikkö
020 722 3236


CoFi/Åbo Akademi, Tarja Meristö, tutkimusjohtaja
tarja.meristo@abo.fi
050 554 3131