Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ydinvoimaloiden ikääntyminen erityishaaste Suomessa ja koko EU:ssa

18.01.2007


Ydinenergian turvallinen tuottaminen vaatii jatkuvaa tutkimusta

Suomalaisen energiatuotannon yksi kulmakivi on ydinenergia. Nykyisten voimaloiden ikääntyminen edellyttää jatkuvaa tutkimustoimintaa turvallisuuden ja teknisten uudistusten kehittämiseksi. Tutkimustoiminnalla edistetään nykyisten voimaloiden turvallista käyttöä ja samalla valmistaudutaan myös mahdollisiin tuleviin laitoksiin. Nyt päättyvässä kansallisessa SAFIR-ydinturvallisuusohjelmassa on kehitetty entisestään valmiuksia parantaa ydinturvallisuutta ja koulutettu ydinvoima-asiantuntijoiden uutta sukupolvea.

Vuosina 2003–2006 toteutetussa SAFIR-tutkimusohjelmassa (SAfety of nuclear power plants – FInnish national Research programme) on kehitetty ydinteknistä asiantuntemusta ja koulutettu uusia asiantuntijoita, jotta ydinvoima-alan sukupolvenvaihdos etenisi hallitusti. Ydinvoimaosaaminen on maassamme korkeatasoista, mutta resursseja on vähän. Ohjelman avulla rakennetaan ja pidetään yllä ydinteknistä osaamista sekä seurataan ja kehitetään systemaattisesti ydinturvallisuutta. Samalla tuetaan nykyisten voimaloiden käyttöä ja valmistaudutaan mahdollisten tulevien laitosten rakentamiseen.

Ydinturvallisuusohjelmalla on keskeinen rooli myös kansallisena ja kansainvälisten EU:n ja OECD/NEA:n hankkeiden tiedonvaihdon foorumina. Tuloksia hyödynnetään edelleen tämän vuoden alusta käynnistyvässä, uudessa nelivuotisessa SAFIR2010 -ydinturvallisuuden tutkimusohjelmassa. Tuloksia sovelletaan niin nykyisin käytössä olevissa Loviisan ja Olkiluodon laitoksissa kuin myös Olkiluoto 3 -projektissa.

”Jatkuva tutkimustyö on välttämätöntä ydinvoimalaitosten turvalliselle käytölle. Ydinenergian turvallinen tuottaminen vaatii mittavaa tutkimuspanostusta myös laitosten käyttöönoton jälkeen”, korostaa pääjohtaja Jukka Laaksonen Säteilyturvakeskuksesta.

Ohjelma auttaa vastaamaan myös yhä kiristyviin turvallisuusvaatimuksiin.
”Kaikki uudistukset ja muutokset vaativat syvällistä teknistä asiantuntemusta ydintekniikan eri alueilta. Turvallisuuden monitasoinen varmistaminen edellyttää myös varautumista yllättäviin tilanteisiin, joiden yhteydessä voidaan joutua tekemään nopeita ennalta suunnittelemattomia ratkaisuja”, Laaksonen toteaa.

Voimalaitoksen suojarakennuksen kestävyyttä varmennetaan törmäyskokein

SAFIR-ohjelman yhteensä 34 eripituista projektia ovat liittyneet ydinteknisen perusosaamisen varmistamiseen ja siirtoon nuorelle sukupolvelle, laitosten ikääntymiseen, uuden laitoksen rakentamiseen, organisatorisiin ja inhimillisiin tekijöihin sekä uudistuksiin eri tekniikan alueilla. ”Tutkimuskohteita ovat olleet reaktoriturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten reaktorisydän, polttoaine, reaktoripiiri ja rakenneturvallisuus, prosessiturvallisuustoiminnot, termohydrauliikka, vakavat onnettomuudet, automaatio, inhimilliset ja organisatoriset tekijät ja todennäköisyyspohjaiset turvallisuustarkastelut”, kertoo SAFIR-ohjelman johtaja Eija Karita Puska VTT:ltä.

Hankkeet ovat edustaneet sekä teoreettista että kokeellista tutkimusta. Vuonna 2004 käynnistyi esimerkiksi projekti, joka tutkii lentokonetörmäysten ilmiöitä. Törmäyskokeilla varmennetaan laskentamenetelmiä, joilla selvitetään ydinvoimalan suojarakennuksen kestämistä matkustajakoneen törmäyksessä. Espoossa tehdyt törmäyskokeet ovat kansainvälisestikin merkittäviä, sillä vastaavia kokeita ei ole toteutettu muualla.

SARIF on kauppa- ja teollisuusministeriön asettama ohjelma, jota koordinoi VTT. Säteilyturvakeskuksella (STUK) on ollut voimakas rooli ohjelman johtoryhmässä, jossa ovat olleet mukana myös Teollisuuden Voima Oy (TVO), Fortum Oyj, Tekes sekä Teknillinen korkeakoulu (TKK) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY). Ohjelma on volyymiltään noin 5 miljoonaa euroa vuodessa, ja hankkeita on käynnissä vuosittain 20–24. Ohjelman kokonaisvolyymiksi vuosiksi 2003–2006 muodostui 19,7 M€ ja 148 henkilötyövuotta. Rahoitus saadaan pääosin voimayhtiöiden lakisääteisistä maksuista, jotka kerätään erityisesti tätä tarkoitusta varten perustettuun tutkimusrahastoon.

Nyt päättyneen SAFIR-ohjelman loppuseminaari pidetään 18.–19.1.2007 Espoon Otaniemessä.

Tutkimusraportti:
http://www.vtt.fi/safir

Kuvamateriaalia:
SAFIR-ohjelman tutkimuskohteita ovat olleet mm. reaktorisydän, reaktoripiiri, rakenneturvallisuus ja erilaiset todennäköisyyspohjaiset turvallisuustarkastelut. Laskentamenetelmiä on varmennettu kokeellisella tutkimuksella ja selvitetty kokeissa mm. lentokonetörmäysten ilmiöitä.

Kuva 1
Kuva 2
Video: lentokonesimulaatio

 

 

Lisätietoja

Apulaisjohtaja Marja-Leena Järvinen, SAFIR-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja
STUK
(09) 7598 8304, e-mail:etunimi.sukunimi@stuk.fi


Eija Karita Puska, SAFIR-ohjelman johtaja
VTT
020 722 5036