Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n, Oulun yliopiston ja OAMK:n tutkimuksella apua yritysten yhteisen tiedon hallintaan ja integrointiin

18.04.2007


VTT:n johdolla tutkitaan tiedon merkitykseen (semanttisuus) perustuvaa teknologiaa, jonka avulla yritysjärjestelmien keskinäinen kommunikointi sujuu entistä vaivattomammin. Yritysten toimintaympäristön yhä nopeampi muuttuminen vaatii tehokkaampaa tiedon hallintaa ja tiedon integrointia. Tiedon läpinäkyvyyden toteuttaminen perinteisin keinoin kuluttaa yhä enenevässä määrin yrityksen resursseja, koska se vaatii merkittävän manuaalisen panoksen ja paljon aikaa. Tiedon merkitykseen perustuva järjestelmäintegraatio vähentää manuaalisen työn määrää ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin muutoksiin. Integrointi olisi myös tärkeää kohdistaa oikeisiin prosesseihin ja toimijoiden välisiin rajapintoihin toimitusketjussa: sinne missä tehokkaasta tiedonhallinnasta ja jakamisesta on eniten hyötyä.

Yritysten toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja yritysten on reagoitava yhä nopeammin asiakkaiden ja ympäristön asettamiin muuttuviin vaatimuksiin. Kilpailu on siirtymässä matalien työvoimakustannusten maihin, joten yritysten on toimittava yhä kustannustehokkaammin pysyäkseen kilpailukykyisinä. Asiakkaiden vaatimukset kasvavat sekä tuotevalikoiman että toimitusnopeuden suhteen, ja tähän yritysten on vastattava tehostamalla toimintaansa ja tarjoamalla parempaa ja nopeampaa asiakaspalvelua. Yhtenä merkittävänä kilpailukykyä vahvistavana keinona on ketterää toimintatapaa tukeva kokonaisvaltainen, tehokas ja läpinäkyvä informaationhallinta yrityksen kaikissa toiminnoissa. Tämä vaatii tiedon hankkimista ja yhdistämistä useista erilaisista tietojärjestelmistä ja -lähteistä, jolloin merkitykseltään oikea tieto saadaan oikean henkilön käyttöön juuri oikeaan aikaan. Omalta osaltaan järjestelmien kirjavuutta ja toimitusketjun eri toimijoiden välisen tiedonhallinnan monimutkaisuutta ovat lisänneet fuusiot, yritysostot, osasto- tai yksikkökohtaiset ratkaisut.

VTT:n koordinoiman yhteistyöprojektin tavoitteena on tutkia informaation yhteensovittamista erillisistä tietojärjestelmistä ja tietolähteistä nopeasti ja kustannustehokkaasti soveltaen semanttisia teknologioita. Semanttisessa liiketoimintatiedon yhteensovittamisessa pyritään tiedon ja järjestelmien yhteensovittamiseen tiedon merkityksen eli semantiikan avulla ottamatta kantaa käytettyyn tekniikkaan, olemassa oleviin sovelluksiin tai tietovarastoihin. Järjestelmien yhteensovittaminen ei ole yksinomaan teknologinen haaste, vaan se vaatii myös yhteisen toimintatavan luomista. Yritystoiminnan verkostoitumisen myötä ihmisten välinen kommunikointi ja yhteistyö ovat lisääntyneet, jonka vuoksi yhteistyössä käytettävien käsitteiden yhteinen tulkinta sekä yritysten sisällä että yritysten välillä on aiempaa tärkeämpää. Toimintatavan on tuettava yhä nopeammin tapahtuvia yritystoiminnan muutoksia: yhteistyö-verkostojen muuttumista tilausten mukaan, yritysostoja ja yritysmyyntejä.

Informaation integrointi on toimitusketjun integroinnin perusta. Vaikka sen tuomat suorituskykyhyödyt on jo havaittu useissa toimitusketjuissa, ei vielä ole olemassa selkeitä suuntaviivoja sille, mitä informaatiota tulisi integroida ja kuinka syvälle integrointi toimitusketjussa tulisi ulottaa. Oulun yliopisto (Tuotantotalouden osasto) pyrkii omassa tutkimusosuudessaan selvittämään informaation integroinnin merkitystä ja sen laajuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä löytämään keinoja informaation integroinnin ja sen tuomien suorituskykyvaikutusten tehostamiseksi toimitusketjussa. OAMK puolestaan paneutuu omassa tutkimuksessaan palveluorientoituneiden ohjelmistoarkkitehtuurien soveltamiseen semanttisten teknologioiden käytön yhteydessä.

Paremman ja tehokkaamman tiedonhallinnan tutkimusta rahoittavat Tekes, VTT, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja tutkimusyhteistyökumppaneina ovat Ruukki Production, TietoEnator GMR Oy, Visetec Oy ja Raahen Seutukunta. Projekti toteutetaan Raahen seutukunnassa VTT:n, Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston ja Oulun seu-dun ammattikorkeakoulun Raahen tekniikan ja talouden yksikön yhteistyönä.

 

 

Lisätietoja

Heli Helaakoski
Tutkija
020 722 2420