Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä aiempaa vahvempi ote julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämiseen

14.05.2007


Palvelusektorit muutosten edessä

VTT vastaa sekä yksityisen että julkisen sektorin palvelujen kehittämishaasteeseen vahvistamalla palveluliiketoiminnan osaamistaan ja tehostamalla tarjoamaansa. VTT rekrytoi uuden asiakasjohtajan vastaamaan palvelusektorien ratkaisujen myynnistä ja kehittämisestä.

Asiakasjohtajaksi on valittu nykyinen Porvoon apulaiskaupunginjohtaja, YTM Harri Airaksinen, 39. Hän aloittaa tehtävässään elokuun alussa VTT:n toimipisteessä Tampereella. Airaksinen on toiminut aikaisemmin mm. Tampereen elinkeinojohtajana ja eTampere-ohjelman viestintäpäällikkönä. Tehtävissään hän on hankkinut kokemusta palveluprosessien kuvaamisesta ja tuotteistamisesta, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin verkottamisesta kehittämisohjelmissa sekä alueellisesta innovaatiotoiminnasta ja markkinoinnista.

Palveluliiketoiminnan kehittäjänä VTT hyödyntää organisaatiossaan olevaa vahvaa teknologiaosaamista sekä saatavissa olevaa ennakointitietoa eri muutostekijöistä, kuten väestön ikärakenteen ja palvelutarpeen muutoksesta sekä eri teknologioiden kehityksestä.

Julkisen palvelutuotannon uudistumishaasteet on määritelty kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, ja niitä on edelleen täsmennetty uudessa hallitusohjelmassa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun edellytetään olevan tilaajayksiköillä, joiden väestöpohja on vähintään 20 000 henkilöä. Tämä edellyttää julkisen ja yksityisen palvelutuotannon uudenlaista yhteistyötä sekä vauhdittaa osaltaan myös tilaaja- ja tuottajaorganisaatioiden eriytymiskehitystä. Vaatimus toiminnan tehostamisesta, palvelujen asiakaslähtöisyydestä ja saatavuuden turvaamisesta sekä uudet yhteistyömallit edellyttävät palveluprosessien kuvaamista, palvelujen tuotteistamista, tieto- ja viestintäteknologian laajaa hyödyntämistä sekä toiminnanohjausjärjestelmiä.

Yksityisellä sektorilla kaupan, valmistavan teollisuuden ja rakentamisen prosessien ja logistiikan hallinta on yhä kasvava haaste yhdessä asiakkaiden ja yhä nopeammin muuntuvien kulutustottumusten kanssa. Business-to-business -liiketoiminnassa vaatimus koneiden ja laitteiden käytettävyyden ja tuotannon kapasiteetin optimoinnista on samanaikaisesti sekä haaste että mahdollisuus palveluliiketoiminnan kehittämiselle.

VTT voi tarjota osaamistaan mm. palveluprosessien kuvaamiseen, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen sekä toiminnanohjausjärjestelmätarpeiden kartoittamiseen. Lisäksi eri teknologioiden ja järjestelmien käytettävyyden vertailu ja niiden yhdisteleminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti on kehittämistyön keskeinen osa. Palveluliiketoiminnan näkökulmasta tärkeä sovellusalue on yksityisen ja julkisen terveydenhuollon sekä myös rakentamisen, teollisuuden ja kaupan prosessien kehittäminen varsinkin informaatioteknologian sovelluksia hyödyntäen. Pankkisektori on esimerkki toimialasta, jolla palvelujen tuottaminen ja laatu ovat merkittävästi tehostuneet palveluprosessien ja niitä tukevia tietoteknisten ratkaisujen kehittämisen ansiosta.

 

 

Lisätietoja

Jouko Suokas
toimialajohtaja
puh. 020 722 3200