Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Maa- ja vesirakennusalan korkeasuhdanne jatkuu

02.07.2007


Kysyntä ja tarjonta alalla eivät kohtaa

”Maa- ja vesirakennusalan näkymät”, kesäkuu 2007 -raportin mukaan alan resurssit ovat valtaosin käytössä. Alan kysyntä ja tarjonta eivät kaikin osin kuitenkaan kohtaa, sillä urakoitsijoista kuitenkin lähes kolmannes ilmoittaa tuotantonsa käyvän vajaalla teholla, toisaalta urakoitsijat ja suunnittelijat kärsivät työvoimapulasta. Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tarjoushalukkuus on edellisiin vuosiin verrattuna vähentynyt ja noin 60 prosenttia rakennuttajista pitää urakkatarjousten hintatasoa korkeana. VTT:ssä tehdyn raportin kyselyt kohdistettiin alan rakennuttajille, suunnittelijoille sekä urakoitsijoille.

Maa- ja vesirakentamisen määrä säilyy hyvästä tilauskannasta huolimatta ennallaan vuonna 2007. Tämän aiheuttaa mm. julkisen sektorin rata- ja energiahuollon investointien supistuminen. Tie-, katu-, vesihuollon ja vesiliikenteen investoinnit sen sijaan säilyvät kohtuullisella tasolla. Vuonna 2008 maa- ja vesirakentamisen investoinnit kasvavat, kun suurten hankkeitten työt pääsevät kunnolla vauhtiin.

Talonrakentamisen määrän ennakoidaan kasvavan 4-5 prosentilla vuonna 2007. Toimitilarakentaminen kasvaa voimakkaasti, lähes 15 prosentilla edellisvuoteen nähden. Toimitilarakentamisen kasvu tuo lisää töitä myös maarakennusalalle, kun niiden yhteyteen tehdään monesti useita kellarikerroksia ja laajoja piha- ja paikoitustiloja.

Suhdanneraportin mukaan vajaa puolet rakennuttajista näkee vuonna 2007 tilanteen hyvänä, heikkona vajaa viidennes. Rakennuttajien suhdanneodotukset ensi vuodelle heikkenevät, joskin ne ovat hieman paremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Rakennuttajien suurimpina ongelmina korostuvat kyselyn mukaan kiire ja rahoituksen puute.

Rakennuttajat pitävät sekä suunnittelu- että urakkatarjousten hintoja korkeina. Vuonna 2006 suunnittelutarjouksia piti korkeana 38 prosenttia vastaajista, tänä vuonna jo puolet vastaajista. Puolet rakennuttajista uskoo suunnittelun hintatason säilyvän edelleen ensi vuonna korkeana. Rakennusurakkatarjousten hintoja piti tänä keväänä korkeina lähes 60 prosenttia vastaajista (kuva). Vuonna 2008 tilanteen odotetaan helpottavan vain hieman. Maarakennuskustannusten nousuvauhti on indeksien mukaan ollut hitaampaa kuin vuotta aiemmin. Vuosinousuvauhti toukokuussa 2007 oli 4,1 prosenttia.

Suunnittelijoiden suhdannetilannetta voi kuvata erittäin hyväksi. 92 prosenttia vastaajista pitää tilannetta vähintään hyvänä, kun vastaava luku viime vuoden keväänä oli 68 prosenttia. Suunnittelijoiden suhdanneodotukset ensi vuodelle ovat huonommat kuin tälle vuodelle. Suunnittelijoiden työntekijämäärä kasvaa tänä vuonna 5 prosenttia ja ensi vuonna noin 2 prosenttia. Suurimpina ongelmina suunnittelijat näkevät hintakilpailun, projektinvetäjien puutteen, suunnittelijoiden puutteen ja kireät aikataulut. Suunnittelijoiden pidemmän tähtäimen suurin ongelma on lähes yksimielisesti ammattitaitoisen työvoiman puute.

Urakoitsijoiden mukaan tuotanto on kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Tuotantokapasiteetti on kyselyn mukaan edelleen riittänyt hyvin vastaamaan korkeaan kysyntään. Peräti kolmanneksella yrityksistä oli kapasiteettia vajaakäytöllä ja hyvästä suhdannetilanteesta huolimatta kolmanneksella yrityksistä tilauskanta oli normaalia heikompi. Urakoitsijoiden kannattavuus on parantunut viime vuodesta. Kannattavuuden ilmoittaa parantuneen 38 prosenttia vastaajista. Vain 3 prosenttia yrityksistä ilmoittaa kannattavuuden heikentyneen viime vuoteen verrattuna. Urakoitsijoiden palveluksessa oleva työntekijämäärä on kasvanut vuodesta 2005 lähtien. Tuotantokapeikoista ammattityövoiman puute on pahin. Se on ongelma noin 80 prosentissa yrityksistä.

Maa- ja vesirakennusalan näkymät 1/2007 -raportin ovat rahoittaneet Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ja liikenne- ja viestintäministeriö. Raportin ovat laatineet VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. Kyselyyn vastasi 81 maa- ja vesirakennusalan rakennuttajaa, 24 suunnittelutoimistoa ja 31 suurta urakointiyritystä.

Kaavio: Maa- ja vesirakennusurakkatarjousten hintataso

Maa- ja vesirakennusalan näkymät 1/2007-raportti

 

 

Lisätietoja

Pekka Pajakkala
VTT, Asiakasjohtaja
0400 476 249


Eero Nippala
TAMK, Projektipäällikkö
040 5460 174