Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tiiviimpi yhteistyö toisi kilpailuetua turvallisuusalan toimijoille

07.08.2007


Turvallisuus- eli security-liiketoiminta-aluetta ei VTT:n mukaan Suomessa mielletä vakiintuneeksi kokonaisuudeksi eikä tuotteiden ja toimijoiden välillä ole aktiivista vuorovaikutusta. Tiiviimpi yhteistyö toisi kuitenkin kilpailuetua turvallisuusalan toimijoille. Yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseen tähtäävien tuotteiden ja järjestelmien kehittäminen on vasta käynnistynyt, ja uusille innovaatioille on vielä tilaa. VTT on hahmottanut erilaisten mallien avulla security-liiketoiminnan alueista muodostuvaa osaamiskeskittymää. Näin on pyritty kuvaamaan security-klusteria kansallisella tasolla.

VTT:n tutkimuksessa security-markkinoiden nähdään muodostuvan erilaisten uhkien kautta. Uhat, uhkien kokeminen ja teknologian kehitys ovat kuitenkin jatkuvasti muuttuvia elementtejä, ja siten myös security-markkinat ovat muuttuvassa tilassa. Markkinoihin vaikuttaviksi tekijöiksi tunnistettiin muun muassa poliittiset päätökset, teknologian kehitys sekä ihmisten yleinen käsitys turvallisuudesta. Tutkimuksessa turvallisuuden tarkastelu rajattiin etenkin tahallisilta vahingonteoilta suojaamiseen. Teoreettinen malli käsittää security-klusterin liiketoiminta-alueiksi CBRNE- eli kemiallisten, biologisten, radioaktiivisten, ydinmateriaali- ja räjähdeaineiden havainnoinnin, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut, puolustusvälineteollisuuden, kuljetusten turvaamisen ja lukitusratkaisut.

Teoreettinen klusteri hahmotettiin klusterin ja kilpailukyvyn mallinnuksessa yleisesti käytettyjen kaavioiden avulla. Teoreettista klusteria ei kuitenkaan voi pakottaa toimimaan, vaan klusterin syntyyn on tultava tarve eri liiketoiminta-alueiden sisältä. Suomen security-klusterin kehittäminen vaatisi otollisten olosuhteiden aikaansaamista klusterikehitykselle. Olosuhteita voidaan luoda muun muassa koulutusjärjestelmien tai kannustusohjelmien avulla. Eräänä mahdollisuutena voidaan tunnistaa Suomen sisäisen turvallisuuden ohjelma sekä Tekesin valmisteleman Turvallisuusalan teknologiaohjelman mukanaan tuomat yhteistyöverkostot sekä uudet innovaatiot. Esimerkiksi vilkastunut puolustusvälineteollisuuden ratkaisujen siirtäminen myös siviilipuolelle saattaa luoda uusien tuotteiden ja palvelujen myötä myös aivan uusia liiketoiminta-alueita security-kentälle.

Tutkimuksen mukaan security-klusteria ei tällä hetkellä ole olemassa Suomessa. Arvonlisäketjun ja jonkinlaisen klusterirakenteen muodostuminen eri liiketoiminta-alueiden kesken on kuitenkin tulevaisuudessa mahdollista, sillä turvallisuuteen liittyviä tuotteita ja palveluja toimittavat yritykset ovat yhä enemmän siirtyneet toimittamaan asiakkailleen kokonaisratkaisuja yksittäisten järjestelmien sijaan. Tämä nostaa erinäisten verkostojen merkitystä, koska yritykset harvoin kykenevät tuottamaan yksin kaikkia toimittamansa kokonaisratkaisun osia. Tällä hetkellä turvallisuuteen liittyvät konsultointipalvelut ovatkin alue, jolla on kehittymismahdollisuuksia.

Julkaisu verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2388.pdf

 

 

Lisätietoja

Marinka Lanne
Tutkija
Puh. 020 722 3633